Kupoprodajna pogodba za stanovanje – vzorec

Kupoprodajna pogodba o nepremičnini oziroma prodajna pogodba je pogodba o prodaji nepremičnine, s katero se prodajalec nepremičnine zavezuje, da bo nepremičnino, ki je predmet te pogodbe, izročil kupcu, tako, da bo s tem kupec pridobil lastninsko pravico na tej nepremičnini, kupec pa se zavezuje, da bo prodajalcu plačal kupnino, opredeljeno v prodajni pogodbi za to …

Pogodba o izobraževanju – vzorec

………………………………….. (v nadaljevanju: delavec) in …………………………………… (v nadaljevanju: delodajalec) sta dogovorila naslednjo POGODBO O IZOBRAŽEVANJU I. Pogodbeni stranki sta soglasni, da se ta pogodba sklepa za potrebe izobraževanja za pridobitev izobrazbe v programu: ………………………………………………………………….. . Pogodbeni stranki ugotavljata, da je izobraževanje iz prejšnjega odstavka te točke v interesu obeh pogodbenih strank. Pogodbeni stranki sta soglasni, …

Služnostna pogodba – vzorec

IME PRIIMEK, Naslov ul. 1, 1000 Ljubljana, EMŠO, DŠ (v nadaljevanju: služnostni upravičenec) (To ste vi) in IME PRIIMEK, Naslov ul. 2 , 1000 Ljubljana, EMŠO, DŠ (v nadaljevanju: služnostni zavezanec) (To je sosed) sklenejo naslednjo Služnostno pogodbo 1. člen S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o ustanovitvi stvarne služnosti v korist vsakokratnega lastnika …

Zakupna pogodba – vzorec

_____________________, stanujoč/a _____________________, rojen/a ____________,   EMŠO _______________ (v nadaljevanju zakupodajalec)   in _____________________, stanujoč/a _____________________, rojen/a ____________,   EMŠO _______________ (v nadaljevanju zakupnik)   skleneta to zakupno pogodbo z naslednjo vsebino:   Splošno I. S to pogodbo se zakupodajalec zavezuje, da bo zakupniku izročil v rabo, ki obsega tudi uživanje predmeta te pogodbe (pobiranje …

Prodajna pogodba s plačilom na obroke – vzorec

sklenjena med: ___________________________________________________________________ (ime in priimek,datum rojstva, EMŠO, poklic, bančna zveza, stanovanje) kot prodajalcem ___________________________________________________________________ (ime in priimek,datum rojstva, EMŠO, poklic, bančna zveza, stanovanje) kot kupcem   kakor sledi:   I. Podajalec proda kupcu _________________________ (natančen opis predmeta). Predmet te pogodbe je prodan brez kakršnegakoli jamčenja.   II. Pogodbeni stranki soglašata, da kupnina za zgoraj …

Kupoprodajna pogodba za motorno vozilo

S kupoprodajno pogodbo prodajalec kot lastnik proda in kupec kupi motorno vozilo (avtomobil, motorno kolo ipd.). V pogodbi je pametno predvideti predvsem določbe o ceni, plačilu morebitnih taks v zvezi z motornim vozilom ter določbe o skritih napakah, sicer pa kupoprodajno pogodbo precej podrobno ureja Obligacijski zakonik. Prenesi vzorec kupoprodajne pogodbe za motorno vozilo

Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas – vzorec

Na podlagi 7. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1,UL RS 21/13) in Kolektivne pogodbe (KP) _______________ skleneta delodajalec_______________________, davčna številka __________ , ki ga zastopa ______________________, (v nadaljevanju: delodajalec) in delavec(-ka) _____________________________________, stopnja strokovne izobrazbe ____, poklic ________________________________________, rojen(-a) ____________, stanujoč(-a) ______________________________________, davčna številka _____________, (v nadaljevanju: delavec) POGODBO O ZAPOSLITVI ZA NEDOLOČEN ČAS člen …

Vzorec posojilne pogodbe

Naziv podjetja, Naslov podjetja, matična številka xxxxyyy, davčna številka yyyyxxxx, ki jo zastopa xxxxxxxxxxxx (v nadaljevanju posojilodajalec), in Naziv podjetja, Naslov podjetja, matična številka xxxxyyy, davčna številka yyyyxxxx, ki jo zastopa xxxxxxxxxxxx (v nadaljevanju posojilojemalec) sklepata POSOJILNO POGODBO ŠT. xxxx člen Na podlagi sklenjene pogodbe o kratkoročnem posojilu odobrava posojilodajalec posojilojemalcu posojilo v višini 000,00€ …