blogger web statistics
vzorci pogodb Archives - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Podjemna pogodba – vzorec

(0) Komentarjev

Naročnik:
Naziv:
Sedež:
Davčna številka:
Zakoniti zastopnik:

Podjemnik (izvajalec):
Ime in priimek:
Naslov:
Davčna številka:

skleneta naslednjo

Pogodbo o delu (podjemna pogodba)

1. člen
S to pogodbo se podjemnik zaveže, da bo za naročnika opravil naslednje delo
_________________________________________________________________,
naročnik se pa zaveže, da bo plačal dogovorjen znesek podjemniku, v skladu s to
pogodbo.

2. člen
Podjemnik se zaveže, da bo delo iz 1. člena te pogodbe opravil do __________.
Podjemnik bo delo opravil na sedežu naročnika ali drugod _________.
Podjemnik se zaveže, da bo delo iz 1. člena te pogodbe opravil strokovno, vestno,
skrbno in osebno, po navodilih naročnika.

Podjemnik je dolžan naročnika sproti obveščati o vseh okoliščinah, za katere ve ali bi
moral vedeti, da so pomembne za naročnika ter pravilno in pravočasno izvršitev dela
iz 1. člena te pogodbe, sicer odgovarja za nastalo škodo.

PREBERI CEL ČLANEK

Categories : Pogodba Pogodbe Tags : ,

Podjemna pogodba – vzorec

(0) Komentarjev

PODJEMNA POGODBA

(Pogodba o delu, Delovršna pogodba)

 

 

sklepata:

 

 

NAROČNIK ………………………………………., ki ga zastopa …………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….

( stalno prebivališče)

 

in

 

 

PODJEMNIK- CA ………………………………………………………………………………………………………

( ime in priimek)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….

( stalno prebivališče)

 

EMŠO: Davčna številka

 

Račun ……………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da imata skupen interes za sklenitev te pogodbe.

 

 

PREDMET POGODBE

I.

Podjemnik-ca se zavezuje naročniku opraviti naslednji posel:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Potreben material bo dal:

 

a.) podjemnik – ca

 

b.) naročnik

 

Naročnik ima pravico nadzorovati posel in dajati navodila.

 

ROK IZVEDBE

II.

 

Podjemnik-ca je dolžan – na opraviti posel po dogovoru in po pravilih posla, ki je predmet te pogodbe najkasneje do …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

OBVEZNOSTI PODJEMNIKA

III.

 

Podjemnik-ca dela se obvezuje delo opravljati vestno in strokovno in po navodilih naročnika ter dajati naročniku mesečno poročilo o opravljenem delu in poročilo o zaključku del, ki predstavlja nedeljivo zaokroženo celoto. Na zahtevo naročnika mora pripraviti tudi posebna poročila. Naročnik lahko poročilo v celoti ali delno zavrne, če delo ni opravljeno v celoti ali pravilno.

 

Podjemnik – ca dela je dolžan – na odpraviti napake brez dodatnega plačila.

 

PLAČILO NAROČNIKA

IV.

a.) Naročnik se zavezuje podjemniku – ci za naročeno in potrjeno delo izplačati mesečno neto – bruto znesek v višini …………………………………..SIT na račun št.   …………………………………………………………………

pri………………………………………………………………………………………………………………………Med opravljanjem dela zagotovi naročnik potrebne ukrepe za varnost in zdravje pri delu, kadar je to potrebno in zavaruje podjemnika – co dela za primer nesreče pri delu ter obolenja za poklicne bolezni.

 

V.

Plačilo iz 4. člena se izplača na podlagi potrjenih poročil o opravljenem delu, ki jih potrdi pooblaščena oseba naročnika …………………………………, v roku…………………………….dni po potrditvi, na račun podjemniku – ci dela. V primeru zamude zapadlih plačil bo naročnik plačal podjemniku – ci dela zamudne obresti.

 

TRAJANJE IN ODPOVED POGODBE

VI.

 

Ta pogodba je sklenjena od………………………………. do ……………………………………………………………

Naročnik lahko odpove pogodbo z odpovednim rokom …………………… dni ob vsakem času in brez utemeljitve.

Odstop mora pisno sporočiti podjemniku – ci dela in poravnati mu/ji mora do odstopa opravljenega dela, v skladu s to pogodbo.

 

VAROVANJE PODATKOV

VII.

Zaradi zaupnosti podatkov bo podjemnik – ca dela med trajanjem te pogodbe pa tudi po njenem prenehanju varovala – a vse podatke, katerih objava, oz. posedovanje tretji osebi, bi lahko škodovala interesom naročnika.

