blogger web statistics
hipoteka Archives - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Kako opazimo sumljivega prodajalca nepremičnine?

(0) Komentarjev

Pri nakupu nepremičnine gre ponavadi za pravne posle, kjer so vključeni veliki denarni zneski, zato je potrebna posebna previdnost. Ne bi radi napeljali sum na vse prodajalce nepremičnin, vendar pozornost ne bo odveč, kadar:

  • Bo skrita  identiteta prodajalca ali pa se ne bo hotel identificirati z osebnim dokumentom.
  • Prodajalec ne  bo znal  pojasniti, zakaj nepremičnino prodaja.
  • Prodajalec zelo hiti  s  prodajo; torej želi nepremičnino prodati kar čez noč in želi prejeti čim prej vsaj del kupnine. Pazite, vzemite si čas, ker vam nihče ničesar ne podarja.
  • Bo cena neobičajno  nizka, pa tega prodajalec ne zna utemeljiti.
  • Prodajalec ne  izroči  zahtevane  dokumentacije in se izgovarja, da mogoče koga išče ali čaka.
  • Prodajalec kljub vaši želji ne  predloži  zemljiškoknjižnega  izpiska (dobi se ga lahko v 15-ih minutah) in se izgovarja, da ga ne more dobiti.
  • Prodajalec kar sam  napiše pogodbo in želi vaš podpis; vedite pa, da morate k odvetniku/ notarju, podpise overiti ter vložiti predlog za vpis lastninske pravice na zemljiškoknjižno sodišče.
  • Bo prodajalec vidno  nemiren ob vaših vprašanjih in se mu bo vedno kam mudilo.
  • Bo za prodajalca delal pooblaščenec, ki se ne bo mogel izkazati z verodostojnim  pooblastilom (notarsko overjenim, z opisanimi pogoji in vsebino pooblastila).
  • Takšen pooblaščenec ne bo hotel razkriti  identitete  prodajalca (lastnika) in ozadja prodaje.

Hipoteke še zmeraj sodijo med pravno najbolj težavne elemente pri kupovanju stanovanja.

Categories : Ostalo Tags : , , , , ,

Oblika pogodbe o prenosu nepremičnin

(0) Komentarjev

Pogodba, na podlagi katere se prenaša lastninska pravica na nepremičnini ali s katero se ustanavlja druga stvarna pravica na nepremičnini, mora biti sklenjena v pisni obliki.

Take pogodbe so zlasti: prodajna, menjalna, darilna, pogodba o dosmrtnem preživljanju in podobne. Pismenost se zahteva zaradi vpisa v zemljiško knjigo. Upoštevati je namreč treba pravilo, da se lastninska pravica na nepremičnini pridobi šele z vpisom v zemljiško knjigo. V takih pogodbah je pomembna zemljiškoknjižna klavzula – stranke se dogovorijo za vpis v zemljiško knjigo, kdo ga lahko predlaga in kdo nosi stroške. V zemljiško knjigo se vpisujejo tudi služnosti (npr. pešhoje, vožnje) ali pravica do uživanja stanovanja. Prav tako se vpisujejo zastavne pravice, hipoteka, s čemer lastnik jamči, da bo terjatev napram upniku poplačana, lahko tudi s prodajo obremenjene nepremičnine. Podpisi pogodbenih strank morajo biti overjeni po notarju.

Categories : Pogodba Pogodbe Tags : , , , , ,