Vzorec izročilne pogodbe

______________________________, roj. _______________, stanujoča _________________________________ (v nadaljevanju pogodbe: izročevalka) in ________________________________, roj. ___________, stanujoč ____________________ (v nadaljevanju pogodbe: prevzemnik) Sklepata naslednjo Izročilno pogodbo 1.    člen Izročevalka _______________ izroči in prepusti prevzemniku ___________ svojo, na temelju sklepa o dedovanju _________ z dne _______ pridobljeno parcelo št. 113/2, travnik v izmeri 813 m2, vpisano pri vl. št. …

Pogodba o preužitku

S pogodbo o preužitku se preužitkar zavezuje, da bo na prevzemnika prenesla lastninsko pravico na določenih svojih nepremičninah, prevzemnik pa se zavezuje, da bo preužitkarju ali komu drugemu do njegove smrti nudil določene dajatve in storitve. Skupaj z nepremičninami so predmet pogodbe tudi premičnine, ki so namenjene za rabo in uživanje nepremičnin, če stranki ne …