Obligacijsko razmerje

Obligacijsko razmerje je pravno razmerje najmanj dveh oseb, od katerih je ena dolžnik, druga pa upnik. Dolžniško razmerje je skupnost pravnih razmerij med upnikom in dolžnikom in je vir posameznih pravic, kot je storitvena dolžnost, določena ravnanja, kar pogosto poimenujemo tudi kot konstantna okvirna razmerja, kompleksno enotnost, finalni proces ipd. Obligacijsko razmerje je relativno, velja …

Zastaranje

Z zastaranjem obveznosti glavnega dolžnika zastara tudi obveznost poroka. Če je rok za zastaranje obveznosti glavnega dolžnika daljši od dveh let, zastara obveznostporoka po dveh letih od zapadlosti obveznosti glavnega dolžnika, razen če porok odgovarja solidarno z dolžnikom. Pretrganje zastaranja terjatve nasproti glavnemu dolžniku učinkuje nasproti poroku le, če je bilo zastaranje pretrgano zaradi kakšnega …

Izpodbijanje pogodbe

Tudi za izpodbojne pogodbe je značilno, da imajo neko pomanjkljivost, ki pa jo je možno sanirati. Izpodbijanje je odvisno od volje pogodbenih strank. Da bi bila konvalidacija uspešna, morajo biti izpolnjeni določeni pogoji: pobuda izhaja od osebe, ki naj ga sankcija izpodbojnosti zavaruje, oseba ima legitimacijo za izpodbijanje, vzrok, zaradi katerega je pogodba izpodbojna, mora …

Avtorska pogodba

Pogodba o avtorskem delu oz. avtorska pogodba je civilnopravna pogodba, s katero se avtor zaveže ustvariti določeno delo in ga izročiti naročniku, naročnik pa se zaveže, da mu bo za to plačal avtorski honorar. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah natančno opredeljuje katera dela štejejo za avtorska dela, za določene podrobnosti pa se uporabljajo tudi …