Vzorec pogodbe o zaposlitvi za določen čas

Na podlagi 10., 15. in 20. člena Zakona o delovnih raz­merjih (Ur.l. št. 42/02, 103/07), v skladu s Kolektivno pogod­bo o načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust (Ur.l. RS, št. 76/06) ter ……………..

(Dopolniti z ustreznimi akti, ki zavezujejo delodajalca)

sklepata

 

………………………………

………………………………

(firma, pravno organizacijska oblika, sedež delodajalca)

Matična številka: ……………………..

ki jo zastopa direktor/prokurist g./ga. ………………….,

(ali)

po pooblastilu direktorja št. ………..…., z dne ………………., g./ga. ………………….,

(v nadaljevanju delodajalec)

 

in

 

………………………………

(ime, priimek)

Stanujoč/ ……………………………………….

Rojen/ ……….…………. v ………………..

po poklicu ……………………………………..

EMŠO ………………….……………………..

Davčna številka …………………………….

 

(v nadaljevanju delavka)

 

POGODBO O ZAPOSLITVI

(za določen čas)

 

1. člen

Uvodne določbe

 

1. Stranki te pogodbe izjavljata, da sta se pred podpi­som pogodbe o zaposlitvi o vsebini pogodbe predhodno ustno dogovorili. Delavec s podpisom te pogodbe potr­juje, da mu je bil pisni predlog te pogodbe predhodno izročen in sicer dne … .

 

2. Stranki prav tako izjavljata, da poznata vse zakone, kolektivne pogodbe in druge splošne akte delodajalca, navedene v uvodnem delu te pogodbe, ki so pomembni za pogodbeno razmerje, ki ga ureja predmetna pogodba o zaposlitvi, in sicer:

– ……………

– ……………

– ……………

 

(Navesti je potrebno vse veljavne predpise, ki zavezujejo delodajalca – kolektivne pogodbe in interne akte delo­dajalca, kot npr. Pravilnik o delovnih razmerjih, Pravilnik o evidencah na področju dela, Pravilnik o ukrepih varstva pri delu,…).

 

 

2. člen

Trajanje pogodbe o zaposlitvi

 

1. S to pogodbo delodajalec in delavka skleneta de­lovno razmerje za določen čas od ………………. do ……………

 

ali

 

1. S to pogodbo delodajalec in delavka skleneta delovno razmerje za določen čas ……………………….. mesecev.

 

2. Pogodba o zaposlitvi za določen čas se sklepa iz raz­loga:

 

–       izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas,

–       nadomeščanje začasno odsotnega delavca,

–       začasno povečan obseg dela,

–       zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima de­lovno dovoljenje za določen čas, razen v primeru oseb­nega delovnega dovoljenja,

–       poslovodne osebe in za tistega vodilnega delavca, ki vodi poslovno področje ali organizacijsko enoto pri de­lodajalcu in ima pooblastila za sklepanje pravnih poslov ali za samostojne kadrovske in organizacijske odločit­ve,

–       opravljanje sezonskega dela,

–       delavca, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas zaradi priprave na delo, usposabljanja ali izpopolnjeva­nja za delo, oziroma izobraževanja,

–       zaposlitev za določen čas zaradi dela v prilagoditve­nem obdobju na podlagi dokončne odločbe in potr­dila pristojnega organa, izdane v postopku priznavanja kvalifikacijpoposebnemzakonu,

–       opravljanje javnih del oziroma vključitev v ukrepe aktiv­ne politike zaposlovanja v skladu z zakonom,

–       pripravo oziroma izvedbo dela, ki je projektno organizi­rano, delo, potrebno v času uvajanja novih programov, nove tehnologije ter drugih tehničnih in tehnoloških izboljšav delovnega procesa ali zaradi usposabljanja delavcev,

–       voljene in imenovane funkcionarje oziroma druge delav­ce, ki so vezani na mandat organa ali funkcionarja v lo­kalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, zbornicah, društvih in njihovih zvezah,

