blogger web statistics
pritožba Archives - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Pritožba zoper sklep o izvršbi sodišča

(0) Komentarjev

PRITOŽBA ZOPER SKLEP O IZVRŠBI SODIŠČA V………………

opr. št…………… z dne……………

Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom sklep o izvršbi

opr. št. ………….. z dne 19. 11. 2010 v celoti razveljavilo in izvršilni postopek ustavilo.

Zoper ta sklep vlagam pritožbo iz vseh pritožbenih razlogov, in sicer zoper tisti del, v katerem je sodišče prve stopnje sklep o izvrš­bi z dne 19. 11. 2010 v celoti razveljavilo zaradi umika predloga za izvršbo. Moja vloga z dne 13. 10. 2010 predstavlja predlog za ustavitev izvršbe na podlagi 147 člena ZIZ, ne pa umika predloga za izvršbo. Na podlagi pravnomočnega sklepa o izvršbi bom namreč lahko ponovno predlagal izvršbo ali terjatev prijavil v stečajni oziroma podobni postopek, zato imam interes, da sklep z dne 19. 11. 2010 živi. PREBERI CEL ČLANEK

Categories : Pritožbe Tags : , , , , ,

Pritožba zoper sodbo sodišča prve stopnje

(0) Komentarjev

Zoper sodbo, izdano na prvi stopnji, se smejo upravičenci pritožiti v petnajstih dneh od vročitve prepisa sodbe (366. člen ZKP). Pravočasna pritožba upravičenca zadrži izvršitev sodbe.

Pravico do pritožbe imajo stranke, zagovornik, obtoženčev zakoniti zastopnik in oškodovanec (367. člen ZKP). V korist obtoženca se smejo pritožiti tudi njegov zakonec oziroma oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, krvni sorodnik v ravni vrsti, posvojitelj, posvojenec, brat, sestra in rejnik. Rok za pritožbo teče tudi v tem primeru od dneva, ko je bil prepis sodbe vročen obtožencu oziroma njegovemu zagovorniku (četrti odstavek 120. člena ZKP). Državni tožilec se sme pritožiti tako v škodo kakor tudi v korist obtoženca. Oškodovanec sme izpodbijati sodbo samo glede odločbe sodišča o stroških kazenskega postopka; če pa je državni tožilec prevzel pre-gon od oškodovanca kot tožilca (drugi odstavek 63. člena ZKP), se sme oškodovanec pritožiti iz vseh razlogov, iz katerih se sme izpod¬bijati sodba (370. člen ZKP). Pritoži se lahko tudi oseba, kateri je bil vzet predmet (drugi odstavek 69. člena kazenskega zakonika Republike Slovenije) ali kateri je bila odvzeta premoženjska korist, pridobljena s kaznivim dejanjem (drugi odstavek 96. člena kazen¬skega zakonika Republike Slovenije), in pravna oseba, kateri je bil izrečen odvzem premoženjske koristi (98. člen kazenskega zako¬nika Republike Slovenije). Zagovornik in druge osebe se smejo pritožiti tudi brez posebnega obtoženčevega pooblastila, vendar ne proti njegovi volji.

Upravičenci do pritožbe (367. člen) morajo pritožbo napovedati (368. člen ZKP). Pritožbo lahko napovejo takoj po razglasitvi sodbe oziroma po pouku o pravici do pritožbe (prvi odstavek 362. člena), najkasneje pa v osmih dneh od dneva razglasitve sodbe, oziroma od vročitve prepisa izreka sodbe, če niso bili navzoči pri razglasitvi sodbe (tretji odstavek 362. člena ZKP). PREBERI CEL ČLANEK

Categories : Pritožbe Tags : , , , , ,

Zahteva za sodno varstvo

(1) Komentar

Zoper odločbo o prekršku, ki jo je na prvi stopnji izdal prekrškovni organ po hitrem postopku, se lahko vloži zahteva za sodno varstvo. Zahtevo lahko vloži oseba, ki ji je bila izrečena sankcija, njen zakoniti zastopnik oziroma zagovornik ter lastnik odvzetih predmetov (glej 59. člen ZP-1). Zahteva za sodno varstvo zadrži izvršitev odločbe o prekršku.

V postopku z zahtevo za sodno varstvo se smiselno uporabljajo določbe pritožbenega postopka v rednem sodnem postopku. V postopku z zahtevo za sodno varstvo ni mogoče izdati sodbe brez obrazložitve. Zahteva za sodno varstvo se lahko vloži v osmih dneh od vročitve odločbe o prekršku, pisno pri pristojnem prekrškovnem organu (glej 60. člen ZP-1).

