Podjemna pogodba – vzorec

Naročnik: Naziv: Sedež: Davčna številka: Zakoniti zastopnik: Podjemnik (izvajalec): Ime in priimek: Naslov: Davčna številka: skleneta naslednjo Pogodbo o delu (podjemna pogodba) 1. člen S to pogodbo se podjemnik zaveže, da bo za naročnika opravil naslednje delo _________________________________________________________________, naročnik se pa zaveže, da bo plačal dogovorjen znesek podjemniku, v skladu s to pogodbo. 2. člen …

Podjemna pogodba – vzorec

PODJEMNA POGODBA (Pogodba o delu, Delovršna pogodba)     sklepata:     NAROČNIK ………………………………………., ki ga zastopa …………………………………………………   ………………………………………………………………………………………………………………………………. ( stalno prebivališče)   in     PODJEMNIK- CA ……………………………………………………………………………………………………… ( ime in priimek)   ………………………………………………………………………………………………………………………………. ( stalno prebivališče)   EMŠO: Davčna številka   Račun ……………………………………………………………………………………………………………………………         Pogodbeni stranki ugotavljata, da imata …

Vzorec darilne pogodbe

DARILNA POGODBA ki jo dogovorijo in sklenejo: ..,   1000 Ljubljana, EMŠO: ……………………………….. .., davčna št. ……………………………………….. … (v nadaljevanju darovalka), .,   1000 Ljubljana, EMŠO: …………………………………… ., davčna št. ……………………………………….. … (v nadaljevanju obdarjenec), kakor sledi: 1 1.  (prvi) člen Pogodbene stranke uvodoma sporazumno ugotavljajo: –   da je  po  podatkih zemljiške  knjige  Okrajnega sodišča v Ljubljani, …

Pogodba o zaposlitvi

Pogodba o zaposlitvi se sklene v pisni obliki. Delodajalec mora delavcu izročiti pisen predlog pogodbe o zaposlitvi praviloma tri dni pred predvideno sklenitvijo, pisno pogodbo o zaposlitvi pa ob njeni sklenitvi. Če delavcu ni izročena pisna pogodba o zaposlitvi, lahko kadarkoli v času trajanja delovnega razmerja zahteva njeno izročitev od delodajalca in sodno varstvo. Če …

Pritožba podjetju zaradi vsiljivega trgovskega zastopnika

Spoštovani g. Janez Novak! Obračam se na vas in vaše podjetje s prošnjo, da k nam ne pošiljate več vašega trgovskega zastopnika g. Janeza Novaka, kajti njegov vsiljiv nastop meče slabo luč na vaše podjetje, nam pa krade čas in nam povzroča težave. Nič kolikokrat smo mu že povedali in dopovedovali, da kozmetičnih izdelkov, ki …

Ugovor zoper obtožnico

Ko je končana preiskava, kot tudi kadar se brez preiskave lahko vloži obtožnica (170. člen), sme teči postopek pred sodiščem samo na podlagi obtožnice državnega tožilca oziroma oškodovanca kot tožilca (268. člen ZKP). Določbe o obtožnici in o ugovoru zoper obtožnico se uporabljajo smiselno tudi za zasebno tožbo, če se ta vloži za kaznivo dejanje …

Najbolj iskano v letu 2017

izročilna pogodba prodajna pogodba kupoprodajna pogodba darilna pogodba pogodba avto obrazec pogodba pogodba nepremičnine individualna pogodba pogodba vzorec posojilna pogodba komisijska pogodba prodajna pogodba nepremičnine pogodba najem pogodba podjemna pogodba gradbena pogodba najemna pogodba služnostna pogodba licenčna pogodba sponzorska pogodba kreditna pogodba kupoprodajna pogodba nepremičnine kaj je pogodba pogodba o medsebojnih razmerjih avtorska pogodba davek …

Oblika pogodbe

Z obliko pogodbe se razume oblika soglasne izjave volje sopogodbenikov – oblika, v kateri so pogodbeniki izrazili voljo. Če so pogodbeniki dolžni izjaviti voljo v pisni obliki, se šteje pogodba za formalno. Sklepanje pogodbe v posebni obliki je lahko določeno v zakonu (zakonska oblika). Če so pogodbeniki svobodni glede izražanja volje (lahko ustno, pisno, s …

Oporoka

Oporoka je izjava oporočitelja o tem, kako naj bo njegovo premoženje razdeljeno po smrti. Za veljavnost oporoke ni potrebno soglasje osebe, ki se ji namenja določena korist. Ogromna prednost oporoke je, da se lahko prekliče deloma ali v celoti. To pomeni, da napravljena oporoka ne zavezuje dokončno, ampak je njeno vsebino mogoče kadarkoli spremeniti, dopolniti …

Oderuška pogodba

Če kdo izkoristi stisko ali težko premoženjsko stanje drugega, njegovo nezadostno izkušenost, lahkomiselnost ali odvisnost in si izgovori zase ali za koga tretjega korist, ki je v očitnem nesorazmerju s tistim, kar je sam dal ali storil ali se zavezal dati ali storiti drugemu, je takšna pogodba nična. Za oderuško pogodbo se smiselno uporabljajo določbe …