–       druge primere, ki jih določa zakon oziroma kolektivna pogodba na ravni dejavnosti (pogodba o zaposlitvi za določen čas skladno z določbo 3. odst. 20. člena ZDR)

 

 

3. člen

Datum nastopa dela

 

1. Delavec bo delo nastopil dne ……………………… ob ……….. uri. Delavec se mora javiti tega dne pri ………………….

 

2. Pravice in obveznosti na podlagi opravljanja dela v delovnem razmerju in vključitev v socialno zavarovanje na podlagi delovnega razmerja, začne delavec uresničeva­ti z dnem nastopa dela, dogovorjenim v prvem odstavku tega člena.

 

3. Pravice in obveznosti na podlagi opravljanja dela v delovnem razmerju in vključitev v socialno zavarovanje na podlagi delovnega razmerja začne delavec uresničevati z datumom iz prvega odstavka tega člena tudi v primeru, če delavec tega dne iz opravičenih razlogov ne začne delati.

 

4. Kot opravičljiv razlog šteje odsotnost zaradi bolezni ali vsak drug razlog, ki predstavlja z zakonom ali kolektivno pogodbo določeno razlog za plačano odsotnost z dela oziroma daje delavcu pravico do odsotnosti z dela z nadomestilom plače.

 

 

 

4. člen

Delovni čas

 

 1. Delavec/ka bo delo po tej pogodbi o zaposlitvi oprav­ljal/a s polnim

delovnim časom, … ur na teden.

 

ali

 

1. Delavec/ka bo delo po tej pogodbi o zaposlitvi oprav­ljal/a s krajšim delovnim časom od polnega, in sicer … ur na teden.

 

2. Delo bo delavec/ka opravlja/a vsak dan od pone­deljka do petka od … ure do … ure. V skladu in na podlagi zakonskih določb ter določb drugih veljavnih predpisov, je delavec/ka dolžna delati tudi preko polnega delovnega časa.

 

ali

 

2. Delavec/ka bo svoje delo opravljal/a v okviru …-dnevnega delovnega tedna v skladu z razporeditvijo, na­vedeno v internih aktih delodajalca. V skladu in na podla­gi zakonskih določb ter določb drugih veljavnih predpisov, je delavec/ka dolžna delati tudi preko polnega delovne­ga časa.

 

3. Delovni čas se lahko med letom prerazporedi.

 

 

5. člen

Poskusno delo

 

1. Delavec/ka in delodajalec se s podpisom pogodbe o zaposlitvi dogovorita o poskusnem delu.

 

2. Poskusno delo delavca/ke traja … mesecev.

 

3. Poskusno delo se lahko podaljša v primeru delavčeve začasne odsotnosti z dela.

 

4. V času trajanja poskusnega dela lahko delavec od­pove pogodbo o zaposlitvi s sedemdnevnim odpovednim rokom.

5. Delavčevo delo v času poskusnega dela spremlja ………………., ki mora pred iztekom poskusne dobe izdati pisno oceno poskusnega dela. Če delodajalec ugotovi, da delavec poskusnega dela ni uspešno opravil, lahko delavcu izredno odpove pogodbo o zaposlitvi.

 

 

 

6. člen

Delovno mesto

 

1. Delavec/ka bo opravljal/a svoje delo na delovnem mestu ……………….., za zasedbo katerega izpolnjuje vse zahtevane predpisane in zahtevane pogoje, ter po uspešno opravljenem predhodnem preizkusu znanja in zmožnosti in po potrjeni zdravstveni zmožnosti za oprav­ljanje dela.

 

ali

 

1. Delavec/ka bo opravljal/a delo, za opravo katere­ga izpolnjuje vse zahtevane predpisane in zahtevane po­goje, ter po uspešno opravljenem predhodnem preizkusu znanja in zmožnosti in po potrjeni zdravstveni zmožnosti za opravljanje dela.

