Kaj je potrebno v pritožbi navesti?

Pritožnik mora v pritožbi navesti na katero odločbo se pritožba nanaša, torej navesti točen naziv organa, ki je odločbo izdal, opravilno številko odločbe in datum izdaje le te. V pritožbi je potrebno navesti razloge, zaradi katerih se pritožnik pritožuje na odločbo. Pritožnik lahko uveljavlja zmotno in nepopolno ugotovitev dejanskega stanja, predlaga nove dokaze, predvsem take, …

Tožba zaradi motenja posesti

Toženec ___________________,  je motil  tožnika _________________, v neposredni posesti nepremičnine  parc.št. 113 – sadovnjak, vpisane pri vl. št. 312, k.o. _____________ s tem, da je letos konec aprila snel vhodna vrata brunarice, ki stoji v sadovnjaku, okoli brunarice razmetal orodje, dne ____________ pa z resno grožnjo, da bo tožnika napadel, preprečil tožniku vstop v sadovnjak, …

Pritožba zoper sklep o izvršbi sodišča

PRITOŽBA ZOPER SKLEP O IZVRŠBI SODIŠČA V……………… opr. št…………… z dne…………… Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom sklep o izvršbi opr. št. ………….. z dne 19. 11. 2010 v celoti razveljavilo in izvršilni postopek ustavilo. Zoper ta sklep vlagam pritožbo iz vseh pritožbenih razlogov, in sicer zoper tisti del, v katerem je sodišče prve …

Ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi sodišča

Pritožnik: …………………… Sodišče: ……………………… UGOVOR DOLŽNIKA ZOPER SKLEP O IZVRŠBI SODIŠČA V … opr. št …………… z dne …………… Dolžnik ………….. vlagam ugovor zoper navedeni sklep o izvrš­bi zaradi bistvene kršitve določb Zakona o izvršbi. Menim, da sodna odločba, na podlagi katere upnik predlaga, da se izvrši, še ni mogoče izvršiti, saj še ni potekel …

Nadzorstvena pritožba

Po 72. členu Zakona o sodiščih lahko stranka, ki meni, da sodišče krši njegovo pravico do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, naslovi na predsednika sodišča, ki obravnava njegovo zadevo, pritožbo zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, tj. nadzorstveno pritožbo. Kdo lahko vloži nadzorstveno pritožbo? OSEBA, KI JE KOT STRANKA UDELEŽENA V SODNEM POSTOPKU ALI …

Pritožba – stranka se ne drži pogodbe

Spoštovani g. Janez Novak! Pri pregledu vašega poslovanja smo ugotovili, da se že dalj časa ne držite pogodbe, ki ste jo podpisali z našim podjetjem. Vaša pogodba z nami namreč točno določa način dela, kar pomeni redno oskrbovanje naših kupcev z izdelki, redno oz. tedensko oddajanje poročil glede vašega dela itd. Prosimo vas, da se …

Pritožba zoper sodbo sodišča prve stopnje

Zoper sodbo, izdano na prvi stopnji, se smejo upravičenci pritožiti v petnajstih dneh od vročitve prepisa sodbe (366. člen ZKP). Pravočasna pritožba upravičenca zadrži izvršitev sodbe. Pravico do pritožbe imajo stranke, zagovornik, obtoženčev zakoniti zastopnik in oškodovanec (367. člen ZKP). V korist obtoženca se smejo pritožiti tudi njegov zakonec oziroma oseba, s katero živi v …

Vzorec – Pritožba zoper sklep – motenje posesti

Pritožnik:…………………… Sodišče:……………………… PRITOŽBA TOŽENE STRANKE ZOPER SKLEP SODIŠČA V……………… opr. št…………… z dne…………… Z izpodbijanim sklepom je sodišče v celoti ugodilo tožbenemu zahtevku in ugotovilo, da je toženec motil tožnika v zadnjem stanju mirne posesti in je tožencu prepovedano nadaljnje motenje posesti in določena vrnitev odvzete posesti ter tožencu naložena povrnitev pravnih stroškov tožniku. Takšno …

Pritožba odvetniku zaradi previsokega računa

Spoštovani odvetnik Janez Novak! Zahvaljujemo se vam za posredovanje v primeru /navedite pri­mer/ in priloženi račun za vaše storitve! Pri obračunu storitev je nekaj postavk, s katerimi se ne moremo strinjati. Gre predvsem za naslednje zneske, ki so po našem mnenju previsoki in zanje ni pravega pojasnila: /na kratko opišite postavke in zneske/ Zelo bi …

Prošnja za pomilostitev

Pomilostitev ureja Zakon o pomilostitvah (Uradni list RS, št. 23/2005- Zpom-UPB-1). Pomilostitev za kazniva dejanja, določena v zakonih Republike Slovenije, daje v skladu s tem zakonom predsednik republike. Predsednik republike daje pomilostitev tudi za kazniva dejanja, določena s kazenskimi zakoni drugih držav, če je storilec državljan Republike Slovenije in če je tako določeno v mednarodnih …