Varstvo kupca pri nakupu nepremičnine

Kupec, ki je ob sklenitvi pogodbe prodajalcu plačal aro (običajno znaša 10 % kupnine), je v nevarnosti, da bo pred prejemom notarsko overjenega zemljiškoknjižnega dovolila prodajalec z nepremičnino razpolagal v korist tretje osebe ali pa da bo nepremičnina predmet izvršbe morebitnega prodajalčevega upnika. Kupec se pred temi nevarnostmi zavaruje tako, da na okrajno sodišče vloži …

Hipoteka

Hipoteka oziroma zastavna pravica na nepremičnini je stvarno pravna pravica, ki predstavlja učinkovit instrument zavarovanja terjatev v dolžniško-upniških razmerjih. Upnik s hipoteko pridobi dodatno jamstvo za izpolnitev obveznosti glavnega dolžnika v obliki vrednosti zastavljene nepremičnine. Glede na obstojnost nepremičnine in njeno trajno vrednost je zastavna pravica na nepremičnini ekonomsko gledano najprimernejši instrument za varstvo denarnih …