Najemna pogodba za poslovni prostor – vzorec

_____________________, stanujoč/a _____________________, rojen/a ____________,

 

EMŠO _______________ (v nadaljevanju najemodajalec)

in

_____________________, stanujoč/a _____________________, rojen/a ____________,

 

EMŠO _______________ (v nadaljevanju najemnik)

 

skleneta to najemno pogodbo glede poslovnega prostora z naslednjo vsebino:

 

Splošno

I.

 

S to pogodbo se najemodajalec zavezuje, da bo najemniku izročil v rabo v tej pogodbi določen poslovni prostor, najemnik pa se v zameno za to zavezuje, da bo najemodajalcu plačeval v tej pogodbi določeno najemnino.

 

Poslovni prostor se bo uporabljal za namen __________ (navedba namena).

 

Predmet

II.

 

S to pogodbo se najemodajalec in najemnik sporazumeta, da je predmet te pogodbe poslovni prostor v poslovni stavbi, ki se nahaja v __________ (kraj), __________ (ulica) __________(številka).

 

Gre za poslovni prostor _________ (številka poslovnega prostora) v __________ (pritličje ali nadstropje), __________ (število sob), s skupno površino __________ (površina v m2), last __________ (ime in priimek ter davčna številka lastnika poslovnega prostora).

 

III.

 

S to pogodbo najemodajalec in najemnik ugotavljata, da je v poslovnem prostoru naslednji inventar __________ (navedba inventarja), ki ga lahko najemnik uporablja v sklopu rabe poslovnega prostora v času trajanja te pogodbe, po prenehanju te pogodbe pa ga mora nepoškodovanega vrniti najemodajalcu, in da je komunalno opremljeno z __________ (navedba komunalne opreme).

 

ali

S to pogodbo najemodajalec in najemnik ugotavljata, da je poslovni prostor prazen in da v njem ni nobenega inventarja, in komunalno opremljen z __________.

 

IV.

 

S to pogodbo najemodajalec in najemnik ugotavljata, da je poslovni prostor v dobrem stanju, zlasti pa, da ni nobenih poškodb na __________ (tla, stene, vrata, okna in podobno).

 

ali

S to pogodbo najemodajalec in najemnik ugotavljata, da ima poslovni prostor naslednje pomanjkljivosti __________(navedba in opis pomanjkljivosti), ki jih bo najemodajalec odpravil v roku __________.

 

Izročitev

V.

 

S to pogodbo se najemodajalec zavezuje, da bo __________ (datum izročitve) v __________ (kraj izročitve) najemniku izročil v posest poslovni prostor, ki je predmet te pogodbe in sicer tako, da mu bo izročil ključ od vhodnih vrat.

 

Najemodajalec mora najemniku izročiti vse ključe od vhodnih vrat poslovnega prostora, ki je predmet te pogodbe.

 

ali

Najemnik lahko na vhodnih vratih poslovnega stanovanja, ki je predmet te pogodbe, zamenja ključavnico.

 

Druge obveznosti najemodajalca

VI.

 

S to pogodbo se najemodajalec zavezuje, da bo v času trajanja te pogodbe na lastne stroške vzdrževal poslovni prostor in da bo najemniku povrnil vse stroške v zvezi z vzdrževanjem, ki jih bo ta plačal namesto njega, in sicer tako, da bo ustrezno zmanjšal najemnino.

 

Ne glede na prvi odstavek določila VI te pogodbe, pa stroške za drobna popravila okvar, ki nastanejo zaradi običajne rabe in stroški same rabe, bremenijo najemnika.

 

VII.

 

S to pogodbo se najemodajalec zavezuje, da v času trajanja te pogodbe ne bo brez privolitve najemnika delal sprememb v poslovnem prostoru, če bi to (znatno) oviralo njegovo rabo.

 

ali

S to pogodbo se najemodajalec zavezuje, da bo v času trajanja pogodbe opravil le naslednje spremembe __________ v poslovnem prostoru.

 

VIII.

 

S to pogodbo se najemodajalec zavezuje, da bo napako poslovnega prostora, o kateri ga bo najemnik obvestil s priporočeno pošiljko, odpravil v skladu z Obligacijskim zakonikom.

 

Najemnina in stroški

IX.

 

S to pogodbo se najemnik zavezuje, da bo najemodajalcu v zameno za v rabo izročen poslovni prostor, ki je predmet te pogodbe, redno plačeval najemnino v skladu s to pogodbo.

 

Najemnina znaša mesečno __________ (denarni znesek v slovenskih tolarjih) in se plačuje v naprej vsakega __________ (datumi plačila) v mesecu, z nakazilom na transakcijski račun __________ (številka transakcijskega računa) pri __________ (finančna institucija, kjer ima zakupodajalec odprt transakcijski račun.)

 

Najemnina se spremeni __________ (število) letno glede na inflacijo. Sprememba najemnine mora temeljiti na izračunu, ki ga pripravi najemodajalec in ga predložiti v pregled najemniku.

 

V kolikor najemnik najemnine ne plača ob njeni zapadlosti, mora plačati __________ (odstotek) zamudne obresti.

 

X.

