blogger web statistics
obrazci Archives - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Izročilna pogodba

(0) Komentarjev

Pogodba o izročitvi in razdelitvi premoženja (izročilna pogodba) je obligacijska pogodba o razpolaganju s premoženjem med živimi, spada pa med dednopravne pogodbe.

Njen namen je v ureditvi dednopravnih razmerij izročitelja in njegovih potomcev že za časa izročiteljevega življenja. Načeloma ima izročilna pogodba naravo neodplačne obogatitve, ker je enostransko obligatorno vezan le izročitelj, razen v primerih (člen 551 OZ), ko si izročitelj zase ali za koga drugega izgovori še kakšne druge pravice.

Sopogodbeniki izročilne pogodbe so lahko samo osebe, ki bi lahko po njem dedovale kot dediči prvega dednega reda: prednikovi potomci, posvojenci in njihovi potomci. Izročitelj lahko pri izročitvi in razdelitvi upošteva tudi svojega zakonca. Tem osebam lahko prednik po pogodbi izroči in razdeli samo premoženje ali del premoženja, ki ga ima v času sklenitve pogodbe, ne pa tudi premoženje, ki ga bo imel ob smrti.

Pogodba mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa, s to pogodbo pa se morajo strinjati vsi potomci, oz. vse osebe, ki bi v primeru smrti prišle v poštev za dedovanje kot zakoniti dediči (potomci ali zakonec). Prednik lahko v tej pogodbi razpolaga z vsem premoženjem, ki ga ima ob sklenitvi pogodbe, ali pa samo z njegovim delom. Izročitev in razdelitev premoženja za življenja predstavlja za osebe, ki jim je bilo premoženje izročeno in razdeljeno vnaprejšnje dedovanje pred smrtjo zapustnika s posledico, da te osebe nimajo po smrti zapustnika nobenih dednopravnih zahtevkov glede premoženja, ki jim je bilo izročeno. S pogodbo se vnaprej izročijo premoženjska razmerja, ki bi se sicer urejala po prednikovi smrti, s tistimi osebami, ki bi, če pogodbe ne bi bilo, dedovale po predniku. To je tudi glavna razlika z darilno pogodbo, saj je v določenih primerih mogoče zahtevati vračilo daril ob dedovanju (če je prikrajšan nujni delež dediča).

Categories : Pogodba Pogodbe Tags : , , , , ,

Prodajna pogodba

(0) Komentarjev

Pojem prodajne pogodbe ureja Obligacijski zakonik v 435. členu. Prodajnja pogodba je pogodba, kjer se prodajalec zaveže prodajano stvar izročiti kupcu, tako da bo ta postal lastnik, kupec pa v zameno plačati kupnino. Analogno lahko uporabimo definicijo za prenos drugih premoženjskih pravic, in sicer se prodajalec zavezuje, da bo kupcu priskrbel prodajano pravico oziroma če izvrševanje pravice zahteva posest stvari, da mu bo stvar izročil.

 

Categories : Pogodba Pogodbe Tags : , , , , ,

Menjalna pogodba

(0) Komentarjev

Z menjalno pogodbo se vsak pogodbenik zavezuje nasproti svojemu sopogodbeniku, da mu bo izročil zamenjano stvar, tako da bo ta pridobil lastninsko pravico. Pomembno je poudariti, da so lahko predmet menjalne pogodbe tudi pravice. Iz menjalne pogodbe nastanejo za stranki, take obveznosti kot iz kupne pogodbe za prodajalca.

 

Categories : Pogodba Pogodbe Tags : , , ,

Zavarovalna pogodba

(0) Komentarjev

Z zavarovalno pogodbo se zavarovalec zavezuje, da bo zavarovalnici plačal zavarovalno premijo ali prispevek, zavarovalnica pa se zavezuje, da bo, če se zgodi dogodek, ki pomeni zavarovalni primer, izplačala zavarovancu ali nekomu tretjemu zavarovalnino ali odškodnino ali storila kaj drugega.

 

Categories : Pogodba Pogodbe Tags : , , , ,