Pogodba o najemu stanovanja

________________________________ (podatki o pogodbeni stranki) (v nadaljevanju: najemodajalec)

in

________________________________ (podatki o pogodbeni stranki) (v nadaljevanju: najemnik)

skleneta naslednjo

Pogodbo o najemu stanovanja

1.    člen

Najemodajalec oddaja z dnem ________ v najem stanovanje št. ____ v _____ nadstropju stavbe na naslovu ___________________________, ki obsega dnevni prostor, predprostor, spalnico, kuhinjo, sanitarije z opremo in pohištvom vred in s souporabo kleti, v skupni izmeri _________ m2.

2.    člen

Najemnik vzame v najem zgoraj navedene prostore z vso opremo ter pohištvom in se zaveže plačevati najemodajalcu mesečno najemnino v znesku ______ EUR.
3.    člen

Najemnik se zaveže plačevati najemnino najemodajalcu mesečno vnaprej, pri čemer zapade prvi obrok najemnine dne ________, ostali mesečni obroki pa do vsakega _____ dne v mesecu za tekoče časovno obdobje enega meseca.

4.    člen

Pogodba je sklenjena za določen čas enega leta od dneva sklenitve pogodbe dalje in se lahko po sporazumu pogodbenih strank podaljša.

5.    člen

Najemnik nosi v času najemnega razmerja vse stroške v zvezi s stanovanjem in sicer stroške ogrevanja, vode, elektrike, telefona, odvoza smeti in kanalščine.

Najemodajalec nosi stroške rednega vzdrževanja stanovanja ter je dolžan poravnati davke in druge prispevke iz naslova te pogodbe.

6.    člen

Najemnik ima pravico do uporabe vse najemodajalčeve opreme, opredeljene v prilogi št. 1 k tej pogodbi. V stanovanje ne sme prinesti svojega pohištva in večje opreme. V stanovanju najemnik tudi ne sme opravljati nikakršnih del, brez vnaprejšnjega pisnega soglasja najemodajalca.

7.    člen

Najemnik ne sme v stanovanje vseliti nobene druge osebe ali oddati prostorov oziroma dela stanovanja v nadaljnji podnajem.

8.    člen

Najemnik mora prostore, opremo in pohištvo, ki ga je uporabljal, po preteku pogodbe zapustiti v enakem stanju, kot jih je prevzel.

9.    člen

Najemnik mora prostore z opremo in s pohištvom uporabljati v skladu z njihovim namenom in odgovarja za vso škodo, ki bi nastala ob njihovi uporabi zaradi podnajemnikovih dejanj ali opustitve nadzorstva dobrega gospodarja.

10.    člen

Za zadeve, ki niso zajete v tej pogodbi, se neposredno uporabljajo določbe veljavne zakonodaje.
11.    člen

Stranki bosta morebitne spore skušali rešiti sporazumno, če do sporazuma ne bo prišlo, je za odločanje pristojno sodišče v ________.

12.    člen

Ta pogodba je sestavljena v dveh izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po en izvod.

V _____________, dne ____________

NAJEMODAJALEC:                                           PODNAJEMNIK:
_______________________                           _______________________

PRILOGE:

–    Seznam opreme
–    Prevzemni zapisnik

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.