Avtorska Pogodba – vzorec

NAROČNIK: Naziv: Naslov: Davčna številka / ID za DDV AVTOR: Ime in priimek: Naslov: EMŠO: Zavezanec za DDV: DA / NE Davčna številka / ID za DDV: TRR: Pri banki: Skleneta naslednjo AVTORSKO POGODBO Št.__________ 1. Člen Podpisnika te pogodbe, torej naročnik in avtor, se zavezujeta, da ima delo po tej pogodbi vse znake avtorskega …

Podjemna pogodba – vzorec

Naročnik: Naziv: Sedež: Davčna številka: Zakoniti zastopnik: Podjemnik (izvajalec): Ime in priimek: Naslov: Davčna številka: skleneta naslednjo Pogodbo o delu (podjemna pogodba) 1. člen S to pogodbo se podjemnik zaveže, da bo za naročnika opravil naslednje delo _________________________________________________________________, naročnik se pa zaveže, da bo plačal dogovorjen znesek podjemniku, v skladu s to pogodbo. 2. člen …

Prodajna pogodba za mobilni aparat

_____ (Ime priimek) _____ (Ulica in hišna št.) _____ (Poštna št. in pošta) _____ (Davčna št.) _____ (EMŠO) _____ (TRR – v kolikor bo nakazilo na TRR račun) (v nadaljevanju prodajalec)   in   _____ (Ime priimek) _____ (Ulica in hišna št.) _____ (Poštna št. in pošta) _____ (Davčna št.) _____ (EMŠO) (v nadaljevanju kupec) …

Vzorec sponzorske pogodbe

SPONZORSKA POGODBA (Osnutek pogodbe, ki ga po želji spremenite in dopolnite glede na svoje potrebe in želje)   ki jo skleneta   /naziv podjetja, naslov/, ki ga zastopa direktor /ime in priimek/; identifikacijska številka za DDV (ali davčna številka) kot sponzor   in   /naziv prejemnika sponzorstva/, ki ga zastopa direktor /ime in priimek/¸ identifikacijska …

Donatorska pogodba – vzorec

DONATORSKA POGODBA   (Osnutek pogodbe, ki ga po želji spremenite in dopolnite glede na svoje potrebe in želje)   ki jo skleneta   /naziv podjetja, naslov/, ki ga zastopa direktor /ime in priimek/; identifikacijska številka za DDV (ali davčna številka) kot donator   in   /ime prejemnika donacije/, ki ga zastopa direktor /ime in priimek/; …

Podjemna pogodba – vzorec

PODJEMNA POGODBA (Pogodba o delu, Delovršna pogodba)     sklepata:     NAROČNIK ………………………………………., ki ga zastopa …………………………………………………   ………………………………………………………………………………………………………………………………. ( stalno prebivališče)   in     PODJEMNIK- CA ……………………………………………………………………………………………………… ( ime in priimek)   ………………………………………………………………………………………………………………………………. ( stalno prebivališče)   EMŠO: Davčna številka   Račun ……………………………………………………………………………………………………………………………         Pogodbeni stranki ugotavljata, da imata …

Vzorec pogodbe o zaposlitvi za določen čas

Na podlagi 10., 15. in 20. člena Zakona o delovnih raz­merjih (Ur.l. št. 42/02, 103/07), v skladu s Kolektivno pogod­bo o načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust (Ur.l. RS, št. 76/06) ter …………….. (Dopolniti z ustreznimi akti, ki zavezujejo delodajalca) sklepata   ……………………………… ……………………………… (firma, pravno organizacijska …

Pogodba o računovodskih storitvah

Podjetje ____________________________________ iz _________________________________________, ki ga zastopa ________________________________, (v nadaljnjem besedilu “izvajalec”)   in   podjetje ____________________________________ iz __________________________________________, ki ga zastopa ________________________________, (v nadaljnjem besedilu “naročnik”)   skleneta naslednjo     POGODBO O RAČUNOVODSKIH STORITVAH   1. člen Izvajalec se obvezuje, da bo računovodske storitve, ki so predmet te pogodbe, za naročnika opravljal v …

Pogodba o zaposlitvi

Pogodba o zaposlitvi se sklene v pisni obliki. Delodajalec mora delavcu izročiti pisen predlog pogodbe o zaposlitvi praviloma tri dni pred predvideno sklenitvijo, pisno pogodbo o zaposlitvi pa ob njeni sklenitvi. Če delavcu ni izročena pisna pogodba o zaposlitvi, lahko kadarkoli v času trajanja delovnega razmerja zahteva njeno izročitev od delodajalca in sodno varstvo. Če …

Sklep o disciplinski odgovornosti

_____________ _____________ _____________   ki jo zastopa direktor g. ___________ (v nadaljevanju delodajalec)   izdaja   _____________ _____________ _____________ EMŠO: _____________ (v nadaljevanju delavcu)   na podlagi določbe 180. člena ZDR naslednji   SKLEP O DISCIPLINSKI ODGOVORNOSTI   Delavcu …………………………….. roj. ……………. naslov ……………………….., poštna št. …………., kraj ……………………………………., EMŠO: ………………………., ki dela na delovnem …