ODGOVORNOST PODJEMNIKA ZA NAPAKE

VIII.

Podjemnik – ca odgovarjata za napake izvršenega posla po določbah 633 člena Obligacijskega zakonika.

 

REŠEVANJE SPOROV

IX.

Morebitne spore rešujeta stranki sporazumno, če to ne bo mogoče, je pristojno stvarno sodišče v/na

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

VELJAVNOST POGODBE

X.

Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe stranki.

Pogodba je podpisana v treh izvodih, od katerih prejme naročnik dva, podjemnik – ca pa en izvod.

 

XI.

Za vse drugo, kar ni določeno s to pogodbo, veljajo določila 619 do 648 člena Obligacijskega zakonika.

 

V ……………………………., dne ……………….                   V ………………………….., dne ………………………

PODJEMNIK – CA:                                                                    NAROČNIK:

 

……………………………………………………….                     …………………………………………………………..

Categories : Pogodba Pogodbe Tags : , ,

Vzorec darilne pogodbe

6 komentarjev

DARILNA POGODBA

ki jo dogovorijo in sklenejo:

..,   1000 Ljubljana, EMŠO: ……………………………….. ..,

davčna št. ……………………………………….. … (v nadaljevanju darovalka),

.,   1000 Ljubljana, EMŠO: …………………………………… .,

davčna št. ……………………………………….. … (v nadaljevanju obdarjenec),

kakor sledi:

1 1.  (prvi) člen

Pogodbene stranke uvodoma sporazumno ugotavljajo:

–   da je  po  podatkih zemljiške  knjige  Okrajnega sodišča v

Ljubljani, darovalka v idealnem deležu do …………………. . lastnica

zemljišča par. št. ………………… .. – travnik v izmeri …………. . m2, vpisane-

ga v ZK vložku št. ……………….. .. k.o. Ljubljana.

2 2. (drugi)  člen

Darovalka ……….. . daruje in izroča obdarjencu …………. . v trajno last

in posest nepremičnino – parc. št. ………………………. .. – travnik v izmeri ……….. .

m2, vpisan v ZK vložku št. ……….. .. k.o. Ljubljana, in sicer v ideal-

nem deležu do 1/3 katerega lastnik je, obdarjenec …………….. . pa se z

navedenim strinja.

Pogodbeni stranki iz taksnih razlogov ocenjujeta vrednost

podarjene nepremičnine na ………….. . EUR.

Obdarjenec izjavlja, da mu je lega in obseg podarjene nepremičnine v celoti znana. PREBERI CEL ČLANEK

Categories : Pogodba Pogodbe Tags : , ,

Pogodba o zaposlitvi

(0) Komentarjev
  • Pogodba o zaposlitvi se sklene v pisni obliki.
  • Delodajalec mora delavcu izročiti pisen predlog pogodbe o zaposlitvi praviloma tri dni pred predvideno sklenitvijo, pisno pogodbo o zaposlitvi pa ob njeni sklenitvi.
  • Če delavcu ni izročena pisna pogodba o zaposlitvi, lahko kadarkoli v času trajanja delovnega razmerja zahteva njeno izročitev od delodajalca in sodno varstvo.
  • Če stranki nista sklenili pogodbe o zaposlitvi v pisni obliki ali če niso v pisni obliki izražene vse sestavine pogodbe o zaposlitvi iz prvega odstavka 29. člena tega zakona, to ne vpliva na obstoj in veljavnost pogodbe o zaposlitvi.

Obveznosti delodajalca:

Pogodbeni stranki delavec in delodajalec pogodbo o zaposlitvi skleneta v pisni obliki. Namen pisnosti je določitev medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti, ter v primeru spora dokaz pogodbene volje strank, obstoječe na dan sklenitve pogodbe.
Posebej je potrebno opozoriti:

  • Če pogodba o zaposlitvi ne predvideva možnosti dela v tujini, morata delodajalec in delavec skleniti novo pogodbo o zaposlitvi – 3. odst. 211. člena ZDR
  • S pogodbo o zaposlitvi se delodajalec in delavec dogovorita, da bo delavec na domu opravljal delo, ki sodi v dejavnost delodajalca ali ki je potrebno za opravljanje dejavnosti delodajalca– 3. odst. 67. člena ZDR
  • Razporeditev in pogoji za začasno prerazporeditev delovnega časa se določijo s pogodbo o zaposlitvi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo – 1. odst. 147. člena.
Categories : Pogodba Pogodbe Tags : , , , , , ,