Vzorec pogodbe o avtorskem delu

POGODBA O AVTORSKEM DELU

ki jo skleneta naročnik:

naziv:

naslov in sedež

in

avtor:

ime in priimek:

naslov:

davčna številka: številka TRR: banka:

status brezposelne osebe: ne status zavezanca za DDV: ne

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da:

naročnik samostojno izvaja svoje naloge na svojem področju, avtor pa izvaja to pogodbo po navodilih naročnika ter je zato v skladu s predpisi o dohodnini avtor v odvisnem razmerju do naročnika;

avtor ni nosilec samostojne podjetniške ali poklicne dejavnosti oziroma delo po tej pogodbi ne sodi v okvir njegove dejavnosti in opravljanje dejavnosti ni omogočilo nastanka tega posla;

avtor ni v delovnem razmerju pri naročniku oziroma avtorsko delo po tej pogodbi ni del avtorjevih delovnih obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi in se ne opravlja v sklopu delovnega časa.

2. člen

Predmet te pogodbe je naslednje avtorsko delo:

_____________________________________ (opis dela)

3. člen

Glede vrste, obsega in drugih podrobnosti v zvezi z avtorskim delom bo avtor sledil

naročnikovim navodilom, ki jih bo ustno ali pisno posredoval skrbnik pogodbe pri naročniku. Avtor bo o poteku del sproti obveščal naročnika.

4. člen

Rok za dokončanje in posredovanje avtorskega dela naročniku je _______________

5. člen

Avtor obdrži na delu moralne avtorske pravice, na naročnika pa izključno, teritorialno

neomejeno in za ves čas trajanja pravic prenese materialne avtorske pravice reprodukcije v klasični in digitalni obliki, distribucije in predelave. Naročnik lahko pridobljene pravice prosto prenaša na tretje osebe.

6. člen

1. Naročnik se obveže avtorju plačati za delo po tej pogodbi ______________ EUR (z besedo avtorski honorar v višini EUR) bruto.

2. Naročnikova obveznost zapade v plačilo v celoti v _____ dneh od posredovanja avtorskega dela naročniku ter potrditve oziroma poročila skrbnika pogodbe na transakcijski račun avtorja.

7. člen

Za izvrševanje nadzora nad izvajanjem te pogodbe se na strani naročnika določi skrbnik.

8. člen

Avtor izrecno soglaša, da:

naročnik podatke o tej pogodbi posreduje pristojnim organom v skladu s predpisi, ki zahtevajo obvezno poročanje (npr. DURS, ZRSZ in drugi);

naročnik lahko uporablja njegove osebne podatke (osebno ime, kontaktni podatki, izobrazba, življenjepis, fotografije in avdio/video posnetki) za namene obveščanja javnosti oziroma promocije (javna objava v različnih oblikah) avtorskega dela ali aktivnosti naročnika, katere del je avtorsko delo (npr. seminar, projekt in podobno).

Avtor je prav tako seznanjen, da je naročnik zavezanec za dostop do informacij javnega značaja in so zato podatki o identiteti avtorja, predmetu in ceni po tej pogodbi v celoti dostopni javnosti.

9. člen

Za vsa pravna razmerja v zvezi s to pogodbo se uporablja pravo Republike Slovenije, za

reševanje vseh sporov v zvezi z njo pa je pristojno sodišče v _________.

10. člen

Pogodba je sestavljena v dveh enakovrednih izvodih, po eden za avtorja in naročnika.

V __________, dne _______________

Naročnik:                                                                                            Avtor:

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.