Neveljavnost pogodb

Neveljavnost pogodb je abstrakten izraz, ki zajema konkretne oblike neveljavnosti, kot sta ničnost in izpodbojnost ali absolutna in relativna ničnost. Zakon ne govori o neveljavnosti pogodbe, temveč konkretno navaja ničnost ali izpodbojnost. Določbe o ničnosti in izpodbojnosti regulirajo pogodbeno materijo, ki ima določene pomanjkljivosti. Ničnost in izpodbojnost sta civilnopravni sankciji za posle z določenimi pomanjkljivostmi. …

Razlaga pogodb

V času izvajanja pogodbe lahko pride med pogodbenimi strankami do nesoglasja o pomenu pogodbenih klavzul, oziroma o vsebini pogodbe. Stranke lahko nesoglasje presežejo z naknadnim sporazumom. Če sporazuma ni mogoče doseči, se stranke obrnejo na sodišče, arbitražo ali na s pogodbo določeni tretji osebi. Razlagati pogodbo pomeni raziskovati njen smisel in namen s ciljem ugotovitve …