Sanjske počitnice na Maldivih

Več kot tisoč majhnih atolov v Indijskem oceanu sestavlja pravi raj na zemlji, ki se imenuje Maldivi. Otočje je v večini neposeljeno, celotno prebivalstvo je na dveh večjih atolih, ki sta turistično tudi najbolj oblegana. Severni in Južni Male atol predstavljata središče dogajanja na Maldivih. Severni ima tudi isto imensko glavno mesto in pa največje …

First Minute počitnice

Potovanja in počitnice lahko postanejo zelo poceni, če rezervirate v pravem trenutku. Vsako leto v pomladnih mesecih agencije objavijo letne kataloge v katerih ponujajo posebne popuste na zgodnje rezervacije. Zakaj bi torej čakali na zadnji trenutek, če se lahko že zdaj rešimo velikega bremena. Sicer so zadnja leta zelo popularne rezervacije v zadnjem hipu vendar …

Nasprotna tožba

Tožena stranka lahko vloži do konca glavne obravnave pred sodiščem pri istem sodišču nasprotno tožbo: če je zahtevek nasprotne tožbe v zvezi s tožbenim zahtevkom ali če se zahtevek tožbe in zahtevek nasprotne tožbe lahko pobotata ali če se z nasprotno tožbo zahteva ugotovitev kakšne pravice ali pravnega razmerja, od katerih obstoja ali neobstoja je …

Oblikovalna tožba

Materialno pravo pozna pravna razmerja, katerih udeleženci imajo pravico, da z enostransko izjavo poslovne volje povzročijo spremembo obstoječega pravnega stanja. Te pravice se imenujejo oblikovalne pravice. Delijo se na dve skupini: tiste, ki se izvršujejo izven pravde; in na takšne, ki se lahko izvršujejo le v pravdi. Praviloma se le oblikovalne pravice izvršujejo izven pravde …

Dajatvena tožba

Če se v pravdi izkaže, da materialnopravni zahtevek obstoji, je s tem utemeljen tudi tožbeni zahtevek in sodišče obsodi toženca na zahtevano dajatev. Samo na podlagi dajatvene ali kondmenatorne tožbe je možna dajatvena ali kondemnatorna sodba. Takšna sodba obsega dvoje: ugotovitev, da obstoji zahtevek; in izpolnitveno “povelje” tožencu, da izpolni zahtevek. Le kondemnatorne sodbe imajo …

Pravica do pravnega sredstva

Po 25. členu Ustave RS je vsakomur zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti odločbam sodišč in drugih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, s katerimi ti odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih. Pravica do pritožbe predstavlja bistveni element pravne države in omogoča subjektom uveljavljanje obrambe pred kršitvami …

Dedovanje na podlagi oporoke

Oporoka je enostranska, preklicna v predpisani obliki dana izjava volje, s katero neka oseba razpolaga s svojim premoženjem za primer smrti. Oporočno je sposoben (lahko napravi, spremeni in prekliče oporoko) vsakdo, ki je sposoben za razsojanje in je dopolnil 15 let starosti. Zapustnik pa je nesposoben, če je v takšnem duševnem stanju, da ne more …

Voščilo

Ste danes prejeli že kakšen nasmeh? Podarite kakšnega, vrnil se bo, zna biti še lepši. Naj se nasmehi okoli vas iskrijo, ne le v decembru, ampak celo leto. Vam in vašim dragim želimo v letu 2011 še obilo zdravja.

Sprememba namembnosti kmetijskega v stavbno zemljišče

Za spremembo namembnosti zemljišča iz kmetijskega v stavbno zemljišče je potrebno, da najprej prostorski plani predvidevajo oz. dopuščajo tovrstne spremembe. Konkretno zemljišče mora biti zazidljivo. Ali je konkretno zemljišče zazidljivo ali ne, je razvidno iz prostorskih sestavin  dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana tiste občine, v območju katere  leži to zemljišče (občinski prostorski plan). Občinski prostorski …

Razpolaganje s kmetijskimi zemljišči

Razpolaganje s kmetijskimi zemljišči je omejeno. Med razpolaganje se šteje prenos lastninske pravice s pravnimi posli med živimi in pravnimi posli zaradi smrti (predvsem dedovanje). Največjo omejitev predstavlja institut za zaščitene  kmetije. To je funkcionalna celota, ki omogoča preživetje. Status zaščitena kmetija dobi s posebno odločbo. Zaščitena kmetija se s pravnimi posli med živimi (menjava, …