 

S to pogodbo se najemnik zavezuje, da bo najemodajalcu redno plačal vse mesečne stroške v zvezi s poslovnim prostorom in sicer __________ (navedba virov stroškov).

 

Mesečni stroški znašajo v pavšalu __________ (pavšalni denarni znesek v slovenskih tolarjih), ) in se plačujejo vsakega __________ (datumi plačila) v mesecu, z nakazilom na transakcijski račun __________ (številka transakcijskega računa) pri __________ (finančna institucija, kjer ima zakupodajalec odprt transakcijski račun).

 

Poračun plačanih mesečnih stroškov se opravi __________ (število) letno po predhodnem dogovoru in na podlagi računov, ki jih najemodajalec predloži najemniku.

 

Druge obveznosti najemnika

XI.

 

S to pogodbo se najemnik zavezuje, da bo poslovni prostor, ki je predmet te pogodbe, uporabljal v skladu s to pogodbo in veljavno zakonodajo.

 

XII.

 

S to pogodbo se najemnik zavezuje, da med trajanjem te pogodbe v poslovnem prostoru ne bo vršil nobenih sprememb brez soglasja najemodajalca.

 

Najemodajalec lahko odkloni to soglasje iz prvega odstavka določila XII te pogodbe le iz utemeljenih razlogov.

 

XIII.

 

S to pogodbo se najemnik zavezuje, da bo najemodajalcu poravnal stroške morebitnih popravil okvar, ki bodo nastale zaradi nepravilne oziroma malomarne rabe poslovnega prostora. Ta zaveza obsega tudi okvare, ki jih povzročijo stranke najemnika oziroma sicer v zvezi z gospodarsko dejavnostjo najemnika.

 

XIV.

 

S to pogodbo se najemnik zavezuje, da bo poslovni prostor po prenehanju te pogodbe vrnil v posest najemodajalcu brez poškodb in sicer v roku __________ (število dni) od prenehanja te pogodbe v __________ (kraj vrnitve) in sicer tako, da mu bo izročil vse ključe od vhodnih vrat poslovnega prostora, ki je predmet te pogodbe.

 

Ne glede na prvi odstavek določila XIV te pogodbe, najemnik ne odgovarja za poškodbe poslovnega prostora, ki nastanejo zaradi običajne rabe.

 

Podnajem

XV.

 

S to pogodbo se najemodajalec in najemnik sporazumeta, da najemnik lahko glede poslovnega prostora, ki je predmet te pogodbe, sklene podnajemno pogodbo z nekom drugim.

 

ali

S to pogodbo se najemodajalec in najemnik sporazumeta, da najemnik ne sme glede stanovanja, ki je predmet te pogodbe, skleniti podnajemne pogodbe z nekom drugim, razen če najemodajalec s tem izrecno soglaša.

 

 

Trajanje najemne pogodbe glede poslovnega prostora

XVI.

 

S to pogodbo se najemodajalec in najemnik sporazumeta, da je ta pogodba sklenjena za določen čas in sicer do __________ (datum).

 

ali

S to pogodbo se najemodajalec in najemnik sporazumeta, da je ta pogodba sklenjena za nedoločen čas.

 

Prenehanje najemne pogodbe glede poslovnega prostora

XVII.

 

S to pogodbo se najemodajalec in najemnik sporazumeta, da ta pogodba preneha v skladu z zakonom.

 

Ne glede na prvi odstavek določila XVII te pogodbe, lahko najemodajalec ali najemnik odpove to pogodbo, če __________ (navedba razloga, ki ga zakon ne določa).

 

V primeru iz drugega odstavka določila XVII te pogodbe, lahko najemodajalec ali najemnik odpove to pogodbo z odpovednim rokom __________ (navedba odpovednega roka).

 

Uporaba prava za najemno pogodbo glede poslovnega prostora

XVIII.

 

S to pogodbo se najemodajalec in najemnik sporazumeta, da se bo ta pogodba presojala po __________ (navedba materialnega prava oziroma predpisa, po katerem se bo presojala ta pogodba).

 

Reševanje sporov v zvezi z najemno pogodbo glede poslovnega prostora

XIX.

 

S to pogodbo se najemodajalec in najemnik sporazumeta, da bosta morebitna nesoglasja v zvezi s to pogodbo poskušala rešiti sporazumno.

 

V kolikor na ta način ne bosta uspela rešiti nesoglasij v zvezi s to pogodbo, bosta spor predložili v reševanje __________ (navedba sodišča ali arbitraže, ki naj rešuje morebitni spor).

 

Število izvodov najemne pogodbe glede poslovnega prostora

XX.

 

Ta pogodba je sklenjena v __________ (število izvodov), pri čemer dobi najemodajalec __________ (število izvodov), najemnik pa __________ (število izvodov).

 

Začetek učinkovanja najemne pogodbe glede poslovnega prostora

XXI.

 

Ta pogodba začne veljati, ko jo podpišeta najemodajalec in najemnik.

 

V __________ (kraj sklenitve), __________ (datum sklenitve)

 

Najemodajalec

________________

 

Najemnik

________________

3 Replies to “Najemna pogodba za poslovni prostor – vzorec”

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.