Za odločanje o zahtevi za sodno varstvo je krajevno pristojno sodišče prve stopnje, ki je pristojno za odločanje o prekršku po določbah rednega sodnega postopka. Sodišče obravnava zahteve za sodno varstvo prednostno.

Zahteva za sodno varstvo mora vsebovati podatke in navedbe, ki so s tem zakonom določeni za pritožbo zoper odločbo o prekršku PREBERI CEL ČLANEK

Categories : Nasveti Tags : , , ,

Kako naj se pritožim na sodišče, če menim, da sem žrtev kršitve konvencije?

(0) Komentarjev

Sodišču lahko pošljete pismo, v katerem jasno opišete svojo pritožbo, ali pa pritožbo napišete na za to namenjen obrazec in ga pošljete na naslov:

The Registrar

European Court of Human Rights

Council of Europe

F-67075 Strasbourg Cedex

 • Pišete lahko v enem od uradnih jezikov sodišča (angleščina in francoščina) ali pa v uradnem jeziku ene od držav, ki so ratificirale konvencijo.
 • Če pritožbo vložite po telefaksu, morate po pošti poslati še pisno potrditev.
 • Ne prihajajte v Strasbourg osebno, da bi ustno predstavili svoj primer. Vaš primer ne bo zaradi tega nič hitreje pregledan in prav tako ne boste dobili nobenega pravnega nasveta.
 • Sodna pisarna vas lahko zaprosi za dodatne dokumente, informacije ali pojasnila v zvezi z vašimi pritožbami.
 • Takoj ko dobite obrazec za pritožbo, ga skrbno in čitljivo izpol-nite in čim prej vrnite.

Vsebovati mora:

 • kratek povzetek dejstev in vaše pritožbe;
 • navedbo pravic iz konvencije, ki so bile po vašem mnenju kršene;
 • pravna sredstva, ki ste jih že izkoristili;
 • kopije odločb, ki so vam jih v zvezi z vašo zadevo izdali vsi zadevni organi oblasti (teh dokumentov ne vračamo, zato pošljite samo njihove kopije) in
 • podpis vas kot vlagatelja pritožbe ali podpis vašega zastopnika.

Če ne želite, da bi bili vaši osebni podatki razkriti, morate o tem takoj obvestiti sodišče in navesti razloge. Predsednik sodišča bo odločil, ali je vaša zahteva upravičena.

 • Na tej stopnji postopka ni potrebno, da bi vas zastopal odvet-nik. Če pa se želite obrniti na sodišče po zastopniku, morate skupaj z obrazcem poslati zanj tudi pooblastilo, da lahko nastopa v vašem imenu.

Katere so glavne značilnosti postopka?

 • Vaša zadeva bo obravnavana brezplačno.
 • Pokriti boste morali samo svoje stroške (kot so honorarji odvetnikom ali izdatki v zvezi z raziskavami in dopisovanjem).
 • Ko je vaša pritožba vložena, lahko zaprosite za pravno pomoč. Pravna pomoč ni odobrena samodejno in dana takoj, ampak šele na poznejši stopnji postopka.
 • Postopki so vodeni pisno. Zato običajno ni obravnav in o vsaki odločitvi sodišča boste pisno obveščeni.

Kako se vodijo postopki?

 • Sodišče mora najprej pregledati, če je vaša pritožba sprejemljiva. To pomeni, da mora zadeva izpolnjevati določene pogoje, ki so določeni v konvenciji. Če pogoji niso izpolnjeni, bo vaša pritožba zavrnjena. Če ste v vlogi navedli več pritožb, lahko sodišče eno ali več njih razgla-si za sprejemljive, druge pa zavrže.
 • Če je vaša vloga ali ena od vaših pritožb razglašena za nesprejemljivo, je taka odločitev sodišča dokončna in je ni mogoče razveljaviti.
 • Če je vaša vloga ali ena od vaših pritožb razglašena za sprejemljivo, bo sodišče obe stranki (vas in zadevno državo) povabilo, da spor rešita po mirni poti. Obe stranki bo pozvalo, da se dogovorita o rešitvi spora. Če rešitev spora po mirni poti ni mogoča, bo sodišče pritožbo obravnavalo “po vsebini” – kar pomeni, da bo odločilo, ali je bila konvencija kršena ali ne.

Kako dolgo bom moral čakati?

 • Glede na sedanje sodne zaostanke boste morda morali čakati leto dni, preden bo sodišče lahko opravilo začetni pregled vaše vloge. Nekatere pritožbe pa so lahko prednostno obravnavane kot nujne, zlasti kadar naj bi bil pritožnik v neposredni fizični nevarnosti.

Categories : Nasveti Tags : , , , ,