blogger web statistics
sklenitev pogodbe Archives - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Vzorec pogodbe o avtorskem delu

(0) Komentarjev

POGODBA O AVTORSKEM DELU

ki jo skleneta naročnik:

naziv:

naslov in sedež

in

avtor:

ime in priimek:

naslov:

davčna številka: številka TRR: banka:

status brezposelne osebe: ne status zavezanca za DDV: ne

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da:

naročnik samostojno izvaja svoje naloge na svojem področju, avtor pa izvaja to pogodbo po navodilih naročnika ter je zato v skladu s predpisi o dohodnini avtor v odvisnem razmerju do naročnika;

avtor ni nosilec samostojne podjetniške ali poklicne dejavnosti oziroma delo po tej pogodbi ne sodi v okvir njegove dejavnosti in opravljanje dejavnosti ni omogočilo nastanka tega posla;

avtor ni v delovnem razmerju pri naročniku oziroma avtorsko delo po tej pogodbi ni del avtorjevih delovnih obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi in se ne opravlja v sklopu delovnega časa.

2. člen

Predmet te pogodbe je naslednje avtorsko delo:

_____________________________________ (opis dela)

3. člen

Glede vrste, obsega in drugih podrobnosti v zvezi z avtorskim delom bo avtor sledil

naročnikovim navodilom, ki jih bo ustno ali pisno posredoval skrbnik pogodbe pri naročniku. Avtor bo o poteku del sproti obveščal naročnika.

4. člen

Rok za dokončanje in posredovanje avtorskega dela naročniku je _______________

5. člen

Avtor obdrži na delu moralne avtorske pravice, na naročnika pa izključno, teritorialno

neomejeno in za ves čas trajanja pravic prenese materialne avtorske pravice reprodukcije v klasični in digitalni obliki, distribucije in predelave. Naročnik lahko pridobljene pravice prosto prenaša na tretje osebe.

6. člen

1. Naročnik se obveže avtorju plačati za delo po tej pogodbi ______________ EUR (z besedo avtorski honorar v višini EUR) bruto.

2. Naročnikova obveznost zapade v plačilo v celoti v _____ dneh od posredovanja avtorskega dela naročniku ter potrditve oziroma poročila skrbnika pogodbe na transakcijski račun avtorja.

7. člen

Za izvrševanje nadzora nad izvajanjem te pogodbe se na strani naročnika določi skrbnik.

8. člen

Avtor izrecno soglaša, da:

naročnik podatke o tej pogodbi posreduje pristojnim organom v skladu s predpisi, ki zahtevajo obvezno poročanje (npr. DURS, ZRSZ in drugi);

naročnik lahko uporablja njegove osebne podatke (osebno ime, kontaktni podatki, izobrazba, življenjepis, fotografije in avdio/video posnetki) za namene obveščanja javnosti oziroma promocije (javna objava v različnih oblikah) avtorskega dela ali aktivnosti naročnika, katere del je avtorsko delo (npr. seminar, projekt in podobno).

Avtor je prav tako seznanjen, da je naročnik zavezanec za dostop do informacij javnega značaja in so zato podatki o identiteti avtorja, predmetu in ceni po tej pogodbi v celoti dostopni javnosti.

9. člen

Za vsa pravna razmerja v zvezi s to pogodbo se uporablja pravo Republike Slovenije, za

reševanje vseh sporov v zvezi z njo pa je pristojno sodišče v _________.

10. člen

Pogodba je sestavljena v dveh enakovrednih izvodih, po eden za avtorja in naročnika.

