blogger web statistics
predznamba Archives - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Predlog za predznambo lastninske pravice

(0) Komentarjev

S predznambo se doseže ali izkaže pridobitev, prenehanje ali omejitev pravice, le da se od vknjižbe razlikuje po tem, da učinkuje pod pogojem, da se predznamba opraviči (odložni pogoj). Če se pogoj izpolni, učinkuje predznamba kot vknjižba že od trenutka vložitve predloga za predznambo. Predznamovane stvarne pravice, ki se pridobijo oziroma prenehajo z vknjižbo v zemljiški knjigi, se štejejo za nastale oziroma prenehajo že s trenutkom vložitve predloga za predznambo, če se izpolni odložni pogoj, če se torej predznamba opraviči.

Predznamba varuje vrstni red vknjižbe predznamovanih pravic.

Predznamba ni ovira za nadaljnje vpise glede vknjižene pravice.

Predznamba se dovoli na podlagi naslednjih listin:

  • nepravnomočnih sodnih in upravnih odločb, s katerimi se odloča o pridobitvi, prenosu ali prenehanju pravice;
  • sodnih odločb, s katerimi se predznamba dovoljuje kot zavarovanje po določbah zakona o izvršilnem postopku;
  • sodne odločbe o položitvi dolgovanega zneska, če je pri sodišču položen dolg, zavarovan s pogodbeno zastavno pravico, ki ga po določbah obligacijskega prava ni mogoče plačati upniku;
  • zasebne listine, na kateri ni overjen podpis osebe, ki mora biti po ZZK overjen;
  • v drugih primerih, ki jih določa zakon.
Categories : Nasveti Tags :

Vrste vpisov v zemljiško knjigo

(0) Komentarjev

Vpisi v zemljiški knjigi so:

  • vknjižba;
  • predznamba;
  • zaznamba.

Vpisi, povezani z vodenjem ZK:

  • pripis nepremičnin k posameznemu ZK vložku oz. njegov odpis; –   poočitve;
  • plombe.

a) Vknjižba

Vknjižba je vpis, s katerim se doseže ali izkaže pridobitev, prenehanje ali omejitev pravice. Vknjižbe pravic imajo glede na vrsto vknjižbe konstitutivni ali zgolj publicitetni  učinek. Vknjižba se dovoli na podlagi javne ali zasebne listine, ki mora vsebovati veljaven pravni temelj. Pravni temelj pridobitve stvarne pravice na nepremičnini je tisto pravno dejstvo, na nastop katerega zakon veže pravno posledico (pridobitev stvarne pravice). Pravni temelj so lahko zakon, sodna odločba ali pravni posel. Listina je lahko sodna odločba ali pogodba, vsekakor pa mora, kot je bilo že omenjeno, vsebovati pravni temelj in podatke o nepremičnini. Na zasebni listini (pogodbi) mora biti podpis osebe, katere pravice se omejuje (prodajalca, darovalca), notarsko overjen.

b)  Predznamba

Predznamba je vpis, s katerim se doseže ali izkaže pridobitev, prenehanje ali omejitev pravice. Predznamba učinkuje le pod pogojem, da se predznamba upraviči, in po tem se tudi razlikuje od vknjižbe. V primeru, da se izpolni pogoj, učinkuje predznamba isto kot vknjižba, in to že od trenutka vpisa predznambe. Funkcija predznambe je, da varuje vrstni red vknjižbe pravice. PREBERI CEL ČLANEK

Categories : Nasveti Tags : , , , , ,

Varstvo kupca pri nakupu nepremičnine

(0) Komentarjev

Kupec, ki je ob sklenitvi pogodbe prodajalcu plačal aro (običajno znaša 10 % kupnine), je v nevarnosti, da bo pred prejemom notarsko overjenega zemljiškoknjižnega dovolila prodajalec z nepremičnino razpolagal v korist tretje osebe ali pa da bo nepremičnina predmet izvršbe morebitnega prodajalčevega upnika. Kupec se pred temi nevarnostmi zavaruje tako, da na okrajno sodišče vloži zemljiškoknjižni predlog za vpis predznambe lastninske pravice in mu priloži neoverjen izvod kupoprodajne pogodbe. Na ta način zavaruje vrstni red bodoče vknjižbe lastninske pravice, ki bo učinkovala od dne vložitve zemljiškoknjižnega predloga za predznambo. Kupec bo postal lastnik navedene nepremičnine, tudi če bi v vmesnem času tretja oseba vložila predlog za vknjižbo lastninske pravice. Tudi če bi v vmesnem času prodajalec nepremičnino obremenil s hipoteko, služnostjo ali drugo stvarno oziroma obligacijsko pravico v korist tretje osebe, bo po upravičenju predznambe s predožitvijo overjenega zemljiškoknjižnega dovolila taka pravica iz zemljiške knjige izbrisana, tako da bo nepremičnina brez bremen oziroma samo z bremeni, ki so bila v zemljiški knjigi vpisana že ob vložitvi predloga za predznambo.

Categories : Nasveti Tags : , , , ,