Donatorska pogodba – vzorec

DONATORSKA POGODBA

 

(Osnutek pogodbe, ki ga po želji spremenite in dopolnite glede na svoje potrebe in želje)

 

ki jo skleneta

 

/naziv podjetja, naslov/, ki ga zastopa direktor /ime in priimek/; identifikacijska številka za DDV (ali davčna številka) kot donator

 

in

 

/ime prejemnika donacije/, ki ga zastopa direktor /ime in priimek/; identifikacijska številka za DDV (ali davčna številka) kot koristnik

 

  1. člen

 

Predmet te pogodbe je donatorsko sodelovanje pri projektu /naziv projekta, kraj,čas/.donacija v višini /višina zneska/ EUR za izvedbo projekta /naziv projekta/ ki ga je koristnik naslovil na donatorja / čas, kraj/.

 

  1. člen

 

Podjetje – donator /naziv/ se zaveže, da bo na transkcijski račun koristnika – prejemnika donacije št. /številka računa, banka/ /naziv/ nakazal znesek iz 1. člena te pogodbe v roku /xxx/ dni od podpisa te pogodbe.o /višina zneska/ EUR.

identifikacijska številka za DDV (ali davčna številka) prejemnika donacije je: /……../.

 

 

  1. člen

 

Koristnik se zavezuje, da bo dobljeno donacijo uporabil izključno za izvedbo projekta iz 1. člena te pogodbe.

 

V primeru kršitev tega člena, je koristnik dolžan donacijo vrniti z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema donacije do dneva vračila. Donator si pridržuje pravico zahtevati odškodnino za škodo, ki mu lahko nastane zaradi uporabe donacije v nedovoljen namen.

 

  1. člen

 

V roku 30. dni po končanem projektu je korsitnik dolžan donatorju posredovati poročilo o izvedbi projekta (vsebinsko poročilo) in predložiti dokazila o uporabi sredstev donacije (finančno poročilo).

 

Donator si pridržuje pravico, da v 30. dneh od prejema poročil iz prejšnjega odstavka, ob morebitni ugotovitvi njihove nezadostnosti ali neustreznosti, zahteva dodatna dokazila, s katerimi bo koristnik izkazal porabo celotnih sredstev skladno s to pogodbo. Za predložitev dodatnih dokazil postavi donator koristniku ustrezen rok, ki ne sme biti krajši od 8 dni in ne daljši od 30 dni.

 

V primeru, da koristnik ne predloži poročil v roku iz 1. odstavka tega člena ali ne predloži ustreznih dodatnih dokazil v danem roku iz 2. odstavka tega člena se zaveže, da bo donatorju vrnil /celotno donacijo/neporabljeno vsoto/ z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema donacije do dneva vračila.

 

  1. Člen

 

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

 

  1. Člen

 

Pogodba je sklenjena v dveh enakih izvodih. Vsaka pogodbena stranka prejme en izvod. Pogodba prične veljati, ko jo podpišeta obe stranki.

 

 

Kraj, datum

 

 

Donator /naziv podjetja/                                                       Prejemnik donacije /naziv/

Zastopnik: /ime in priimek/                                                 Zastopnik: /ime in priimek/

 

 

Dodatek: Po želji se lahko doda tudi prirejene zgornje člene o vsebinskem poročilu (npr. kako so bili plakati vidni, kako je bil sponzor omenjen, fotografije, itd…) in rokih zanje, čeprav so ti bolj značilni za donatorske pogodbe. Ker sponzorska sredstva niso neposredno namenjena promociji sami, temveč izvedbi glavne dejavnosti finančno poročilo običajno ni smiselno.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.