Najemna pogodba za stanovanje

NAJEMNA POGODBA
za stanovanje
ki se sklepa na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03) ter Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št.
83/01)
LASTNIK: __________________________________, _________________________
(ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naslov)
davčna številka: ________ , matična št. pravne osebe: _________________
____________________________, ____________________
____________________________, ____________________
(v nadaljevanju: lastnik)
zastopnik oz. pooblaščena oseba: __________________________, _____________________
(ime in priimek) (naslov
in
NAJEMNIK: ________________________________________, ________________________
(ime in priimek oz. naziv pravne osebe – najemnik je lahko le ena oseba) (naslov)
davčna številka: __________ , matična št. pravne osebe: ______________________
(v nadaljevanju: najemnik)

 1. člen
  Predmet te pogodbe je stanovanje na naslovu: _____________________________, _______,
  (ulica) (kraj)
  z identifikacijsko oznako stavbe________________________in identifikacijsko oznako stanovanja___________________.
  Stavba je bila zgrajena leta _ in je vpisana v zemljiško knjigo pri parc. št. _________________________,
  vl. št. _, katastrska občina _______________________.
  Stanovanje se nahaja (ustrezno obkrožite in izpolnite):
  a) v večstanovanjski stavbi: št. stanovanja , nadstropje , skupna površina stanovanja m2.
  b) v enostanovanjski stavbi: skupna stanovanjska površina je m2, stavba ima nadstropij.
  Stanovanje je __
  sobno (število sob v stanovanju ali enostanovanjski stavbi) in ima naslednje priključke (ustrezno
  obkrožite):
  ogrevanje: a) klasičen način (peč na trdo gorivo, termo peč,…),
  b) drugi načini (etažna centralna, daljinsko ogrevanje,…),
  elektrika: a) samo za razsvetljavo,
  b) za razsvetljavo in gospodinjske stroje (hladilnik, pralni stroj,…),
  vodovod: a) vodovod v hiši (izven stanovanja),
  b) mrzla voda v stanovanju (ogrevanje z bojlerjem),
  c) mrzla in topla voda (vgrajena ločena inštalacija za vsako vrsto vode, daljinsko ogrevanje tople vode,…),
  drugo: a) plin,
  b) dvigalo,
  c) skupna TV antena,
  d) telefonski priključek,
  e) domofon,
  f) umetno prezračevanje,
  g) prostori skupne rabe (pralnica, sušilnica, kolesarnica, zaklonišče, soba za hišni svet,…).
  2
 2. člen
  Lastnik stanovanja izroči, najemnik pa prevzame v najem stanovanje, opisano v 1. členu te pogodbe, in sicer (ustrezno obkrožite
  in izpolnite):
  a) celotno stanovanje z naslednjimi individualnimi prostori:______________________________________,
  b) del stanovanja, in sicer sobe: _ m2, m2 , m2 , drugo ______________________________ m2,
  z naslednjimi individualnimi prostori:______________________________________________________
  Poleg tega so v souporabi naslednji prostori: _______________________ (npr: kuhinja, kopalnica, WC).
  Stanovanje je opremljeno: DA / NE.
 3. člen
  Vrsta najema po kategorijah najemnih stanovanj (ustrezno obkrožite in v primeru b tudi izpolnite):
  a) tržno najemno stanovanje (stanovanje, ki se prosto oddaja na trgu),
  b) neprofitno najemno stanovanje (stanovanje, ki se oddaja za neprofitno najemnino in stanovanje, ki se oddaja
  upravičencu do najema neprofitnega stanovanja).
  Vrednost stanovanja: število točk _ , vrednost točke _, uporabna stanovanjska površina ,
  korekcijski faktor
  , vpliv lokacije stanovanja
  .
  Letna stopnja __
  %.
  c) službeno najemno stanovanje (stanovanje, ki je namenjeno za oddajo zaradi zadovoljevanja službenih potreb),
  d) namensko najemno stanovanje (stanovanje, namenjeno institucionalnemu varstvu starejših oseb, upokojencem ali
  posebnim skupinam odraslega prebivalstva).
 4. člen
  Stanovanje se uporablja (ustrezno obkrožite):
  za bivanje,
  za bivanje in za opravljanje dovoljene dejavnosti v delu stanovanja.
 5. člen
  Poleg najemnika bodo stanovanje oz. del stanovanja, ki je predmet najema, uporabljale še naslednje osebe (navedite ime in
  priimek ):
Lastnik mora skleniti aneks k najemni pogodbi na zahtevo najemnika, če se število oseb poveča za eno ali več oseb, ki jih mora
najemnik preživljati po zakonu, za vse ostale osebe pa le, če je glede na število oseb stanovanje po velikosti še primerno.
Opomba: Drugi odstavek tega člena ne velja za namenska najemna stanovanja.

