blogger web statistics
vzorec pritožbe Archives - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Ugovor zoper obtožnico

(0) Komentarjev

Ko je končana preiskava, kot tudi kadar se brez preiskave lahko vloži obtožnica (170. člen), sme teči postopek pred sodiščem samo na podlagi obtožnice državnega tožilca oziroma oškodovanca kot tožilca (268. člen ZKP). Določbe o obtožnici in o ugovoru zoper obtožnico se uporabljajo smiselno tudi za zasebno tožbo, če se ta vloži za kaznivo dejanje iz pristojnosti okrožnega sodišča.

Obtožnica obsega:

  1. ime in priimek obdolženca z osebnimi podatki (227. člen) in podatki o tem, ali je v priporu in od kdaj ali pa je na prostosti; če pa je bil pred vložitvijo obtožnice izpuščen, koliko časa je bil v priporu;
  2. opis dejanja, iz katerega izhajajo zakonski znaki kaznivega dejanja, čas in kraj storitve kaznivega dejanja, predmet na katerem, in sredstvo, s katerim je bilo storjeno kaznivo dejanje ter druge oko-liščine, ki so potrebne, da se kaznivo dejanje kar najbolj natančno označi;
  3. zakonsko označbo kaznivega dejanja z navedbo določb kazen-skega zakona, ki naj se po predlogu tožilca uporabijo;
  4. označbo sodišča, pred katerim naj bo glavna obravnava;
  5. predlog, kateri dokazi naj se izvedejo na glavni obravnavi, z navedbo imen prič in izvedencev, spisov, ki naj se preberejo, in predmetov, ki so potrebni za dokazovanje;
  6. obrazložitev, v kateri se po uspehu preiskave opiše stanje stvari, navedejo dokazi, s katerimi se ugotavljajo odločilna dejstva, navede zagovor obdolženca in stališče tožilca o navedbah obrambe.

Če je obdolženec na prostosti, se sme v obtožnici predlagati, naj se odredi pripor; če je v priporu, pa se sme predlagati, naj se izpusti. PREBERI CEL ČLANEK

Categories : Ugovori Tags : , , , ,

Zahteva za sodno varstvo zoper odločbo o prekršku Postaje prometne policije Ljubljana

(0) Komentarjev

Pritožnik:……………………

Postaja prometne policije Ljubljana ……………………………………………

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO ZOPER ODLOČBO

O PREKRŠKU POSTAJE PROMETNE POLICIJE LJUBLJANA

št……………. z dne……………

Podpisani ………….  vlagam zahtevo za sodno varstvo zoper

zgoraj navedeno odločbo o prekršku iz vseh pritožbenih razlogov (po 154. členu ZP1), to je zaradi bistvene kršitve določb postopka o prekršku, zaradi kršitve materialnega predpisa, zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ter zaradi odločitve o sankciji.

Organ, ki je izdal odločbo, pred izdajo ni upošteval moje izjave, ki sem jo podal že na kraju samem oziroma me ni zaslišal (3. točka 155. člena ZP1). Navedeno predstavlja kršitev pravice iz 29. člena Ustave. Zaslišanje obdolženca v postopku je namreč temeljna pravica, ki omogoča obrambo zoper v postopku nasproti državnemu organu. Že iz 55. člena ZP1 izhaja dolžnost prekrškovnega organa, da pred izdajo odločbe o prekršku kršitelju da možnost, da se izjavi, kolikor tega ni storil že ob ugotovitvi oziroma obravnavanju prekrška. Tega pa v mojem primeru prekrškovni organ ni upošteval.

Že ob ugotovitvi domnevne storitve prekrška sem neposredno pred uradno osebo podal navedbe glede dejanskega stanja, predlagal priče v zvezi z ugotovitvijo dejanskega stanja ter navedel okoliščine (med drugim tudi skrb za starše), ki bi lahko omilile izrečeno sankcijo. Vsega navedenega pa prekrškovni organ ni upošteval. Uradna oseba prekrškovnega organa bi morala pritožnikove navedbe vzeti na zapisnik, tako kot je to dolžan storiti vsak drug prekrškovni organ. Glede na navedeno gre zato pri izdaji odločbe za absolutno bistveno kršitev določb postopka ter zaradi navedene­ga za nepopolno ugotovitev dejanskega stanja. PREBERI CEL ČLANEK

Categories : Ostalo Tags : , , ,

Pogodba o preužitku

(0) Komentarjev

S pogodbo o preužitku se preužitkar zavezuje, da bo na prevzemnika prenesla lastninsko pravico na določenih svojih nepremičninah, prevzemnik pa se zavezuje, da bo preužitkarju ali komu drugemu do njegove smrti nudil določene dajatve in storitve. Skupaj z nepremičninami so predmet pogodbe tudi premičnine, ki so namenjene za rabo in uživanje nepremičnin, če stranki ne določita drugače. Pogodba o preužitku mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa.

Categories : Pogodba Pogodbe Tags : , , , , ,