Razdelilna pogodba – vzorec

Pogodbene stranke:

1. ________________________________  (v nadaljevanju pogodbe: (1.))

2. ________________________________  (v nadaljevanju pogodbe: (2.))

3. ________________________________  (v nadaljevanju pogodbe: (3.))

4. ________________________________  (v nadaljevanju pogodbe: (4.))

dogovorijo in sklenejo naslednjo

Razdelilno pogodbo

1.    člen

Pri nepremičninah parc. št. ____________, ki so v zemljiško knjigo vpisane pod vložnimi številkami _________, k.o. _______________, je na osnovi izročilne pogodbe številka ________ z dne ________ in na podlagi sklepa o dedovanju številka ________ z dne ________ v listu D ____ vknjižena lastninska pravica za zgoraj navedene pogodbene stranke (1.) do 1/10, (2.) do 3/10, (3.) do 3/10 in (4.) prav tako do 3/10.

2.    člen

Nepremičnine, vpisane pod vložnimi številkami _______, k.o. _________, si solastniki iz 1. člena te pogodbe razdelijo v naravi tako, da sprejme in prevzame iz skupne solastninske mase (2.) parc. številko _______ gozd v izmeri _______ m2, (3.) parcelno številko _______ gozd v izmeri _______ m2, (4.) parcelno številko _______ gozd v izmeri _______ m2 in (1.) preostali del solastninske mase. Vsi solastniki so glede na takšen sporazum o razdelitvi solastniškega premoženja sporazumni in dovoljujejo, da se:

o       od vložne številke _______, k.o. ______________ odpiše parcelna številka _______ gozd v izmeri _______ m2 ter se pripiše k na novo odprtem vložku številka _______ te k.o. in se pri njem vknjiži lastninska pravica za (2.);

o       odpiše parcelna številka _______ gozd v izmeri _______ m2 in pot v izmeri _______ m2 ter pripiše k na novo odprti vložni številki te k.o. in pri njem vknjiži lastninska pravica za (3.);

o       odpiše parcelna številka _______ gozd v izmeri _______ m2 ter pripiše k na novo odprti vložni številki te k.o. in pri njem vknjiži lastninska pravica za osebo z imenom (4.) in

o       pri preostalem vložku, in sicer na 9/10 lastninskem delu (3.) in (4.) in (2.) vknjiži lastninska pravica za (1.), s čimer je ta oseba postala edina lastnica tega vložka.

3.    člen

Sopogodbeniki sprejmejo in prevzamejo v svojo izključno lastnino zemljišča, kot je navedeno zgoraj, nastopijo z današnjim dnem posest in uživanje in se zavezujejo vsak od njemu pripadajočega deleža plačevati vse davke in druge prispevke ter plačati stroške te pogodbe po enakih deležih.

Vrednost solastnih nepremičnin znaša ______________ EUR.

4.    člen

Sopogodbeniki posebej opozorjeni izjavijo, da poznajo mejo, lego in kvaliteto zgoraj navedenih zemljišč, ki jih dobijo s to razdelitvijo v svojo izključno last in posest, ter da drug drugemu iz tega naslova ne dajejo nobenega jamstva.
5.    člen

Sopogodbeniki posebej opozorjeni izjavijo, da se odpovedujejo pravici do izpodbijanja te pogodbe zaradi morebitnega prikrajšanja na pravi vrednosti.

6.    člen

Vsak od sopogodbenikov je upravičen zahtevati uskladitev zemljiške knjige z vsebino te pogodbe.

7.    člen

Pogodba prične veljati z dnem podpisa vseh pogodbenih strank.

V _______________, dne ____________

PODPISNIKI:
1. ________________________________
2. ________________________________
3. ________________________________
4. ________________________________

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.