Služnostna pogodba – vzorec

IME PRIIMEK, Naslov ul. 1, 1000 Ljubljana, EMŠO, DŠ (v nadaljevanju: služnostni upravičenec) (To ste vi)
in
IME PRIIMEK, Naslov ul. 2 , 1000 Ljubljana, EMŠO, DŠ (v nadaljevanju: služnostni zavezanec) (To je sosed)
sklenejo naslednjo
Služnostno pogodbo

1. člen
S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o ustanovitvi stvarne služnosti v korist vsakokratnega lastnika gospodujoče nepremičnine in v breme vsakokratnega lastnika služeče nepremičnine.

Služnostna upravičenca sklepata to pogodbo kot aktualna lastnika gospodujoče nepremičnine, služnostni zavezanec pa kot aktualni lastnik služeče nepremičnine.
2. člen
Služeča nepremičnina je parcela s parcelno številko xx/yy v k.o. xxx, z.k. Okrajnega sodišča v xxx. (To je sosedova parcela)
Gospodujoče nepremičnina je parcela s parcelno številko xx/yy v k.o. xxx, z.k. Okrajnega sodišča v xxx. (To je vaša parcela)
3. člen
Služnostni zavezanec s to pogodbo na služeči nepremičnini ustanovi stvarno služnost v korist vsakokratnega lastnika gospodujočih nepremičnin in sicer s sledečo vsebino: ________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________.
4. člen
IME PRIIMEK, Naslov ul. 1, 1000 Ljubljana, EMŠO, DŠ, kot lastnik dovoljujem, da se pri nepremičnini parc. št. xx/yy, k.o. xxx, z.k. Okrajnega sodišča v xxx, kot služeči nepremičnini, dovoli vknjižba stvarne služnosti v korist vsakokratnega lastnika gospodujoče nepremičnine parc. št. xx/yy, k.o. xx, z.k. Okrajnega sodišča v xx in z naslednjo vsebino: ________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

5. člen
Služnostni zavezanec je dolžan notarsko overiti svoj podpis na tej pogodbi in izvod te pogodbe z notarsko overjenim podpisom izročiti služnostnima upravičencema v roku 7 dni od sklenitve te pogodbe.

Predlog za zemljiškoknjižni vpis ustanovljene služnosti bosta pri pristojnemu sodišču vložila služnostna upravičenca.
6. člen
Vse stroške potrebne za realizacijo te pogodbe, kot so stroški sestave, notarske overitve in zemljiškoknjižnega vpisa ustanovljene služnosti, nosita služnostna upravičenca.
7. člen
Kolikor bo to potrebno, ker ta pogodba ne bi bila ustrezna podlaga za vknjižbo ustanovljene služnosti v zemljiško knjigo, se služnostni zavezanec zavezuje na prvi poziv služnostnih upravičencev podati ustrezno izjavo volje v zahtevani obliki oz. izdati listino ali skleniti pogodbo, ki bodo potrebno za dosego zemljiškoknjižne realizacije te pogodbe.
8. člen
Pogodba je sklenjena v treh izvodih od katerih prejmeta ob podpisu služnostna upravičenca enega, služnostni zavezanec pa dva, pri čemer je dolžan služnostni zavezanec po overitvi podpisa v skladu s 5. členom te pogodbe služnostnima upravičencema izročiti notarsko overjen izvod za potrebe zemljiškoknjižnega vpisa.
Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, sicer pa je za njihov razrešitev pristojno krajevno sodišče v xx.
Ta pogodba prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

V Ljubljani, dne __________

Služnostna upravičenca: Služnostni zavezanec:
Ime priimek 1 Ime Priimek 3

______________________ _____________________
Ime priimek 2

______________________

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.