 

2. Delavec/ka bo na delovnem mestu ……………….. opravljal/a naslednja dela in naloge:

– …

– …

– …

 

kot tudi druga dela in naloge, katera je dolžan/na opravljati na podlagi zakona ali internih predpisov delo­dajalca.

 

ali

 

2. Delavec/ka bo kot pogodbeno dogovorjena dela opravljal/a naslednja dela in naloge:

– …

– …

– …

 

kot tudi druga dela in naloge, katera je dolžan/na oprav­ljati na podlagi zakona ali internih predpisov delodajalca.

 

3. Delovni čas se lahko med letom začasno prerazpore­di, če nastopi kateri izmed naslednjih razlogov:

– nepredvidljivi dogodki pri poslovanju delodajalca;

– možnost nastanka večje škode;

– zagotavljanja nemotenega delovnega procesa zaradi večjih potreb strank;

– drugi pogoji (ki morajo biti pogodbeno določeni).

 

 

 

 

 

7. člen

Kraj opravljanja dela

 

Delavec/ka bo delo opravljal/a na sedežu delodajalca, v poslovnih prostorih delodajalca, glede na potrebe dela pa tudi drugod, zunaj prej navedenih lokacij, če se delo opravlja na terenu ali pri strankah delodajalca, ali v tujini.

 

 

8. člen

Plača

 

V skladu s sistematizacijo delovnih mest, glede na dodat­na, zahtevana funkcionalna znanja, normalne delovne po­goje in s tem v zvezi pričakovane rezultate, bo delavec/ka za svoje delo za polni delovni čas prejemal/a osnovno bru­to plačo v višini ……………… EUR.

 

Poleg osnovne plače delavcu/ki pripadajo dodatki v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo.

 

Delavcu/ki v času opravičene odsotnosti z dela pripa­da nadomestilo plače v primerih ter v višini določenih z zakonom in kolektivno pogodbo.

 

Delavcu/ki se plača izplača vsakega … v mesecu za pretekli mesec, vendar najkasneje do … v mesecu, če je pogodbeno dogovorjen plačilni dan dela prost dan. Plača se delavcu/ki izplača na njegov/njen račun št.: ………………, odprt pri poslovni banki ………………………., ki ga je predhodno sporočil delodajalcu. Delavec lahko kadarkoli pisno sporoči delodajalcu, da želi, da se mu pla­ča izplačuje na drug račun ali na drug način.

 

 

9. člen

Povračilo stroškov

 

Delavki pripadajo drugi prejemki iz delovnega razmerja in povračila stroškov v primerih, ki jih v skladu z zakonom določa kolektivna pogodba in pod pogoji, ki jih določa Uredba o povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih pre­jemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek (Ur. l. 140/06) in sicer:

– povračilo stroškov prehrane med delom

– povračilo stroškov prevoza na delo in z dela

– povračilo stroškov na službenem potovanju

– regres za letni dopust

– terenski dodatek

– jubilejne nagrade

– solidarnostne pomoči

– nadomestilo za ločeno življenje

– nočitev

– odpravnina ob upokojitvi – PREVERI PO KP

 

 

10. člen

Letni dopust

 

Delavcu/ki pripada letni dopust ob sklenitvi te pogodbe v višini … dni. Celotno število pripadajočih dni letnega do­pusta za posamezno koledarsko leto, se delavcu/ki določi z odločbo o dopustu na podlagi določb ZDR in veljavne kolektivne pogodbe.

 

Izrabo letnega dopusta delavke določa in odreja de­lodajalec glede na poslovne potrebe. Delavec/ka lahko izrabi 1 dan dopusta na dan, ki ga določi sam/a, če pred­hodno najmanj 3 dni pred nameravanim dnevom, ko želi izrabiti ta dan letnega dopusta, pisno obvesti delodajalca o nameri izrabe dopusta.

 

(Minimalno število dni letnega dopusta se določi upošte­vaje razporeditev delovnih dni v tednu za posameznega delavca.)

