Vzorec izročilne pogodbe

______________________________, roj. _______________, stanujoča _________________________________ (v nadaljevanju pogodbe: izročevalka)

in

________________________________, roj. ___________, stanujoč ____________________ (v nadaljevanju pogodbe: prevzemnik)

Sklepata naslednjo

Izročilno pogodbo

1.    člen

Izročevalka _______________ izroči in prepusti prevzemniku ___________ svojo, na temelju sklepa o dedovanju _________ z dne _______ pridobljeno parcelo št. 113/2, travnik v izmeri 813 m2, vpisano pri vl. št. 29, k.o. __________, v njegovo takojšnjo, popolno in izključno last z dovoljenjem, da se parcela št. 113/2 od vl. št. 29, k.o. _________, odpiše, zanjo otvori nov vložek iste k.o. in pri njem vknjiži lastninska pravica v korist prevzemnika ______________, roj. ______________, stan. ____________________.
2.    člen

Prevzemnik prevzame izročilnim potom od izročevalke parcelo iz prve točke te pogodbe v svojo takojšnjo, popolno in izključno last.

3.    člen

Pogodbeni stranki ocenita vrednost izročene nepremičnine na __________ EUR.

4.    člen

Izročevalka si izgovori zase, prevzemnik pa se zaveže izročevalki dajati skozi razdobje sedmih let od dneva sklenitve te pogodbe vsako jesen, najkasneje do ______ v letu, 30 kilogramov jabolk, 10 kilogramov hrušk in 50 kilogramov zelja.

To preužitno pravico, izgovorjeno v korist izročevalke, ocenijo pogodbene stranke glede na dobo izgovorjenega preužitka in starost izročevalke na _________ EUR, tako da je vrednost izročenega premoženja enaka vrednosti bremena prevzemnika.

5.    člen

Fizična posest in užitek izročenih nepremičnin preideta na prevzemnika z današnjim dnem in se le-ta od dne _________ dalje zavezuje plačevati vse na izročeno parcelo odpadajoče davke in druga javna bremena, poleg tega pa se zaveže plačati tudi morebitni davek na promet in stroške prepisa.

6.    člen

Obe pogodbeni stranki sta upravičeni predlagati vsa zemljiškoknjižna dejanja na podlagi te pogodbe in se odpovedujeta razdirati to pogodbo iz kateregakoli razloga razen iz razlogov, naštetih v veljavni zakonodaji.

7.    člen

Pogodba prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Sestavljena je v dveh enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme en izvod.

8.    člen

Morebitne spore iz te pogodbe bosta stranki skušali rešiti sporazumno, če do sporazuma ne bo prišlo, je za reševanje sporov pristojno sodišče v ______________________.

V __________, dne _______                       V ________, dne _______

IZROČEVALKA: ________________             PREVZEMNIK: ______________

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.