blogger web statistics
Pogodba Pogodbe - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Pogodba Pogodbe

Pogodba o izobraževanju – vzorec

(0) Komentarjev

…………………………………..

(v nadaljevanju: delavec)

in

……………………………………

(v nadaljevanju: delodajalec)

sta dogovorila naslednjo

POGODBO O IZOBRAŽEVANJU

I.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da se ta pogodba sklepa za potrebe izobraževanja za pridobitev izobrazbe v programu: ………………………………………………………………….. .

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je izobraževanje iz prejšnjega odstavka te točke v interesu obeh pogodbenih strank.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da je namen izobraževanja ………………………………… .

II.

Delodajalec se zavezuje, da bo:

– plačal naslednje neposredne stroške izobraževanja (kotizacija, učna gradiva,…);

– plačal nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela zaradi potreb izobraževanja in sicer ……… ;

– omogočil delavcu odsotnost iz dela in sicer ……………………………………….. ;

– omogočil uporabo podatkov iz delovnega procesa in sicer ……………………………. ;

– plačal naslednje posredne stroške izobraževanja ………………………… .

III.

Delavec se zavezuje, da bo:

– redno izpolnjeval svoje študijske obveznosti in izobraževanje zaključil najkasneje do;

– delodajalca redno obveščal o izpolnjevanju svojih študijskih obveznosti;

– v okviru izobraževanja čimbolj upošteval potrebe delodajalčevega delovnega procesa;

– delodajalcu izročal vso potrebno dokumentacijo za izpolnjevanje finančnih obveznosti delodajalca;

– se vzdrževal dejanj, ki bi škodovala ugledu delodajalca.

IV.

Delavec se zavezuje po zaključenem izobraževanju ostati v delovnem razmerju vse do izpolnitve pogodbenega namena.

V primeru, da bo delovno razmerje prenehalo na željo ali po krivdi delavca pred izpolnitvijo pogodbenega namena, se delavec zavezuje plačati pogodbeno kazen v višini ………………….. .

V.

Če delovno razmerje preneha po krivdi delodajalca, je delavec prost svojih obveznosti po tej pogodbi.

VI.

Ta pogodba se lahko spreminja in dopolnjuje z aneksi, ki začnejo veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

VII.

Spore iz te pogodbe se stranki zavezujeta reševati sporazumno. Če sporazum ne bo mogoč, bo o sporu odločalo pristojno sodišče v ………………………… .

VIII.

Ta pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

 

…………………………………                                                                                                                                …………………………………………

Categories : Pogodba Pogodbe Tags :

Pogodba o vzdrževanju računalniške opreme

(0) Komentarjev

Podjetje __________________, ki ga zastopa ______________________________________

(v nadaljevanju: naročnik)

in

podjetje __________________, ki ga zastopa ______________________________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta naslednjo

POGODBO O VZDRŽEVANJU RAČUNALNIŠKE OPREME

I.

Predmet te pogodbe je poslovno sodelovanje med pogodbenima strankama, ki zajema redno mesečno vzdrževanje računalniške opreme naročnika, ki se nahaja na naslednjih lokacijah:

– ___________________________

– ___________________________

– ___________________________

II.

Izvajalec se obvezuje, da bo izvajal redna vzdrževalna dela na računalniški opremi na vseh v določilu I te pogodbe navedenih lokacijah, in sicer v naslednjem obsegu:

– kontrola in nastavitev strojne opreme;

– kontrola in nastavitev programske opreme;

– vzdrževanje in urejanje spletne strani naročnika;

– zagotovitev zaščite pred virusi;

– vzdrževanje računalniških omrežij in strežnikov;

– strokovni nasveti pri morebitnih spremembah oziroma pri dodatnih investicijah;

– dobava materialov, ki so potrebni za popravila.

III.

Izvajalec se obvezuje, da bo vzdrževalna dela, navedena v določilu II te pogodbe, opravljal 1x mesečno in sicer najkasneje do petindvajsetega dne v mesecu.

IV.

Izvajalec je se obvezuje vsa dela in naloge iz določila II te pogodbe opravljati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in delovati v interesu naročnika.

V.

Izvajalec se obvezuje, da ob nastanku morebitne okvare prične s popravilom naročnikove računalniške opreme po sprejetem telefonskem klicu, tel. št. _______________ , e-mailu ______________, faksu št. _____________________ ali sms-u, tel. št. _______________, in sicer vsak dan časovno neomejeno za e-mail, faks in sms, za telefon pa od ponedeljka do sobote od 08.00 ure do 17.00 ure, v roku do 24 ur po sprejetem naročnikovem sporočilu.

V primeru zamude je izvajalec za vsako uro zamude dolžan plačati pogodbeno kazen v višini ___________ EUR (z besedo ________________________ evrov).

