Pogodba o dosmrtnem preživljanju

S pogodbo o dosmrtnem preživljanju se pogodbenik (preživljalec) zaveže, da bo preživljal drugega pogodbenika ali koga drugega (preživljanca), drugi pogodbenik pa izjavi, da mu zapušča vse premoženje ali del premoženja, ki obsega nepremičnine in premičnine, ki so namenjene za rabo in uživanje nepremičnin, s tem, da je njihova izročitev odložena do izročiteljeve smrti. Ta pogodba …

Neveljavnost pogodb

Neveljavnost pogodb je abstrakten izraz, ki zajema konkretne oblike neveljavnosti, kot sta ničnost in izpodbojnost ali absolutna in relativna ničnost. Zakon ne govori o neveljavnosti pogodbe, temveč konkretno navaja ničnost ali izpodbojnost. Določbe o ničnosti in izpodbojnosti regulirajo pogodbeno materijo, ki ima določene pomanjkljivosti. Ničnost in izpodbojnost sta civilnopravni sankciji za posle z določenimi pomanjkljivostmi. …

Kako naj se pritožim na sodišče, če menim, da sem žrtev kršitve konvencije?

Sodišču lahko pošljete pismo, v katerem jasno opišete svojo pritožbo, ali pa pritožbo napišete na za to namenjen obrazec in ga pošljete na naslov: The Registrar European Court of Human Rights Council of Europe F-67075 Strasbourg Cedex Pišete lahko v enem od uradnih jezikov sodišča (angleščina in francoščina) ali pa v uradnem jeziku ene od …

Pritožba gradbenemu podjetju zaradi nestrokovno opravljenega dela

Spoštovani g. Janez Novak! Dne 19. marca 2010 ste zaključili z gradbenimi deli na našem poslovnem objektu! Pri natančnem pregledu smo ugotovili, da s kakovostjo opravlje­nega dela nismo zadovoljni zaradi več razlogov. Ti so: (opis napak in razlogov). Prosimo vas za čimhitrejšo odpravo pomanjklivosti oz. napak, še v tem tednu pa nam sporočite, kdaj nameravate …

Pritožba, ker je bilo delo slabo opravljeno

Spoštovani g. Janez Novak! Dne 16. aprila 2010 je vaše podjetje opravilo zaključna dela na našem novem poslovnem objektu. Dela ste opravili v skladu z našim naročilom, žal pa so se po tednu dni pokazale napake, za katere smo mnenja, da jih je nujno potrebno odpraviti. Ker je napak kar nekaj, bi želeli, da si …

Najbolj iskano v letu 2017

izročilna pogodba prodajna pogodba kupoprodajna pogodba darilna pogodba pogodba avto obrazec pogodba pogodba nepremičnine individualna pogodba pogodba vzorec posojilna pogodba komisijska pogodba prodajna pogodba nepremičnine pogodba najem pogodba podjemna pogodba gradbena pogodba najemna pogodba služnostna pogodba licenčna pogodba sponzorska pogodba kreditna pogodba kupoprodajna pogodba nepremičnine kaj je pogodba pogodba o medsebojnih razmerjih avtorska pogodba davek …

Oblika pogodbe o prenosu nepremičnin

Pogodba, na podlagi katere se prenaša lastninska pravica na nepremičnini ali s katero se ustanavlja druga stvarna pravica na nepremičnini, mora biti sklenjena v pisni obliki. Take pogodbe so zlasti: prodajna, menjalna, darilna, pogodba o dosmrtnem preživljanju in podobne. Pismenost se zahteva zaradi vpisa v zemljiško knjigo. Upoštevati je namreč treba pravilo, da se lastninska …

Oblika pogodbe

Z obliko pogodbe se razume oblika soglasne izjave volje sopogodbenikov – oblika, v kateri so pogodbeniki izrazili voljo. Če so pogodbeniki dolžni izjaviti voljo v pisni obliki, se šteje pogodba za formalno. Sklepanje pogodbe v posebni obliki je lahko določeno v zakonu (zakonska oblika). Če so pogodbeniki svobodni glede izražanja volje (lahko ustno, pisno, s …

Oporoka

Oporoka je izjava oporočitelja o tem, kako naj bo njegovo premoženje razdeljeno po smrti. Za veljavnost oporoke ni potrebno soglasje osebe, ki se ji namenja določena korist. Ogromna prednost oporoke je, da se lahko prekliče deloma ali v celoti. To pomeni, da napravljena oporoka ne zavezuje dokončno, ampak je njeno vsebino mogoče kadarkoli spremeniti, dopolniti …

Oderuška pogodba

Če kdo izkoristi stisko ali težko premoženjsko stanje drugega, njegovo nezadostno izkušenost, lahkomiselnost ali odvisnost in si izgovori zase ali za koga tretjega korist, ki je v očitnem nesorazmerju s tistim, kar je sam dal ali storil ali se zavezal dati ali storiti drugemu, je takšna pogodba nična. Za oderuško pogodbo se smiselno uporabljajo določbe …