Najemna pogodba za stanovanje

NAJEMNA POGODBA za stanovanje ki se sklepa na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03) ter Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01) LASTNIK: __________________________________, _________________________ (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naslov) davčna številka: ________ , matična št. pravne osebe: _________________ ____________________________, ____________________ ____________________________, ____________________ (v nadaljevanju: lastnik) zastopnik oz. pooblaščena …

Prekarno delo

Kaj je prekarno delo? Prekarno delo ni dolgotrajno, ne predstavlja stabilne oblike zaposlitve, zaslužek od prekarnega dela pa ne zagotavlja dostojnega preživetja. Status prekarnega delavca bi lahko pripisali vsem, ki so se znašli nekje med brezposelnostjo in pogodbo za nedoločen čas, čeprav imajo tudi slednje vedno več lastnosti prekarnega dela. Med drugim gre za osebe, …

Kakšne pravice imam, če delam preko avtorske ali podjemne pogodbe?

Če posameznik dela preko avtorske ali podjemne pogodbe, ima poleg plačila za opravljeno delo tudi pravico do svobodnega znanstvenega in umetniškega ustvarjanja. Delo si organizira sam. Naročnik lahko nadzoruje delo ter daje navodila in usmeritve, vendar je to bistveno manj intenzivno, kot pri rednem delovnem razmerju in pri tem ne sme poseči v pravico posameznika …

Sporazumna razveza pogodbe – vzorec

SPORAZUMNA RAZVEZA POGODBE Partner 1 __________________ ki ga zastopa ______________________ sedež ___________________ kot dajalec licence in Partner 2 ________________________ ki ga zastopa _______________ sedež _______________________ kot prejemnik licence notirata kakor sledi: SPORAZUMNO RAZVEZO POGODBE __________ z dne ___________________ I. Pogodbeni stranki ugotavljata, da je pogodba citirana v naslovu izpolnila pričakovanja obeh strank le deloma. Stranki …

Služnostna pot

Služnost je stvarna pravica na tuji stvari. Zagotavlja določeno oblastvenost na stvari, vendar ne najširše (širša je lastninska pravica) Omejuje lastnika stvari, zato ne more obstajati na lastni stvari. Oblast nad stvarjo se v primeru služnostne pravice deli med lastnika stvari in služnostnega upravičenca. Služnostna pot je stvarna služnost, to pomeni, da je ustanovljena v …

Pogodba o dosmrtnem preživljanju

S pogodbo o dosmrtnem preživljanju se pogodbenik (preživljalec) zaveže, da bo preživljal drugega pogodbenika ali koga drugega (preživljanca), drugi pogodbenik pa izjavi, da mu zapušča vse premoženje ali del premoženja, ki obsega nepremičnine in premičnine, ki so namenjene za rabo in uživanje nepremičnin, s tem, da je njihova izročitev odložena do izročiteljeve smrti. Ta pogodba …

Vzorec darilne pogodbe – zemljišče

Darilna pogodba – vzorec ______________________ (priimek in ime), _________________________ (naslov), EMŠO_____________, davčna št._________________ (v nadaljevanju: darovalec) in ______________________ (priimek in ime), _________________________ (naslov), EMŠO_____________, davčna št. _____________________  (v nadaljevanju: obdarovanec) sklepata naslednjo Darilno pogodbo 1.    člen Darovalec podari in izroči obdarovancu ____________ zemljišče, parc. št. ________, travnik v izmeri _______ m2, vpisano pri vlož. št. …

Obvezne sestavine najemne pogodbe

Vse preveč je najemnih pogodb, ki nimajo predpisano vsebino. Stanovanjski zakon (SZ-1) zelo natančno opredeli obvezne sestavine najemnih pogodb. Ker je SZ-1, glede na Obligacijski zakonik (OZ), specialnejši, moramo pri sestavi stanovanjskih najemnih pogodb uporabiti določbe SZ-1. Stanovanjski zakon OZ v 587. členu definira najemno pogodbo, kot pogodbo s katero se najemodajalec zavezuje, da bo …

Prošnja za pogojni odpust

Pogojni odpust ureja Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1) (Glej 105. člen in nasl.). O pogojnem odpustu obsojencev odloča komisija za pogojni odpust (v nadaljnjem besedilu: komisija), v primerih, ki jih določa zakon, pa tudi upravnik zavoda. Predsednika, njegovega namestnika in člane komisije ter njihove namestnike imenuje minister, pristojen za pravosodje, izmed vrhovnih sodnikov, vrhovnih …

Kupoprodajna pogodba za stanovanje – vzorec

Kupoprodajna pogodba o nepremičnini oziroma prodajna pogodba je pogodba o prodaji nepremičnine, s katero se prodajalec nepremičnine zavezuje, da bo nepremičnino, ki je predmet te pogodbe, izročil kupcu, tako, da bo s tem kupec pridobil lastninsko pravico na tej nepremičnini, kupec pa se zavezuje, da bo prodajalcu plačal kupnino, opredeljeno v prodajni pogodbi za to …