VI.

Izvajalec naročniku zagotavlja, da bo računalniška oprema pri normalni uporabi nemoteno delovala.

VII.

Za morebitno nabavo potrebnih rezervnih delov skrbi izvajalec, plačnik teh rezervnih delov pa je naročnik.

VIII.

Pogodbeni stranki soglašata, da vsa dodatna dela oziroma rekonstrukcije, ki niso navedena v določilu II te pogodbe, izvajalec opravi na podlagi posebne naročnikove naročilnice.

IX.

Naročnik bo na podlagi delovnega naloga oziroma s strani izvajalca izstavljene fakture za vsak opravljeni vzdrževalni poseg izvajalcu plačal _________________ EUR (z besedo ________________________ evrov).

X.

Naročnik se obvezuje plačati vsa opravljena vzdrževalna dela iz določila II te pogodbe v roku _________ dni po prejemu izvajalčevega računa, na izvajalčev transakcijski račun številka ___________ odprt pri ____________________ ter v primeru zamude plačal tudi zakonske zamudne obresti.

XI.

Ta pogodba je sklenjena za nedoločen čas in začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Pogodbeni stranki soglašata, da lahko pogodbo odpovesta s ___________ mesečnim odpovednim rokom.

XII.

Pogodbeni stranki sprejemata in soglašata z vsemi zgoraj navedenimi pogoji.

XIII.

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta medsebojne spore reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, bo za reševanje njunih medsebojnih sporov pristojno sodišče v ________________.

XIV.

Ta pogodba je sestavljena v _________ enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po _________ izvod.

 

V _________________, dne ______________

 

Naročnik:                                                                                Izvajalec:

_____________________________                                          ________________________

 

Categories : Pogodba Pogodbe Tags :

Služnostna pogodba – vzorec

(0) Komentarjev

IME PRIIMEK, Naslov ul. 1, 1000 Ljubljana, EMŠO, DŠ (v nadaljevanju: služnostni upravičenec) (To ste vi)
in
IME PRIIMEK, Naslov ul. 2 , 1000 Ljubljana, EMŠO, DŠ (v nadaljevanju: služnostni zavezanec) (To je sosed)
sklenejo naslednjo
Služnostno pogodbo

1. člen
S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o ustanovitvi stvarne služnosti v korist vsakokratnega lastnika gospodujoče nepremičnine in v breme vsakokratnega lastnika služeče nepremičnine.

Služnostna upravičenca sklepata to pogodbo kot aktualna lastnika gospodujoče nepremičnine, služnostni zavezanec pa kot aktualni lastnik služeče nepremičnine.
2. člen
Služeča nepremičnina je parcela s parcelno številko xx/yy v k.o. xxx, z.k. Okrajnega sodišča v xxx. (To je sosedova parcela)
Gospodujoče nepremičnina je parcela s parcelno številko xx/yy v k.o. xxx, z.k. Okrajnega sodišča v xxx. (To je vaša parcela)
3. člen
Služnostni zavezanec s to pogodbo na služeči nepremičnini ustanovi stvarno služnost v korist vsakokratnega lastnika gospodujočih nepremičnin in sicer s sledečo vsebino: ________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ PREBERI CEL ČLANEK

Categories : Pogodba Pogodbe Tags : , , ,

Zakupna pogodba – vzorec

(0) Komentarjev

_____________________, stanujoč/a _____________________, rojen/a ____________,

 

EMŠO _______________ (v nadaljevanju zakupodajalec)

 

in

_____________________, stanujoč/a _____________________, rojen/a ____________,

 

EMŠO _______________ (v nadaljevanju zakupnik)

 

skleneta to zakupno pogodbo z naslednjo vsebino:

 

Splošno

I.

S to pogodbo se zakupodajalec zavezuje, da bo zakupniku izročil v rabo, ki obsega tudi uživanje predmeta te pogodbe (pobiranje plodov), predmet te pogodbe, zakupnik pa se v zameno za to zavezuje, da bo zakupodajalcu plačeval v tej pogodbi določeno zakupnino.

 

Predmet

II.

S to pogodbo se zakupodajalec in zakupnik sporazumeta, da je predmet te pogodbe __________(natančen opis predmeta s kvalitativnega in kvantitativnega vidika).

S to pogodbo zakupodajalec potrjuje, da ima na predmetu te pogodbe lastninsko pravico in da na njem nima nihče drug nobene pravice, s katero bi lahko omejeval ali izključeval pravice zakupnika, ki jih ima na podlagi te pogodbe, in hkrati potrjuje, da predmet te pogodbe nima (stvarnih) napak.

  PREBERI CEL ČLANEK

Categories : Pogodba Pogodbe Tags :