Pogodba o računovodskih storitvah

Podjetje ____________________________________

iz _________________________________________,

ki ga zastopa ________________________________, (v nadaljnjem besedilu “izvajalec”)

 

in

 

podjetje ____________________________________

iz __________________________________________,

ki ga zastopa ________________________________, (v nadaljnjem besedilu “naročnik”)

 

skleneta naslednjo

 

 

POGODBO O RAČUNOVODSKIH STORITVAH

 

1. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo računovodske storitve, ki so predmet te pogodbe, za naročnika opravljal v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, Zakonom o računovodstvu ter v skladu ostalimi zakoni, ki urejajo to področje.

 

2. člen

Predmet pogodbe so naslednja računovodska opravila:

–    vodenje poslovnih knjig po sistemu dvostavnega knjigovodstva (na sedežu naročnika),

–    vodenje saldakontov dobaviteljev in kupcev,

–    izdelava letnega obračuna (bilance),

–    obračun osebnih dohodkov z vsemi potrebnimi evidencami (za ____ zaposlenih),

–    obračun prometnih davkov,

–    evidenca osnovnih sredstev z obračunom amortizacije in revalorizacije,

–    poročila o prometnih davkih (kumulativa),

–    ostale računovodske storitve po predhodnem dogovoru med pogodbenima strankama.

 

3. člen

Naročnik bo za računovodska opravila iz 2. člena te pogodbe plačeval izvajalcu mesečno po ______ točk (1 točka je ____________________) najkasneje do 25. v mesecu za tekoči mesec.

V zgoraj navedeni ceni niso zajeti stroški pisarniškega materiala, ki je potreben za posamezne obračune, in davek na dodano vrednost.

Izvajalec izstavlja račune mesečno do ____ delovnega dne v tekočem mesecu za storitve, ki so bile opravljene v prejšnjem mesecu.

 

4. člen

Izvajalec se zavezuje:

–    da bo računovodska opravila iz 2. člena te pogodbe opravljal v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi, vestno in ažurno,

–    da bo vse podatke, ki mu jih v skladu s to pogodbo posreduje naročnik, strogo varoval kot poslovno skrivnost, tako v času veljavnosti te pogodbe kot tudi ____ let po prenehanju veljavnosti pogodbe,

–    da bo naročnika sprotno obveščal o vseh novih predpisih, ki so pomembni za naročnikovo poslovanje.

5. člen

Ta pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in je sklenjena za ___ let z odpovednim rokom ___ mesecev, vendar naročnik od nje lahko odstopi takoj v primeru:

–        če izvajalec kljub pisnemu opominu neredno ali malomarno opravlja svoje storitve in je naročnik zaradi tega utrpel škodo,

–        če izvajalec razkrije naročnikovo poslovno skrivnost, za katero je izvedel v skladu z izvajanjem te pogodbe.

 

6. člen

Pogodbeni stranki si bosta prizadevali vse morebitne medsebojne spore v zvezi s to pogodbo reševati sporazumno, če pa to ne bo možno, je za reševanje njunih medsebojnih sporov pristojno sodišče v ____________.

 

7. člen

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po dva izvoda.

 

 

V _____________, dne ____________

 

NAROČNIK:                                                        IZVAJALEC:

________________________________                  ________________________________

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.