 

 

 

1. OBVEZNOSTI DELAVCA/KE

 

 

11. člen

Vestno opravljanje dela

 

Delavec/ka mora svoje delo opravljati vestno, strokov­no, pravočasno in po navodilih delodajalca oziroma na­drejenega delavca.

 

Delavec/ka se je dolžan/na v primerih in pod pogoji do­ločenim z zakonom oziroma kolektivno pogodbo, oprav­ljati tudi druga dela, ki ne sodijo med dela delovnega me­sta, za katero se sklepa to pogodbo.

 

 

12. člen

Varstvo pri delu

 

Delavec/ka mora pri svojem delu spoštovati in izvajati predpise o varnosti in zdravju pri delu ter delo opravlja­ti pazljivo, da zavaruje svoje življenje in življenje in zdravje drugih oseb. Ukrepi za posebno varstvo pri delu so določe­ni v izjavi o varnosti z oceno tveganja in je bil/a delavec/ka z njimi seznanjen/a pred sklenitvijo pogodbe o zaposlit­vi, kar potrjuje s podpisom le-te.

 

Delavec/ka je dolžan/na opraviti preizkus znanja iz varstva pri delu in požarnega varstva in vzdrževati veljavnost izpita.

 

 

13. člen

Notifikacijska dolžnost

 

Delavka mora obveščati delodajalca o bistvenih oko­liščinah, ki vplivajo oziroma bi lahko vplivale na izpolnje­vanje njegovih/nih obveznosti iz te pogodbe. Delavec/ka mora delodajalca obveščati o vsaki grozeči nevarnosti za življenje ali zdravje ali za nastanek materialne škode, ki jo zazna pri delu.

 

Delavec/ka se je dolžna vzdržati vseh ravnanj, ki glede na naravo dela, ki ga opravlja ter glede na naravo de­javnosti delodajalcu, materialno ali moralno škoduje ali bi lahko škodovalo poslovnim interesom družbe.

 

Delavec/ka in delodajalec se dogovorita tudi, da mora delavec/ka najkasneje v roku 24 ur delodajalca obvesti­ o izostanku z dela, ali drugih okoliščinah, ki vplivajo na njeno opravljanje pogodbeno prevzetih del in nalog. De­lavec/ka se zavezuje, da se bo do strank ter sodelavcev obnašala kulturno ter da bo delovna sredstva uporabljala gospodarno in vestno. Delavec/ka brez predhodnega so­glasja delodajalca ne sme med delovnim časom zapustiti delovnega mesta, kot tudi ne sme zamujati za delo ali z dela predčasno odhajati.

 

 

14. člen

Izobraževanje

 

Delavec/ka se je dolžna strokovno izobraževati in izpo­polnjevati v skladu z zahtevami delovnega mesta. Delo­dajalec delavcu/ki povrne stroške za prevoz, kotizacijo oziroma šolnino in bivanje v kraju izobraževanja, če se delavka šola po napotilu delodajalca.

 

 

15. člen

Varovanje poslovnih skrivnosti

 

Delavec/ka je dolžna ves čas trajanja delovnega raz­merja varovati vse delodajalčeve poslovne skrivnosti, še zlasti podatke in informacije, ki so mu/ji bili zaupani pri opravljanju dela ali je bila z njimi seznanjena na drug na­čin, predvsem pa ne sme tako pridobljenih podatkov in informacij izkoriščati za svojo osebno uporabo ali jih izdati tretjim osebam.

 

Poslovno skrivnost tvorijo poleg podatkov, ki so določeni z internimi akti, tudi podatki, za katere je očitno, da bi na­stala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba.

 

Delavka je dolžna varovati tudi osebne podatke, s ka­terimi se seznani ali seznanja pri svojem delu in življenju v družbi, ne glede na to, na katero osebo se ti podatki na­našajo.

 

Delavec/ka mora tudi po prenehanju delovnega raz­merja varovati delodajalčeve poslovne skrivnosti, torej vse podatke, ki jih je kot take določil delodajalec in ki so mu bili zaupani ali je bil z njimi seznanjen na drug način ter da takih podatkov ne bo izkoriščal za svojo osebno uporabo ali jih izdal tretjemu.

