blogger web statistics
pravna razmerja Archives - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Zemljiška knjiga

(0) Komentarjev

Zemljiška knjiga daje podatke o pravnih razmerjih, ki zadevajo določene nepremičnine, tako o lastninski pravici, kakor tudi o drugih stvarnih pravicah.

Zemljiški kataster daje podatke o dejanskih razmerah zemljišča (lega, mera in podobno), zemljiška knjiga pa evidentira pravna razmerja.

Zemljiškoknjižna načela so:

  • vpisno načelo;
  • načelo zakonitosti;
  • načelo zaupanja v zemljiškoknjižne vpise pravic;
  • načelo javnosti glavne knjige;
  • načelo obveznosti vpisa, ki velja za vpis stvarnih pravic in pravnih dejstev.

Da se lahko knjižijo pravna razmerja glede zemljišč, je treba vpisati tudi zemljišče. V zemljiško knjigo se tedaj vpisujejo zemljišča in pravna razmerja, ki zadevajo zemljišča. Tako kot je parcela enota za zemljiški kataster, ima tudi zemljiška knjiga svojo enoto, ki se imenuje zemljiškoknjižno telo. Zemljiškoknjižno telo vsebuje eno, navadno pa več katastrskih parcel. Če gre za več parcel je potrebno:

  • da ležijo v isti katastrski občini;
  • da pripadajo istemu lastniku;
  • da so enako obremenjene.

Zemljiškoknjižno telo bo praviloma hkrati tudi zemljiškoknjižni vložek, to je vpisano v zemljiški knjigi pod posebno številko, številko vložka. Če obsega en vložek izjemoma več zemljiškoknjižnih teles, je predmet razpolaganja, odsvojitve ali obremenitve vedno le posamezno zemljiškoknjižno telo, ki se označi v ta namen s posebnimi rednimi številkami. PREBERI CEL ČLANEK

Categories : Ostalo Tags : , , , , , , , ,

Civilno procesno pravo

(0) Komentarjev

Predmet civilnega procesnega prava je urejanje civilnega pravdnega postopka – gre za zakonito urejen oziroma določen postopek, v katerem sodišča ugotavljajo in oblikujejo osebne, premoženjske in druge civilnopravne pravice in pravna razmerja fizičnih in pravnih oseb. Ta postopek je obligatorno odrejen za vse tiste civilne zadeve, za katere ni predpisana kakšna druga pravovarstvena oblika. Pravno varstvo ni vsiljeno, ampak se nudi le, če ga stranke zahtevajo. Ta zahteva pravnega varstva se od nekdaj imenuje tožba. Sodišče s sodbo odloči o tem, ali je tožba utemeljena.

Med tožbo in sodbo gre za t. i. razsodbeni postopek. Postopek je sestavljen iz številnih dejanj strank in sodišča, vsem dejanjem pa je skupen cilj, da se s sodbo ugotovi utemeljenost zahteve za pravno varstvo. S sodbo se odloči o konkretni zatrjevani pravni posledici, s tem pa se vzpostavi tudi objektivni pravni red. PREBERI CEL ČLANEK

Categories : Ostalo Tags : , , ,