Zemljiška knjiga

Zemljiška knjiga daje podatke o pravnih razmerjih, ki zadevajo določene nepremičnine, tako o lastninski pravici, kakor tudi o drugih stvarnih pravicah. Zemljiški kataster daje podatke o dejanskih razmerah zemljišča (lega, mera in podobno), zemljiška knjiga pa evidentira pravna razmerja. Zemljiškoknjižna načela so: vpisno načelo; načelo zakonitosti; načelo zaupanja v zemljiškoknjižne vpise pravic; načelo javnosti glavne …

Civilno procesno pravo

Predmet civilnega procesnega prava je urejanje civilnega pravdnega postopka – gre za zakonito urejen oziroma določen postopek, v katerem sodišča ugotavljajo in oblikujejo osebne, premoženjske in druge civilnopravne pravice in pravna razmerja fizičnih in pravnih oseb. Ta postopek je obligatorno odrejen za vse tiste civilne zadeve, za katere ni predpisana kakšna druga pravovarstvena oblika. Pravno …