 

Med poslovne skrivnosti so uvrščeni tudi vsi drugi poda­tki, ki niso izrecno opredeljeni kot poslovna skrivnost, je pa očitno, da bi delodajalcu nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba.

 

 

16. člen

Konkurenčna prepoved

 

Med trajanjem delovnega razmerja ne sme delavec/ka brez predhodnega pisnega soglasja delodajalca za svoj ali tuj račun opravljati del ali sklepati poslov, ki sodijo v ok­vir tistih dejavnosti, ki jih delodajalec dejansko opravlja in pomenijo ali bi lahko pomenili za delodajalca konkuren­co. Če delavec/ka brez predhodnega pisnega soglasja opravlja dela ali sklepa posle, krši delovno obveznost, za­radi česar lahko delodajalec izredno odpove pogodbo o zaposlitvi.

 

Če delavec/ka krši konkurenčno prepoved za tako krši­tev odškodninsko odgovarja.

 

Glede poslov, ki so bili sklenjeni za tuj račun, lahko delo­dajalec od delavke zahteva, da mu izroči sredstva, ki jih je prejela oziroma, da pridobljeno premoženje prenese nanj.

 

 

17. člen

Konkurenčna klavzula

 

V primeru, če pogodba o zaposlitvi preneha s spora­zumom med strankama, zaradi redne odpovedi s strani delavca, redne odpovedi delavcu iz krivdnega razloga ali izredne odpovedi delavcu s strani delodajalca, razen v primeru izredne odpovedi iz pete alineje prvega odstavka 111. člena tega zakona, ter delavcu/ki delovno razmer­je pri delodajalcu preneha, delavec/ka ne sme opravljati konkurenčne dejavnosti ali se zaposliti pri družbi, ki oprav­lja konkurenčno dejavnost, niti ne sme na kakršnikoli dru­gi dejanski ali pravni podlagi uporabiti ali izkoristiti, v korist tretje osebe ali svojo korist proizvodnih, tehničnih ali po­slovnih znanj, ki jih je pridobila pri delodajalcu.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da traja pogodbeno dogovorjena konkurenčna klavzula ………….., šteto od datuma prenehanja pogodbe o zaposlitvi oziroma delo­vnega razmerja.

 

Delavka ima v obdobju veljavnosti konkurenčne klav­zule, to je v obdobju ………… po prenehanju pogodbe o zaposlitvi, če mu/ji konkurenčna klavzula onemogoča pridobivanje primerljivega zaslužka in to delodajalcu do­kaže s predložitvijo preverljivih listinskih dokazov, pravico do mesečnega denarnega nadomestila v višini tretjine povprečne plače, ki jo je prejel/a v zadnjih treh mesecih pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi.

 

Ves čas trajanja konkurenčne klavzule mora delavec/ka delodajalcu mesečno posredovati potrdila o višini vsa­kega zaslužka, ki ga prejema po prenehanju delovnega razmerja pri delodajalcu in sicer najkasneje do 5. dne v mesecu za pretekli mesec.

 

Kot zaslužek delavke se štejejo vsi dohodki, ki jih delavec/ka pridobi z dovoljenim delom, kot npr. plača iz novega de­lovnega razmerja, dohodek iz samostojne dejavnosti, do­hodek iz opravljanja priložnostnih poslov, avtorski honorar, honorar na podlagi podjemne pogodbe, ipd. Potrdila o vi­šini mesečnega zaslužka morajo biti po pošti posredovana na naslov delodajalca: ……….., pri čemer se šteje dan od­daje na pošto za dan izročitve delodajalcu.

 

Stranki te pogodbe se lahko pisno dogovorita tudi za iz­plačilo denarnega nadomestka v enkratnem znesku.

 

Delodajalec in delavec/ka se lahko sporazumno dogo­vorita o prenehanju veljavnosti konkurenčne klavzule.

