blogger web statistics
sodno varstvo Archives - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Pravica do pravnega sredstva

(0) Komentarjev

Po 25. členu Ustave RS je vsakomur zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti odločbam sodišč in drugih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, s katerimi ti odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih. Pravica do pritožbe predstavlja bistveni element pravne države in omogoča subjektom uveljavljanje obrambe pred kršitvami njihovih pravic. Podrobneje je ta pravica opredeljena v procesnih zakonih. S temi zakoni država zagotavlja osebam pravno varnost, zato bi bilo v nasprotju z ustavo, zakoni, ki bi omejevali možnost pravice do pritožbe. Ne šteje pa se za oviranje te pravice, če zakoni določajo prekluzivne roke za vložitev pritožbe, saj je to v skladu z načelom pravne varnosti, zadeve ne morejo viseti v nedogled odprte.

Pravica do pritožbe je dana in utemeljena tedaj, ko je prizadeta kakšna pritožnikova pravica. To pravico lahko povežemo tudi s pravico do človekovega dostojanstva, ki preprečuje, da bi se subjekti znašli v položaju objekta državnega ravnanja. Ustava ne zagotavlja le pravice do pritožbe znotraj vsakega postopka (upravnega, kazen-skega, pravdnega itd.), pri upravnem odločanju je možno tudi sodno varstvo (23. člen Ustave), pa tudi ustavna pritožba (160. člen Ustave). PREBERI CEL ČLANEK

Categories : Ostalo Tags : , , ,

Pritožba zoper sodbo sodišča prve stopnje

(0) Komentarjev

Zoper sodbo, izdano na prvi stopnji, se smejo upravičenci pritožiti v petnajstih dneh od vročitve prepisa sodbe (366. člen ZKP). Pravočasna pritožba upravičenca zadrži izvršitev sodbe.

Pravico do pritožbe imajo stranke, zagovornik, obtoženčev zakoniti zastopnik in oškodovanec (367. člen ZKP). V korist obtoženca se smejo pritožiti tudi njegov zakonec oziroma oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, krvni sorodnik v ravni vrsti, posvojitelj, posvojenec, brat, sestra in rejnik. Rok za pritožbo teče tudi v tem primeru od dneva, ko je bil prepis sodbe vročen obtožencu oziroma njegovemu zagovorniku (četrti odstavek 120. člena ZKP). Državni tožilec se sme pritožiti tako v škodo kakor tudi v korist obtoženca. Oškodovanec sme izpodbijati sodbo samo glede odločbe sodišča o stroških kazenskega postopka; če pa je državni tožilec prevzel pre-gon od oškodovanca kot tožilca (drugi odstavek 63. člena ZKP), se sme oškodovanec pritožiti iz vseh razlogov, iz katerih se sme izpod¬bijati sodba (370. člen ZKP). Pritoži se lahko tudi oseba, kateri je bil vzet predmet (drugi odstavek 69. člena kazenskega zakonika Republike Slovenije) ali kateri je bila odvzeta premoženjska korist, pridobljena s kaznivim dejanjem (drugi odstavek 96. člena kazen¬skega zakonika Republike Slovenije), in pravna oseba, kateri je bil izrečen odvzem premoženjske koristi (98. člen kazenskega zako¬nika Republike Slovenije). Zagovornik in druge osebe se smejo pritožiti tudi brez posebnega obtoženčevega pooblastila, vendar ne proti njegovi volji.

Upravičenci do pritožbe (367. člen) morajo pritožbo napovedati (368. člen ZKP). Pritožbo lahko napovejo takoj po razglasitvi sodbe oziroma po pouku o pravici do pritožbe (prvi odstavek 362. člena), najkasneje pa v osmih dneh od dneva razglasitve sodbe, oziroma od vročitve prepisa izreka sodbe, če niso bili navzoči pri razglasitvi sodbe (tretji odstavek 362. člena ZKP). PREBERI CEL ČLANEK

Categories : Pritožbe Tags : , , , , ,

Zahteva za sodno varstvo

(1) Komentar

Zoper odločbo o prekršku, ki jo je na prvi stopnji izdal prekrškovni organ po hitrem postopku, se lahko vloži zahteva za sodno varstvo. Zahtevo lahko vloži oseba, ki ji je bila izrečena sankcija, njen zakoniti zastopnik oziroma zagovornik ter lastnik odvzetih predmetov (glej 59. člen ZP-1). Zahteva za sodno varstvo zadrži izvršitev odločbe o prekršku.

V postopku z zahtevo za sodno varstvo se smiselno uporabljajo določbe pritožbenega postopka v rednem sodnem postopku. V postopku z zahtevo za sodno varstvo ni mogoče izdati sodbe brez obrazložitve. Zahteva za sodno varstvo se lahko vloži v osmih dneh od vročitve odločbe o prekršku, pisno pri pristojnem prekrškovnem organu (glej 60. člen ZP-1).

Za odločanje o zahtevi za sodno varstvo je krajevno pristojno sodišče prve stopnje, ki je pristojno za odločanje o prekršku po določbah rednega sodnega postopka. Sodišče obravnava zahteve za sodno varstvo prednostno.

Zahteva za sodno varstvo mora vsebovati podatke in navedbe, ki so s tem zakonom določeni za pritožbo zoper odločbo o prekršku PREBERI CEL ČLANEK

Categories : Nasveti Tags : , , ,