Vzorec pogodbe o preužitku

________________________________, roj. ___________, stanujočo ______________________________ (v nadaljevanju pogodbe: preužitkar) in ________________________________, roj. ___________, stanujoč ____________________ (v nadaljevanju pogodbe: prevzemnik) sklepata naslednjo Pogodbo o preužitku 1.    člen Preužitkar _______________ izroči in prepusti prevzemniku ___________ v na temelju nakupne pogodbe_________ z dne _______ pridobljeno nepremičnino parc. št. 113/2, stavba v izmeri 311 m2, vpisano pri vl. št. …

Pogodba o preužitku

S pogodbo o preužitku se preužitkar zavezuje, da bo na prevzemnika prenesla lastninsko pravico na določenih svojih nepremičninah, prevzemnik pa se zavezuje, da bo preužitkarju ali komu drugemu do njegove smrti nudil določene dajatve in storitve. Skupaj z nepremičninami so predmet pogodbe tudi premičnine, ki so namenjene za rabo in uživanje nepremičnin, če stranki ne …