Predlog za predznambo lastninske pravice

S predznambo se doseže ali izkaže pridobitev, prenehanje ali omejitev pravice, le da se od vknjižbe razlikuje po tem, da učinkuje pod pogojem, da se predznamba opraviči (odložni pogoj). Če se pogoj izpolni, učinkuje predznamba kot vknjižba že od trenutka vložitve predloga za predznambo. Predznamovane stvarne pravice, ki se pridobijo oziroma prenehajo z vknjižbo v …

Vrste vpisov v zemljiško knjigo

Vpisi v zemljiški knjigi so: vknjižba; predznamba; zaznamba. Vpisi, povezani z vodenjem ZK: pripis nepremičnin k posameznemu ZK vložku oz. njegov odpis; –   poočitve; plombe. a) Vknjižba Vknjižba je vpis, s katerim se doseže ali izkaže pridobitev, prenehanje ali omejitev pravice. Vknjižbe pravic imajo glede na vrsto vknjižbe konstitutivni ali zgolj publicitetni  učinek. Vknjižba se …

Varstvo kupca pri nakupu nepremičnine

Kupec, ki je ob sklenitvi pogodbe prodajalcu plačal aro (običajno znaša 10 % kupnine), je v nevarnosti, da bo pred prejemom notarsko overjenega zemljiškoknjižnega dovolila prodajalec z nepremičnino razpolagal v korist tretje osebe ali pa da bo nepremičnina predmet izvršbe morebitnega prodajalčevega upnika. Kupec se pred temi nevarnostmi zavaruje tako, da na okrajno sodišče vloži …