V __________, dne _______________

Naročnik:                                                                                            Avtor:

Categories : Pogodba Pogodbe Tags : , ,

Varstvo kupca pri nakupu nepremičnine

(0) Komentarjev

Kupec, ki je ob sklenitvi pogodbe prodajalcu plačal aro (običajno znaša 10 % kupnine), je v nevarnosti, da bo pred prejemom notarsko overjenega zemljiškoknjižnega dovolila prodajalec z nepremičnino razpolagal v korist tretje osebe ali pa da bo nepremičnina predmet izvršbe morebitnega prodajalčevega upnika. Kupec se pred temi nevarnostmi zavaruje tako, da na okrajno sodišče vloži zemljiškoknjižni predlog za vpis predznambe lastninske pravice in mu priloži neoverjen izvod kupoprodajne pogodbe. Na ta način zavaruje vrstni red bodoče vknjižbe lastninske pravice, ki bo učinkovala od dne vložitve zemljiškoknjižnega predloga za predznambo. Kupec bo postal lastnik navedene nepremičnine, tudi če bi v vmesnem času tretja oseba vložila predlog za vknjižbo lastninske pravice. Tudi če bi v vmesnem času prodajalec nepremičnino obremenil s hipoteko, služnostjo ali drugo stvarno oziroma obligacijsko pravico v korist tretje osebe, bo po upravičenju predznambe s predožitvijo overjenega zemljiškoknjižnega dovolila taka pravica iz zemljiške knjige izbrisana, tako da bo nepremičnina brez bremen oziroma samo z bremeni, ki so bila v zemljiški knjigi vpisana že ob vložitvi predloga za predznambo.

Categories : Nasveti Tags : , , , , , ,

Varstvo kupca pri nakupu nepremičnine

(0) Komentarjev

Kupec, ki je ob sklenitvi pogodbe prodajalcu plačal aro (običajno znaša 10 % kupnine), je v nevarnosti, da bo pred prejemom notarsko overjenega zemljiškoknjižnega dovolila prodajalec z nepremičnino razpolagal v korist tretje osebe ali pa da bo nepremičnina predmet izvršbe morebitnega prodajalčevega upnika. Kupec se pred temi nevarnostmi zavaruje tako, da na okrajno sodišče vloži zemljiškoknjižni predlog za vpis predznambe lastninske pravice in mu priloži neoverjen izvod kupoprodajne pogodbe. Na ta način zavaruje vrstni red bodoče vknjižbe lastninske pravice, ki bo učinkovala od dne vložitve zemljiškoknjižnega predloga za predznambo. Kupec bo postal lastnik navedene nepremičnine, tudi če bi v vmesnem času tretja oseba vložila predlog za vknjižbo lastninske pravice. Tudi če bi v vmesnem času prodajalec nepremičnino obremenil s hipoteko, služnostjo ali drugo stvarno oziroma obligacijsko pravico v korist tretje osebe, bo po upravičenju predznambe s predožitvijo overjenega zemljiškoknjižnega dovolila taka pravica iz zemljiške knjige izbrisana, tako da bo nepremičnina brez bremen oziroma samo z bremeni, ki so bila v zemljiški knjigi vpisana že ob vložitvi predloga za predznambo.

Categories : Nasveti Tags : , , , ,

Oderuška pogodba

(0) Komentarjev

Če kdo izkoristi stisko ali težko premoženjsko stanje drugega, njegovo nezadostno izkušenost, lahkomiselnost ali odvisnost in si izgovori zase ali za koga tretjega korist, ki je v očitnem nesorazmerju s tistim, kar je sam dal ali storil ali se zavezal dati ali storiti drugemu, je takšna pogodba nična.
Za oderuško pogodbo se smiselno uporabljajo določbe tega zakonika o posledicah ničnosti in o delni ničnosti pogodb. Če oškodovani zahteva, da se njegova obveznost zmanjša na pravičen znesek, ugodi sodišče takemu zahtevku, če je to mogoče; v tem primeru ostane pogodba z ustrezno spremembo v veljavi.
Oškodovani lahko vloži zahtevek za zmanjšanje obveznosti na pravičen znesek v petih letih od sklenitve pogodbe.

Categories : Ostalo Tags : , , , , , , , ,