blogger web statistics
pogodbe Archives - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Pogodba o dosmrtnem preživljanju

(1) Komentar

S pogodbo o dosmrtnem preživljanju se pogodbenik (preživljalec) zaveže, da bo preživljal drugega pogodbenika ali koga drugega (preživljanca), drugi pogodbenik pa izjavi, da mu zapušča vse premoženje ali del premoženja, ki obsega nepremičnine in premičnine, ki so namenjene za rabo in uživanje nepremičnin, s tem, da je njihova izročitev odložena do izročiteljeve smrti.

Ta pogodba lahko obsega tudi druge premičnine preživljanca, ki pa morajo biti v pogodbi navedene. Za pogodbe o dosmrtnem preživljanju se štejejo tudi pogodbe, s katerimi se proti obljubi dediščine dogovori skupnost življenja ali skupnost premoženja, ali da bo en pogodbenik skrbel za drugega in ga varoval, mu obdeloval posestvo in po njegovi smrti oskrbel pogreb, ali kaj drugega v istem namenu.

Pogodba o dosmrtnem preživljanju mora biti sestavljena v obliki notarskega zapisa. Preživljanec se lahko v korist preživljalca odpove razpolaganju s premoženjem, ki je predmet pogodbe o dosmrtnem preživljanju. Preživljalec po preživljančevi smrti ni odgovoren za njegove dolgove, pač pa se lahko določi v pogodbi, da bo o­n odgovoren za njegove obstoječe dolgove določenim upnikom. PREBERI CEL ČLANEK

Categories : Pogodba Pogodbe Tags : , , , , ,

Neveljavnost pogodb

(1) Komentar

Neveljavnost pogodb je abstrakten izraz, ki zajema konkretne oblike neveljavnosti, kot sta ničnost in izpodbojnost ali absolutna in relativna ničnost. Zakon ne govori o neveljavnosti pogodbe, temveč konkretno navaja ničnost ali izpodbojnost. Določbe o ničnosti in izpodbojnosti regulirajo pogodbeno materijo, ki ima določene pomanjkljivosti. Ničnost in izpodbojnost sta civilnopravni sankciji za posle z določenimi pomanjkljivostmi. Teorija neveljavnosti pogodb izvira že iz rimskega prava (nullum negotium, nulla obligatio), mišljene so pogodbe stricti juris, pri katerih niso izpolnjene formalnosti, ki jih je zakon zahteval ali jim je manjkal predmet, ali je bila pogodbena stranka v zamudi. V teh primerih do pogodbe sploh ni prišlo, vendar rimsko pravo ni razlikovalo ničnosti ali izpodbojnosti, pogodba je obstojala ali ni, tertium non datur. Kasneje so se začeli uveljavljati novi pravni instituti, s čemer je dano ljudem varstvo, npr. tistim, ki so sklenili pogodbo zaradi strahu ali prevare (dolus malus). Do izločanja neobstoječih poslov je prišlo kasneje (acte inexistant) s komentatorji francoskega civilnega kodeksa.

Sedanji pravni sistemi v glavnem sprejemajo bipartitno delitev neveljavnih pravnih poslov na nične in izpodbojne, ni pa tolikšne enotnosti glede temeljev za tako delitev. Problem je nastal s pojavom teorije o neobstoječih poslih, ali gre za tripartitno delitev pravnih poslov. Pogodba naj bi bila neobstoječ a, kadar bi ji manjkal nujen element za njen obstoj, element, brez katerega ni mogoče skleniti pogodbe (ni pravno relevantne volje, predmet, kavza, forma ad solemnitatem). Večina teorij in zakonov zavrača uporabo neobstoječih poslov. Nekateri (nemška teorija) ločujejo še nepopolne in nedokončane pravne posle. To so pravni posli katerih učinek ni nastopil, pa lahko nastopi, če se element, ki mu manjka, naknadno doda, ali ko je odpravljena neka motnja, ki ovira uveljavitev posla. PREBERI CEL ČLANEK

Categories : Nasveti Tags : , , , ,

Kako naj se pritožim na sodišče, če menim, da sem žrtev kršitve konvencije?

