Pogodba o avtorskem delu – vzorec

Avtor__________________________ (ime in priimek), _____________________(naslov) (v nadaljevanju: avtor)   in podjetje ________________________________ s sedežem v ______________________________, ki ga zastopa__________________________ (v nadaljevanju: naročnik)   skleneta POGODBO O AVTORSKEM DELU   člen Avtor se obvezuje, da bo za naročnika opravil oz. izdelal in mu izročil avtorsko delo ____________ (natančen opis avtorskega dela).   člen Pogodbenika se dogovorita, …

Najemna pogodba za stanovanje – vzorec

Ime in priimek, naslov… (v nadaljnjem besedilu: najemodajalec) in   Ime in priimek, naslov… (v nadaljnjem besedilu: najemnik)   sklepata naslednjo NAJEMNO POGODBO   člen   Najemodajalec odda (opremljeno) stanovanje v velikosti ____ m², v 4. nadstropju stanovanjskega bloka s kletjo – na naslovu _________ 1000 Ljubljana. (Definiramo predmet pogodbe in način uporabe npr. souporaba, …

Kupoprodajna pogodba za avto

Kupoprodajna pogodba   ki jo skleneta prodajalec(ka):______________________________, stanujoč(a)_______________________, kraj __________________________, EMŠO __________________, št.potnega lista __________________, DŠ _____________________   in   kupec: ___________________________________, stanujoč(a) ___________________________________, kraj____________________________, EMŠO ________________, št.potnega lista __________________, DŠ ______________________   za osebno-motorno vozilo:   znamke ________________________, tip ______________________, leto izdelave __________________, reg.številka __________________, tip motorja ___________, št.karoserije___________________________, št.prevoženih kilometrov ___________________.   Dogovorjena …

Pogodba o vzdrževanju računalniške opreme

Podjetje __________________, ki ga zastopa ______________________________________ (v nadaljevanju: naročnik) in podjetje __________________, ki ga zastopa ______________________________________ (v nadaljevanju: izvajalec) skleneta naslednjo POGODBO O VZDRŽEVANJU RAČUNALNIŠKE OPREME I. Predmet te pogodbe je poslovno sodelovanje med pogodbenima strankama, ki zajema redno mesečno vzdrževanje računalniške opreme naročnika, ki se nahaja na naslednjih lokacijah: – ___________________________ – ___________________________ – …

Avtorska Pogodba – vzorec

NAROČNIK: Naziv: Naslov: Davčna številka / ID za DDV AVTOR: Ime in priimek: Naslov: EMŠO: Zavezanec za DDV: DA / NE Davčna številka / ID za DDV: TRR: Pri banki: Skleneta naslednjo AVTORSKO POGODBO Št.__________ 1. Člen Podpisnika te pogodbe, torej naročnik in avtor, se zavezujeta, da ima delo po tej pogodbi vse znake avtorskega …

Podjemna pogodba – vzorec

Naročnik: Naziv: Sedež: Davčna številka: Zakoniti zastopnik: Podjemnik (izvajalec): Ime in priimek: Naslov: Davčna številka: skleneta naslednjo Pogodbo o delu (podjemna pogodba) 1. člen S to pogodbo se podjemnik zaveže, da bo za naročnika opravil naslednje delo _________________________________________________________________, naročnik se pa zaveže, da bo plačal dogovorjen znesek podjemniku, v skladu s to pogodbo. 2. člen …

Prodajna pogodba za mobilni aparat

_____ (Ime priimek) _____ (Ulica in hišna št.) _____ (Poštna št. in pošta) _____ (Davčna št.) _____ (EMŠO) _____ (TRR – v kolikor bo nakazilo na TRR račun) (v nadaljevanju prodajalec)   in   _____ (Ime priimek) _____ (Ulica in hišna št.) _____ (Poštna št. in pošta) _____ (Davčna št.) _____ (EMŠO) (v nadaljevanju kupec) …

Vzorec sponzorske pogodbe

SPONZORSKA POGODBA (Osnutek pogodbe, ki ga po želji spremenite in dopolnite glede na svoje potrebe in želje)   ki jo skleneta   /naziv podjetja, naslov/, ki ga zastopa direktor /ime in priimek/; identifikacijska številka za DDV (ali davčna številka) kot sponzor   in   /naziv prejemnika sponzorstva/, ki ga zastopa direktor /ime in priimek/¸ identifikacijska …