Podjemna pogodba – vzorec

Naročnik:
Naziv:
Sedež:
Davčna številka:
Zakoniti zastopnik:

Podjemnik (izvajalec):
Ime in priimek:
Naslov:
Davčna številka:

skleneta naslednjo

Pogodbo o delu (podjemna pogodba)

1. člen
S to pogodbo se podjemnik zaveže, da bo za naročnika opravil naslednje delo
_________________________________________________________________,
naročnik se pa zaveže, da bo plačal dogovorjen znesek podjemniku, v skladu s to
pogodbo.

2. člen
Podjemnik se zaveže, da bo delo iz 1. člena te pogodbe opravil do __________.
Podjemnik bo delo opravil na sedežu naročnika ali drugod _________.
Podjemnik se zaveže, da bo delo iz 1. člena te pogodbe opravil strokovno, vestno,
skrbno in osebno, po navodilih naročnika.

Podjemnik je dolžan naročnika sproti obveščati o vseh okoliščinah, za katere ve ali bi
moral vedeti, da so pomembne za naročnika ter pravilno in pravočasno izvršitev dela
iz 1. člena te pogodbe, sicer odgovarja za nastalo škodo.

3. člen
Za opravljeno delo iz 1. člena te pogodbe, se naročnik zaveže, da bo podjemniku
(izvajalcu del) plačal znesek ________ EUR (neto/bruto), v roku _____ dni po
opravljenem delu na račun podjemnika št. _____________ pri __________(banki).

4. člen
Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe pred dokončanjem dela, kot je
opredeljeno v 2. členu te pogodbe, če podjemnik (izvajalec):
delo izvaja v nasprotju

– z navodili naročnika ali
– dela ne izvaja z ustrezno skrbnostjo ali
– če izvršitev dela odstopi tretji osebi brez dovoljenja in vednosti naročnika

Pogodbeni stranki lahko to pogodbo razdreta tudi sporazumno.

5. člen
Glede pravic in dolžnosti naročnika in podjemnika, ki niso določene v tej pogodbi se

uporabljajo določila Obligacijskega zakonika o podjemni pogodbi.
6. člen
Pogodbeni stranki bosta vse morebitne spore, nastale iz te pogodbe poskušali rešiti
sporazumno, če pa to ne bo možno, pa je za to odgovorno pristojno sodišče v
___________.
7. člen
Ta pogodba prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Pogodba je
sklenjena v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en izvod.
V ___________, dne ______

Podjemnik (izvajalec): Naročnik:
__________________ ___________________

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.