Najemna pogodba za stanovanje

NAJEMNA POGODBA za stanovanje ki se sklepa na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03) ter Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01) LASTNIK: __________________________________, _________________________ (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naslov) davčna številka: ________ , matična št. pravne osebe: _________________ ____________________________, ____________________ ____________________________, ____________________ (v nadaljevanju: lastnik) zastopnik oz. pooblaščena …

Najemna pogodba za stanovanje – vzorec

Ime in priimek, naslov… (v nadaljnjem besedilu: najemodajalec) in   Ime in priimek, naslov… (v nadaljnjem besedilu: najemnik)   sklepata naslednjo NAJEMNO POGODBO   člen   Najemodajalec odda (opremljeno) stanovanje v velikosti ____ m², v 4. nadstropju stanovanjskega bloka s kletjo – na naslovu _________ 1000 Ljubljana. (Definiramo predmet pogodbe in način uporabe npr. souporaba, …