blogger web statistics
obligacijski zakonik Archives - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Obligacijsko razmerje

(0) Komentarjev

Obligacijsko razmerje je pravno razmerje najmanj dveh oseb, od katerih je ena dolžnik, druga pa upnik. Dolžniško razmerje je skupnost pravnih razmerij med upnikom in dolžnikom in je vir posameznih pravic, kot je storitvena dolžnost, določena ravnanja, kar pogosto poimenujemo tudi kot konstantna okvirna razmerja, kompleksno enotnost, finalni proces ipd. Obligacijsko razmerje je relativno, velja le med upnikom in dolžnikom, razlikuje se od absolutnih pravic, kot so stvarne pravice. Obligacijska razmerja nastajajo na določenem področju socialnega življenja, ki ga predstavlja pravni promet (promet z dobrinami, gospodarski promet). Obligacijsko razmerje obvezuje k izpolnitvi obveznosti na področju storitev stvari (prodaja, menjava, darilo), časovno omejeno prepustitev stvari (najem, zakup, posojilo), doprinos delovnih storitev v najširšem pomenu (delovna, storitvena, potovalna), zavarovalne storitve (poroštvo, garancija, sodolžništvo). Obligacijsko razmerje je pretežno značilno po pogodbeni svobodi. Temelj za nastanek obveznosti je sklenitev pogodbe. Dolžniško razmerje nastane tudi z enostranskim, praviloma protipravnim ravnanjem, določenim z zakonom (nedovoljena ravnanja). Če se presežejo možnosti svobodnega ravnanja (npr. v nasprotju z ustavo) gre za zlorabo pravic in nastane dolžniško razmerje zaradi oškodovanja nasprotne stranke.

Categories : Ostalo Tags : , ,

Zastaranje

(0) Komentarjev

Z zastaranjem obveznosti glavnega dolžnika zastara tudi obveznost poroka.

Če je rok za zastaranje obveznosti glavnega dolžnika daljši od dveh let, zastara obveznostporoka po dveh letih od zapadlosti obveznosti glavnega dolžnika, razen če porok odgovarja solidarno z dolžnikom.

Pretrganje zastaranja terjatve nasproti glavnemu dolžniku učinkuje nasproti poroku le, če je bilo zastaranje pretrgano zaradi kakšnega upnikovega dejanja pred sodiščem ali drugim pristojnim organom, opravljenega, da se ugotovi, zavaruje ali izterja terjatev zoper glavnega dolžnika. Zadržanje zastaranja obveznosti glavnega dolžnika nima učinka nasproti poroku.

Categories : Ostalo Tags : , , , , ,

Izpodbijanje pogodbe

(0) Komentarjev

Tudi za izpodbojne pogodbe je značilno, da imajo neko pomanjkljivost, ki pa jo je možno sanirati. Izpodbijanje je odvisno od volje pogodbenih strank. Da bi bila konvalidacija uspešna, morajo biti izpolnjeni določeni pogoji: pobuda izhaja od osebe, ki naj ga sankcija izpodbojnosti zavaruje, oseba ima legitimacijo za izpodbijanje, vzrok, zaradi katerega je pogodba izpodbojna, mora v trenutku konvalidacije prenehati.

Pogodba, ki jo je sklenila omejeno poslovno sposobna oseba, lahko konvalidira, ko je varovana oseba postala poslovno sposobna. Oblike o konvalidaciji so različne: izrecna konvalidacija in konvalidacija opravljena molče. Prva oblika se pojavi, ko zainteresirana oseba, ki ima pravico pogodbo izpodbijati, izjavi pismeno ali ustno, da se tej pravici odpoveduje, druga oblika je, ko ta oseba, ki popreje zve za možnost izpodbijanja (nesposobnost, napaka volje), izpolni pogodbo v celoti ali delno, in s tem molče izrazi svojo voljo, da pogodbo utrdi.

Categories : Ostalo Tags : , , ,

Avtorska pogodba

(0) Komentarjev

Pogodba o avtorskem delu oz. avtorska pogodba je civilnopravna pogodba, s katero se avtor zaveže ustvariti določeno delo in ga izročiti naročniku, naročnik pa se zaveže, da mu bo za to plačal avtorski honorar. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah natančno opredeljuje katera dela štejejo za avtorska dela, za določene podrobnosti pa se uporabljajo tudi določila Obligacijskega zakonika v zvezi s podjemno pogodbo.

 

Categories : Pogodba Pogodbe Tags : , , ,