blogger web statistics
Ugovori Archives - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Ugovor zoper sklep na podlagi verodostojne listine

(0) Komentarjev

Za ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine veljajo določbe 53. in 54. člena tega zakona, s tem, da znaša v meničnih in čekovnih sporih rok za ugovor tri dni.

Če se z ugovorom iz prejšnjega odstavka izpodbija sklep o izvrš­bi v delu, s katerim je dolžniku naloženo, da poravna terjatev, se šteje, da je ugovor v tem delu obrazložen, če dolžnik navede dejstva, s katerimi ga utemeljuje in predlaga dokaze, s katerimi se ugotavljajo dejstva, ki jih navaja v ugovoru.

Ugovor iz prvega odstavka 56. člena tega zakona lahko dolžnik vloži tudi zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, s katerim je dovoljena izvršba, če temelji ugovor na dejstvu, ki se nanaša na samo terjatev, dejstvo pa je nastopilo po izdaji sklepa o izvršbi.

V postopkih zoper dolžnike – menične zavezance na podlagi menice, je dopustno uveljavljati le ugovore po meničnem pravu.

Če dolžnik v ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodo-stojne listine, ne izjavi, v katerem delu izpodbija sklep, se šteje, da ga izpodbija v celoti. Če dolžnik sklep o izvršbi izpodbija v celoti ali samo v delu, v katerem mu je bilo naloženo, naj terjatev plača, sodišče razveljavi sklep o izvršbi v delu, v katerem je dovolilo izvršbo in določilo izvršitelja, in opravljena izvršilna dejanja. PREBERI CEL ČLANEK

Categories : Nasveti Tags : , ,

Kako naj se pritožim na sodišče, če menim, da sem žrtev kršitve konvencije?

(0) Komentarjev

Sodišču lahko pošljete pismo, v katerem jasno opišete svojo pritožbo, ali pa pritožbo napišete na za to namenjen obrazec in ga pošljete na naslov:

The Registrar

European Court of Human Rights

Council of Europe

F-67075 Strasbourg Cedex

 • Pišete lahko v enem od uradnih jezikov sodišča (angleščina in francoščina) ali pa v uradnem jeziku ene od držav, ki so ratificirale konvencijo.
 • Če pritožbo vložite po telefaksu, morate po pošti poslati še pisno potrditev.
 • Ne prihajajte v Strasbourg osebno, da bi ustno predstavili svoj primer. Vaš primer ne bo zaradi tega nič hitreje pregledan in prav tako ne boste dobili nobenega pravnega nasveta.
 • Sodna pisarna vas lahko zaprosi za dodatne dokumente, informacije ali pojasnila v zvezi z vašimi pritožbami.
 • Takoj ko dobite obrazec za pritožbo, ga skrbno in čitljivo izpol-nite in čim prej vrnite.

Vsebovati mora:

 • kratek povzetek dejstev in vaše pritožbe;
 • navedbo pravic iz konvencije, ki so bile po vašem mnenju kršene;
 • pravna sredstva, ki ste jih že izkoristili;
 • kopije odločb, ki so vam jih v zvezi z vašo zadevo izdali vsi zadevni organi oblasti (teh dokumentov ne vračamo, zato pošljite samo njihove kopije) in
 • podpis vas kot vlagatelja pritožbe ali podpis vašega zastopnika.

Če ne želite, da bi bili vaši osebni podatki razkriti, morate o tem takoj obvestiti sodišče in navesti razloge. Predsednik sodišča bo odločil, ali je vaša zahteva upravičena.

 • Na tej stopnji postopka ni potrebno, da bi vas zastopal odvet-nik. Če pa se želite obrniti na sodišče po zastopniku, morate skupaj z obrazcem poslati zanj tudi pooblastilo, da lahko nastopa v vašem imenu.

Katere so glavne značilnosti postopka?

 • Vaša zadeva bo obravnavana brezplačno.
 • Pokriti boste morali samo svoje stroške (kot so honorarji odvetnikom ali izdatki v zvezi z raziskavami in dopisovanjem).
 • Ko je vaša pritožba vložena, lahko zaprosite za pravno pomoč. Pravna pomoč ni odobrena samodejno in dana takoj, ampak šele na poznejši stopnji postopka.
 • Postopki so vodeni pisno. Zato običajno ni obravnav in o vsaki odločitvi sodišča boste pisno obveščeni.

Kako se vodijo postopki?

 • Sodišče mora najprej pregledati, če je vaša pritožba sprejemljiva. To pomeni, da mora zadeva izpolnjevati določene pogoje, ki so določeni v konvenciji. Če pogoji niso izpolnjeni, bo vaša pritožba zavrnjena. Če ste v vlogi navedli več pritožb, lahko sodišče eno ali več njih razgla-si za sprejemljive, druge pa zavrže.
 • Če je vaša vloga ali ena od vaših pritožb razglašena za nesprejemljivo, je taka odločitev sodišča dokončna in je ni mogoče razveljaviti.
 • Če je vaša vloga ali ena od vaših pritožb razglašena za sprejemljivo, bo sodišče obe stranki (vas in zadevno državo) povabilo, da spor rešita po mirni poti. Obe stranki bo pozvalo, da se dogovorita o rešitvi spora. Če rešitev spora po mirni poti ni mogoča, bo sodišče pritožbo obravnavalo “po vsebini” – kar pomeni, da bo odločilo, ali je bila konvencija kršena ali ne.

Kako dolgo bom moral čakati?

 • Glede na sedanje sodne zaostanke boste morda morali čakati leto dni, preden bo sodišče lahko opravilo začetni pregled vaše vloge. Nekatere pritožbe pa so lahko prednostno obravnavane kot nujne, zlasti kadar naj bi bil pritožnik v neposredni fizični nevarnosti.

Categories : Nasveti Tags : , , , ,

Vljudnostna pritožba zaradi nedostavljenega blaga

(0) Komentarjev

Vljudnostna pritožba zaradi nedostavljenega blaga

Naziv podjetja, ki pošilja pritožbo
Naslov podjetja, ki pošilja pritožbo
Telefon………….. , faks……………

Ime podjetja, na katerega pošiljamo pritožbo Ime kontaktne osebe (npr. g. Janez Novak) Naslov podjetja, na katerega pošiljamo pritožbo

Spoštovani g. Janez Novak!

Zahvaljujem se vam za korektno sodelovanje in dostavljanje naročenega blaga. Žal pa vas moram opozoriti, da zadnja

pošiljka oz. blago, ki je bilo naročeno z naročilnico št………

še ni prispelo na naš naslov.

Vljudno vas naprošamo, da preverite ali je mogoče prišlo do napake pri naročanju z naše strani ali pa se je zataknilo kje drugje.

Že vnaprej se vam zahvaljujem za čim hitrejšo dostavo pogrešanega blaga!

S spoštovanjem!

Jože Novak

V…………… , dne……………               Podpis:……………………..

Categories : Pritožbe Tags : , ,