blogger web statistics
vzorec pogodbe Archives - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Vzorec darilne pogodbe – zemljišče

(0) Komentarjev

Darilna pogodba – vzorec

______________________ (priimek in ime), _________________________ (naslov), EMŠO_____________, davčna št._________________ (v nadaljevanju: darovalec)

in

______________________ (priimek in ime), _________________________ (naslov), EMŠO_____________, davčna št. _____________________  (v nadaljevanju: obdarovanec)

sklepata naslednjo

Darilno pogodbo

1.    člen

Darovalec podari in izroči obdarovancu ____________ zemljišče, parc. št. ________, travnik v izmeri _______ m2, vpisano pri vlož. št. ________ k.o. _________________, in dovoljuje odpis parc. št. ________ od vlož. št.________ k.o. _________ ter pripis k vlož. št. ________ k.o. _________, kjer je vknjižena lastninska pravica za obdarovanca.
2.    člen

Obdarovanec sprejme v 1. členu navedeno darilo, nastopi posest in užitek ter od _____________ dalje nosi tudi vse pripadajoče davke in takse.

3.    člen

Zaradi odmere pristojbin pogodbeni stranki ocenita vrednost darila na _____________ EUR.

4.    člen

Vse stroške te pogodbe in zemljiškoknjižnega prepisa plača obdarovanec sam.

5.    člen

Darovalec ima pravico do preklica darila zaobseženega s to darilno pogodbo, v roku enega leta, ko je zvedel za razlog za preklic.

6.    člen

Zemljiškoknjižno izvedbo te pogodbe lahko predlaga pri sodišču v _______________ katerakoli pogodbena stranka.

7.    člen

Pogodba prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Sestavljena je v dveh enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme en izvod.

8.    člen

Morebitne spore iz te pogodbe bosta stranki skušali rešiti sporazumno, če do sporazuma ne bo prišlo, je za reševanje sporov pristojno sodišče v ______________________.

V __________, dne _______                               V ________, dne _______

DAROVALEC:                                                               OBDAROVANEC:

___________________________              ___________________________

Navedeni vzorec darilne pogodbe je zgolj informativne narave.

Categories : Pogodba Pogodbe Tags : , ,

Sponzorska pogodba

(0) Komentarjev

Pogodba je dvostransko obvezna, gre za pogodbeno razmerje v katerem imata oba udeleženca medsebojno korist.

Sponzor  se zaveže, da bo finančno s storitvami ali materialom podprl dejavnost sponzoriranega, ta pa bo oglaševal blagovno znamko sponzorja po dogovoru.

Sponzorsko pogodbo lahko sklene organizacija, pravna oseba ali posameznik, fizična oseba. V razmerje se lahko vmeša tretja oseba, specializirana sponzorska agencija, ki v razmerju praviloma nastopa kot zastopnik sponzorja. Če ste subjekt zasebnega prava, niste zavezani k dajanju informacij in podatkov v zvezi s pogodbo, zato je pred posredovanjem informacij prej dobro pridobiti soglasje sponzorja. Tudi osebe javnega prava so lahko sponzorji, a pri njih gre praviloma za dodeljevanje sredstev preko javnih razpisov, prejemniki pa so med drugim lahko zavezani na svojih prireditvah ali publikacijah navajati podpornike.

Categories : Pogodba Pogodbe Tags : , , ,

Alotmajska pogodba

(0) Komentarjev

Z alotmajsko pogodbo se gostinec zavezuje, da bo dal v določenem času turistični agenciji na razpolago določeno število ležišč v določenem objektu, nudil gostinske storitve osebam, ki jih pošlje agencija, in ji plačal določeno provizijo, ta pa se zavezuje, da si bo prizadevala jih zasesti oziroma da bo gostinca v določenih rokih obvestila, da tega ne more, ter da bo plačala ceno opravljenih storitev, kolikor je izkoristila najete hotelske zmogljivosti. Če ni v pogodbi drugače določeno, se šteje, da so nastanitvene gostinske zmogljivosti dane na razpolago za eno leto.

 

Categories : Pogodba Pogodbe Tags : , ,

Prodajna pogodba

(0) Komentarjev

Pojem prodajne pogodbe ureja Obligacijski zakonik v 435. členu. Prodajnja pogodba je pogodba, kjer se prodajalec zaveže prodajano stvar izročiti kupcu, tako da bo ta postal lastnik, kupec pa v zameno plačati kupnino. Analogno lahko uporabimo definicijo za prenos drugih premoženjskih pravic, in sicer se prodajalec zavezuje, da bo kupcu priskrbel prodajano pravico oziroma če izvrševanje pravice zahteva posest stvari, da mu bo stvar izročil.

 

Categories : Pogodba Pogodbe Tags : , , , , ,