blogger web statistics
Pritožbe - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Pritožbe

Kaj je potrebno v pritožbi navesti?

(0) Komentarjev

Pritožnik mora v pritožbi navesti na katero odločbo se pritožba nanaša, torej navesti točen naziv organa, ki je odločbo izdal, opravilno številko odločbe in datum izdaje le te. V pritožbi je potrebno navesti razloge, zaradi katerih se pritožnik pritožuje na odločbo. Pritožnik lahko uveljavlja zmotno in nepopolno ugotovitev dejanskega stanja, predlaga nove dokaze, predvsem take, s katerimi izpodbija prvostopne ugotovitve, pri čemer je potrebno opozoriti, da je v takem primeru potrebno navesti, zakaj jih ni navedel že v prvostopenjskem postopku. Bistvenega pomena je, da je pritožba razumljiva in da jasno opredeljuje pritožnika oziroma morebitnega zastopnika ter organ, kateremu se pritožba pošilja. Pomembna sestavina pritožbe je tudi predlog rešitve pritožbenemu organu, na primer sprememba odločbe, razveljavitev in podobno.

Categories : Pritožbe Tags : , , ,

Tožba zaradi motenja posesti

(0) Komentarjev

Toženec ___________________,  je motil  tožnika _________________, v neposredni posesti nepremičnine  parc.št. 113 – sadovnjak, vpisane pri vl. št. 312, k.o. _____________ s tem, da je letos konec aprila snel vhodna vrata brunarice, ki stoji v sadovnjaku, okoli brunarice razmetal orodje, dne ____________ pa z resno grožnjo, da bo tožnika napadel, preprečil tožniku vstop v sadovnjak, zato naj sodišče razsodi;

Toženec je dolžan v roku 8 dni vzpostaviti prejšnje posestno stanje, zato mora na leseno barako ponovno namestiti vhodna vrata, da ne bo izvršbe.

Tožencu se v bodoče prepoveduje vsakršno poseganje v neposredno posest nepremičnine parc. št. 113 – sadovnjak, da ne bo izvršbe.

Toženec je dolžan tožniku povrniti stroške postopka v znesku _____EUR v roku 15 dni, da ne bo izvršbe.

Categories : Pritožbe Tags :

Pritožba zoper sklep o izvršbi sodišča

(0) Komentarjev

PRITOŽBA ZOPER SKLEP O IZVRŠBI SODIŠČA V………………

opr. št…………… z dne……………

Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom sklep o izvršbi

opr. št. ………….. z dne 19. 11. 2010 v celoti razveljavilo in izvršilni postopek ustavilo.

Zoper ta sklep vlagam pritožbo iz vseh pritožbenih razlogov, in sicer zoper tisti del, v katerem je sodišče prve stopnje sklep o izvrš­bi z dne 19. 11. 2010 v celoti razveljavilo zaradi umika predloga za izvršbo. Moja vloga z dne 13. 10. 2010 predstavlja predlog za ustavitev izvršbe na podlagi 147 člena ZIZ, ne pa umika predloga za izvršbo. Na podlagi pravnomočnega sklepa o izvršbi bom namreč lahko ponovno predlagal izvršbo ali terjatev prijavil v stečajni oziroma podobni postopek, zato imam interes, da sklep z dne 19. 11. 2010 živi. PREBERI CEL ČLANEK

Categories : Pritožbe Tags : , , , , ,

Ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi sodišča

(0) Komentarjev

Pritožnik: ……………………

Sodišče: ………………………

UGOVOR DOLŽNIKA ZOPER SKLEP O IZVRŠBI SODIŠČA V …

opr. št …………… z dne ……………

Dolžnik ………….. vlagam ugovor zoper navedeni sklep o izvrš­bi zaradi bistvene kršitve določb Zakona o izvršbi.

Menim, da sodna odločba, na podlagi katere upnik predlaga, da se izvrši, še ni mogoče izvršiti, saj še ni potekel rok za prostovoljno izvršitev s tem, ko je sodišče izdalo sklep o izvršbi dne………

je bistveno kršilo določbe ZIZ.

Glede na navedeno predlagam, da sodišče ugovoru ugodi, ter v celoti ustavi izvršbo v navedeni zadevi.

V…………….. , dne……………                   Podpis:……………………..

Categories : Pritožbe Tags : ,