 1. člen
  Višina mesečne najemnine znaša ___________ EUR.
  Višina najemnine se spreminja (ustrezno obkrožite):
  a) najemnina se spreminja z rastjo cen na drobno,
  b) najemnina se spreminja skladno s predpisi za oblikovanje neprofitne najemnine
  Opomba: Točka b velja samo za neprofitna najemna stanovanja
  c) najemnina se ne spreminja,
  d) drugo: ____________________________________________________________________________ .
  Najemnik plačuje najemnino do dne v mesecu za tekoči mesec (ustrezno obkrožite in izpolnite):
  a) v gotovini,
  b) na lastnikov račun, številka ______________________________________________________________
  .
  3
  Najemnina za neprofitna stanovanja ne sme presegati najvišje vrednosti neprofitne najemnine, oblikovane v skladu s
  116., 117., in 118. členom Stanovanjskega zakona.
 2. člen
  Najemnik poleg najemnine plačuje tudi individualne obratovalne stroške (stroške za dobavljeno elektriko, vodo, daljinsko
  ogrevanje stanovanja in podobno) ter skupne obratovalne stroške (stroške za obratovanje skupnih delov večstanovanjske
  stavbe). Navedene stroške plačuje najemnik v obsegu in na način:

 1. člen
  Najemno razmerje se sklepa za (ustrezno obkrožite in izpolnite):
  a) določen čas, od ___________ do _______________ali b) nedoločen čas, s pričetkom ________________________________.
  Opomba: Najemno razmerje za neprofitno najemno stanovanje se lahko sklepa le za nedoločen čas.
 2. člen
  Podaljšanje najema za določen čas (ustrezno obkrožite in v primeru b tudi izpolnite):
  a) Najemnik mora najmanj 30 dni pred potekom časa, za katerega mu je bilo stanovanje dano v najem, pridobiti od
  lastnika odobritev podaljšanja najemne pogodbe s sklenitvijo aneksa k najemni pogodbi, sicer mora izprazniti
  stanovanje oseb in stvari v pogodbenem roku.
  b) Morebitni drugi dogovori:___________________________________________________________________.
  Opomba: Ta člen velja samo za najem za določen čas.
 3. člen
  Lastnik prevzema pravice in obveznosti v skladu s 85., 90. in 92. členom Stanovanjskega zakona.
 4. člen
  Najemnik prevzema pravice in obveznosti v skladu z 90., 93., 94., 96., 97., 98., 99. in 100. členom Stanovanjskega zakona.
 5. člen
  Najemnik mora dvakrat letno dopustiti lastniku oz. njegovemu pooblaščencu vstop v stanovanje za preveritev pravilne uporabe
  stanovanja.
  13.člen
  Najemnik lahko odda del stanovanja v podnajem s sklenitvijo podnajemne pogodbe za določen čas in pod pogoji, ki jih določa
  Stanovanjski zakon, če se lastnik stanovanja s tem strinja.
 6. člen
  Najemnik lahko odpove najemno pogodbo vselej, ne da bi za to navajal razloge, če o tem pisno obvesti lastnika, z 90 dnevnim
  odpovednim rokom.
  4
 7. člen
  Lastnik lahko odpove najemno pogodbo zaradi krivdnih razlogov in pod pogoji, določenimi v 103. členu Stanovanjskega zakona,
  ob upoštevanju 105. in 108. člena Stanovanjskega zakona. Če najemodajalec odpove pogodbo iz drugih razlogov, mora
  najemniku priskrbeti drugo primerno stanovanje. Odpovedni rok ne sme biti krajši od 90 dni.
  Stranki dogovorita za tržno, službeno in namensko najemno stanovanje naslednje morebitne dodatne odpovedne razloge:

Opomba: Drugi odstavek tega člena ne velja za neprofitna najemna stanovanja.

 1. člen
  Vse spremembe najemnega razmerja bosta pogodbeni stranki dogovorili pisno s sklenitvijo aneksa k najemni pogodbi.
 2. člen
  Za vse zadeve, ki niso izrecno dogovorjene v tej najemni pogodbi, veljajo zakonske določbe.
  Pogodbeni stranki sta sporazumni, da:
 • je predmetno najemno stanovanje tržno, če v 3. členu najemne pogodbe nista izrecno opredelili vrste najema po kategorijah
  najemnih stanovanj;
 • se predmetno najemno stanovanje uporablja samo za bivanje, če v 4. členu najemne pogodbe nista izrecno opredelili načina
  uporabe stanovanja;
 • se najemno razmerje prične z dnem sklenitve najemne pogodbe, če je v 8. členu opredeljeno, da se najemna pogodba sklepa
  za nedoločen čas, ni pa izrecno opredeljen pričetek najemnega razmerja.
  Lastnik in najemnik bosta morebitna nesoglasja iz te pogodbe reševala sporazumno, v nasprotnem primeru je za reševanje
  sporov pristojno sodišče.
 1. člen
  Po prenehanju najemnega razmerja mora najemnik izročiti lastniku stanovanje v stanju, v kakršnem ga je prevzel, pri čemer se
  upoštevajo spremembe, nastale pri normalni uporabi stanovanja, in tiste, ki jih je najemnik opravil v soglasju z lastnikom.
 2. člen
  Lastnik mora prijaviti oddajo stanovanja pri pristojnem davčnem organu in registrirati najemno pogodbo pri pristojnem
  registrskem organu v 30 dneh od sklenitve najemne pogodbe ali aneksa k najemni pogodbi.
 3. člen
  Pogodba je napisana v _ izvodih in prične veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. V ______________________, dne ____________
  Najemnik: Lastnik:

(podpis) (podpis)


Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.