(0) Komentarjev

Sodišču lahko pošljete pismo, v katerem jasno opišete svojo pritožbo, ali pa pritožbo napišete na za to namenjen obrazec in ga pošljete na naslov:

The Registrar

European Court of Human Rights

Council of Europe

F-67075 Strasbourg Cedex

 • Pišete lahko v enem od uradnih jezikov sodišča (angleščina in francoščina) ali pa v uradnem jeziku ene od držav, ki so ratificirale konvencijo.
 • Če pritožbo vložite po telefaksu, morate po pošti poslati še pisno potrditev.
 • Ne prihajajte v Strasbourg osebno, da bi ustno predstavili svoj primer. Vaš primer ne bo zaradi tega nič hitreje pregledan in prav tako ne boste dobili nobenega pravnega nasveta.
 • Sodna pisarna vas lahko zaprosi za dodatne dokumente, informacije ali pojasnila v zvezi z vašimi pritožbami.
 • Takoj ko dobite obrazec za pritožbo, ga skrbno in čitljivo izpol-nite in čim prej vrnite.

Vsebovati mora:

 • kratek povzetek dejstev in vaše pritožbe;
 • navedbo pravic iz konvencije, ki so bile po vašem mnenju kršene;
 • pravna sredstva, ki ste jih že izkoristili;
 • kopije odločb, ki so vam jih v zvezi z vašo zadevo izdali vsi zadevni organi oblasti (teh dokumentov ne vračamo, zato pošljite samo njihove kopije) in
 • podpis vas kot vlagatelja pritožbe ali podpis vašega zastopnika.

Če ne želite, da bi bili vaši osebni podatki razkriti, morate o tem takoj obvestiti sodišče in navesti razloge. Predsednik sodišča bo odločil, ali je vaša zahteva upravičena.

 • Na tej stopnji postopka ni potrebno, da bi vas zastopal odvet-nik. Če pa se želite obrniti na sodišče po zastopniku, morate skupaj z obrazcem poslati zanj tudi pooblastilo, da lahko nastopa v vašem imenu.

Katere so glavne značilnosti postopka?

 • Vaša zadeva bo obravnavana brezplačno.
 • Pokriti boste morali samo svoje stroške (kot so honorarji odvetnikom ali izdatki v zvezi z raziskavami in dopisovanjem).
 • Ko je vaša pritožba vložena, lahko zaprosite za pravno pomoč. Pravna pomoč ni odobrena samodejno in dana takoj, ampak šele na poznejši stopnji postopka.
 • Postopki so vodeni pisno. Zato običajno ni obravnav in o vsaki odločitvi sodišča boste pisno obveščeni.

Kako se vodijo postopki?

 • Sodišče mora najprej pregledati, če je vaša pritožba sprejemljiva. To pomeni, da mora zadeva izpolnjevati določene pogoje, ki so določeni v konvenciji. Če pogoji niso izpolnjeni, bo vaša pritožba zavrnjena. Če ste v vlogi navedli več pritožb, lahko sodišče eno ali več njih razgla-si za sprejemljive, druge pa zavrže.
 • Če je vaša vloga ali ena od vaših pritožb razglašena za nesprejemljivo, je taka odločitev sodišča dokončna in je ni mogoče razveljaviti.
 • Če je vaša vloga ali ena od vaših pritožb razglašena za sprejemljivo, bo sodišče obe stranki (vas in zadevno državo) povabilo, da spor rešita po mirni poti. Obe stranki bo pozvalo, da se dogovorita o rešitvi spora. Če rešitev spora po mirni poti ni mogoča, bo sodišče pritožbo obravnavalo “po vsebini” – kar pomeni, da bo odločilo, ali je bila konvencija kršena ali ne.

Kako dolgo bom moral čakati?

 • Glede na sedanje sodne zaostanke boste morda morali čakati leto dni, preden bo sodišče lahko opravilo začetni pregled vaše vloge. Nekatere pritožbe pa so lahko prednostno obravnavane kot nujne, zlasti kadar naj bi bil pritožnik v neposredni fizični nevarnosti.

Categories : Nasveti Tags : , , , ,

Pritožba gradbenemu podjetju zaradi nestrokovno opravljenega dela

(0) Komentarjev

Spoštovani g. Janez Novak!

Dne 19. marca 2010 ste zaključili z gradbenimi deli na našem poslovnem objektu!

Pri natančnem pregledu smo ugotovili, da s kakovostjo opravlje­nega dela nismo zadovoljni zaradi več razlogov. Ti so: (opis napak in razlogov).

Prosimo vas za čimhitrejšo odpravo pomanjklivosti oz. napak, še v tem tednu pa nam sporočite, kdaj nameravate opraviti omenjena popravila!

Za takojšen odgovor se vam zahvaljujemo!

S spoštovanjem!

Janez Novak

V…………… , dne……………               Podpis:……………………..

Categories : Pritožbe Tags : , , ,