Vrste vpisov v zemljiško knjigo

Vpisi v zemljiški knjigi so: vknjižba; predznamba; zaznamba. Vpisi, povezani z vodenjem ZK: pripis nepremičnin k posameznemu ZK vložku oz. njegov odpis; –   poočitve; plombe. a) Vknjižba Vknjižba je vpis, s katerim se doseže ali izkaže pridobitev, prenehanje ali omejitev pravice. Vknjižbe pravic imajo glede na vrsto vknjižbe konstitutivni ali zgolj publicitetni  učinek. Vknjižba se …