Najemna pogodba za stanovanje

NAJEMNA POGODBA za stanovanje ki se sklepa na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03) ter Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01) LASTNIK: __________________________________, _________________________ (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naslov) davčna številka: ________ , matična št. pravne osebe: _________________ ____________________________, ____________________ ____________________________, ____________________ (v nadaljevanju: lastnik) zastopnik oz. pooblaščena …

Sporazumna razveza pogodbe – vzorec

SPORAZUMNA RAZVEZA POGODBE Partner 1 __________________ ki ga zastopa ______________________ sedež ___________________ kot dajalec licence in Partner 2 ________________________ ki ga zastopa _______________ sedež _______________________ kot prejemnik licence notirata kakor sledi: SPORAZUMNO RAZVEZO POGODBE __________ z dne ___________________ I. Pogodbeni stranki ugotavljata, da je pogodba citirana v naslovu izpolnila pričakovanja obeh strank le deloma. Stranki …

Pogodba o dosmrtnem preživljanju

S pogodbo o dosmrtnem preživljanju se pogodbenik (preživljalec) zaveže, da bo preživljal drugega pogodbenika ali koga drugega (preživljanca), drugi pogodbenik pa izjavi, da mu zapušča vse premoženje ali del premoženja, ki obsega nepremičnine in premičnine, ki so namenjene za rabo in uživanje nepremičnin, s tem, da je njihova izročitev odložena do izročiteljeve smrti. Ta pogodba …

Vzorec darilne pogodbe – zemljišče

Darilna pogodba – vzorec ______________________ (priimek in ime), _________________________ (naslov), EMŠO_____________, davčna št._________________ (v nadaljevanju: darovalec) in ______________________ (priimek in ime), _________________________ (naslov), EMŠO_____________, davčna št. _____________________  (v nadaljevanju: obdarovanec) sklepata naslednjo Darilno pogodbo 1.    člen Darovalec podari in izroči obdarovancu ____________ zemljišče, parc. št. ________, travnik v izmeri _______ m2, vpisano pri vlož. št. …

Kupoprodajna pogodba za stanovanje – vzorec

Kupoprodajna pogodba o nepremičnini oziroma prodajna pogodba je pogodba o prodaji nepremičnine, s katero se prodajalec nepremičnine zavezuje, da bo nepremičnino, ki je predmet te pogodbe, izročil kupcu, tako, da bo s tem kupec pridobil lastninsko pravico na tej nepremičnini, kupec pa se zavezuje, da bo prodajalcu plačal kupnino, opredeljeno v prodajni pogodbi za to …

Pogodba o izobraževanju – vzorec

………………………………….. (v nadaljevanju: delavec) in …………………………………… (v nadaljevanju: delodajalec) sta dogovorila naslednjo POGODBO O IZOBRAŽEVANJU I. Pogodbeni stranki sta soglasni, da se ta pogodba sklepa za potrebe izobraževanja za pridobitev izobrazbe v programu: ………………………………………………………………….. . Pogodbeni stranki ugotavljata, da je izobraževanje iz prejšnjega odstavka te točke v interesu obeh pogodbenih strank. Pogodbeni stranki sta soglasni, …

Služnostna pogodba – vzorec

IME PRIIMEK, Naslov ul. 1, 1000 Ljubljana, EMŠO, DŠ (v nadaljevanju: služnostni upravičenec) (To ste vi) in IME PRIIMEK, Naslov ul. 2 , 1000 Ljubljana, EMŠO, DŠ (v nadaljevanju: služnostni zavezanec) (To je sosed) sklenejo naslednjo Služnostno pogodbo 1. člen S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o ustanovitvi stvarne služnosti v korist vsakokratnega lastnika …

Prodajna pogodba s plačilom na obroke – vzorec

sklenjena med: ___________________________________________________________________ (ime in priimek,datum rojstva, EMŠO, poklic, bančna zveza, stanovanje) kot prodajalcem ___________________________________________________________________ (ime in priimek,datum rojstva, EMŠO, poklic, bančna zveza, stanovanje) kot kupcem   kakor sledi:   I. Podajalec proda kupcu _________________________ (natančen opis predmeta). Predmet te pogodbe je prodan brez kakršnegakoli jamčenja.   II. Pogodbeni stranki soglašata, da kupnina za zgoraj …

Zakupna pogodba – vzorec

_____________________, stanujoč/a _____________________, rojen/a ____________,   EMŠO _______________ (v nadaljevanju zakupodajalec)   in _____________________, stanujoč/a _____________________, rojen/a ____________,   EMŠO _______________ (v nadaljevanju zakupnik)   skleneta to zakupno pogodbo z naslednjo vsebino:   Splošno I. S to pogodbo se zakupodajalec zavezuje, da bo zakupniku izročil v rabo, ki obsega tudi uživanje predmeta te pogodbe (pobiranje …

Kupoprodajna pogodba za motorno vozilo

S kupoprodajno pogodbo prodajalec kot lastnik proda in kupec kupi motorno vozilo (avtomobil, motorno kolo ipd.). V pogodbi je pametno predvideti predvsem določbe o ceni, plačilu morebitnih taks v zvezi z motornim vozilom ter določbe o skritih napakah, sicer pa kupoprodajno pogodbo precej podrobno ureja Obligacijski zakonik. Prenesi vzorec kupoprodajne pogodbe za motorno vozilo