 

 

18. člen

Disciplinska in odškodninska odgovornost

 

Delavka je za kršitve zakonskih in drugih obveznosti iz te pogodbe disciplinsko in odškodninsko odgovorna po do­ločilih zakona ter kolektivne pogodbe.

 

 

 1. 2.     OBVEZNOSTI DELODAJALCA

 

 

19. člen

Zagotavljanje dela, delovne opreme,

delovnih sredstev

 

Delodajalec mora delavki zagotavljati delo, dogovorje­no s to pogodbo in vsa potrebna sredstva in delovni ma­terial, da lahko delavka nemoteno izpolnjuje svoje delo­vne obveznosti.

 

Delodajalec mora delavki zagotavljati redno in v rokih v tej pogodbi dogovorjeno plačilo za opravljeno delo in povračilo stroškov, ki jih ima delavka v zvezi z delom.

 

Delodajalec mora delavki zagotavljati pogoje za varno in zdravo delo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, izjavo o varnosti in oceno tveganj na delovnem mestu.

 

20. člen

Odpovedni rok

 

V primeru, če pogodbo o zaposlitvi odpove delavka znaša odpovedni rok … dni.

 

V vseh ostalih primerih veljajo zakonsko določeni odpo­vedni roki, ne glede na to, katera pogodbena stranka po­godbo odpoveduje.

Odpovedni roki se lahko skrajšajo le s pisnim dogovo­rom strank.

 

Pogodbeni stranki se lahko dogovorita o izplačilu ustrezne­ga denarnega povračila namesto odpovednega roka s po­sebnim pisnim dogovorom.

 

 

21. člen

Veljavni predpisi za urejanje pogodbenega razmerja

 

Za urejanje pravice in obveznosti strank te pogodbe, ki niso urejene s to pogodbo, se poleg predpisov, ki urejajo delovna razmerja, uporabljajo določbe veljavne kolektiv­ne pogodbe.

 

 

22. člen

Spremembe in dopolnitve pogodbe

 

Spremembe ali dopolnitve te pogodbe se urejajo z aneksom k tej pogodbi na predlog ene izmed pogodbe­nih strank ali sporazumno, razen v primeru, ko se mora na podlagi iz 2. odstavka 47. člena ZDR skleniti nova pogod­ba o zaposlitvi.

 

 

23. člen

Razno

 

Delavec s podpisom pogodbe potrjuje, da delodajalcu ni zamolčal dejstev ali okoliščin, katere bi mu onemogo­čale ali ga bistveno omejevale pri izvrševanju obveznosti iz pogodbe, ali ki bi lahko ogrožale življenje in zdravje drugih ljudi.

 

Za vprašanja, ki jih ta pogodba o zaposlitvi posebej ne ureja oziroma ne ureja drugače, se neposredno uporab­ljajo določbe splošno veljavnih predpisov ter normativnih aktov, ki zavezujejo delodajalca.

 

 

24. člen

Veljavnost pogodbe o zaposlitvi

 

Pogodba stopi v veljavo z dnevom podpisa obeh pogod­benih strank.

 

Ta pogodba je pisana v 2 enakih in enakovrednih izvo­dih, od katerih prejme vsaka stranka 1 izvod.

 

 

 

 

V………….., dne ……………

 

 

 

Delodajalec                                                 Delavec

 

…………………………                                    …………………………

 

Datum podpisa:                                          Datum podpisa:

 

………………………….                                   ………………………

7 Replies to “Vzorec pogodbe o zaposlitvi za določen čas”

 1. Somebody essentiallү help to make severely artіcⅼes I’d state.

  This is the first time I frequented your website page and so far?
  I surprised with the analysis you made to make this actual post extraordinary.

  Fantastic process!

 2. Right here is the right website for anybody who wants
  to find out about this topic. You know so much its almost hard to argue with you (not that I personally would want to…HaHa).
  You certainly put a fresh spin on a subject that has been discussed for decades.
  Great stuff, just wonderful!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.