Pritožba zoper sklep o izvršbi sodišča

PRITOŽBA ZOPER SKLEP O IZVRŠBI SODIŠČA V……………… opr. št…………… z dne…………… Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom sklep o izvršbi opr. št. ………….. z dne 19. 11. 2010 v celoti razveljavilo in izvršilni postopek ustavilo. Zoper ta sklep vlagam pritožbo iz vseh pritožbenih razlogov, in sicer zoper tisti del, v katerem je sodišče prve …

Pritožba zoper sodbo sodišča prve stopnje

Zoper sodbo, izdano na prvi stopnji, se smejo upravičenci pritožiti v petnajstih dneh od vročitve prepisa sodbe (366. člen ZKP). Pravočasna pritožba upravičenca zadrži izvršitev sodbe. Pravico do pritožbe imajo stranke, zagovornik, obtoženčev zakoniti zastopnik in oškodovanec (367. člen ZKP). V korist obtoženca se smejo pritožiti tudi njegov zakonec oziroma oseba, s katero živi v …

Zahteva za sodno varstvo

Zoper odločbo o prekršku, ki jo je na prvi stopnji izdal prekrškovni organ po hitrem postopku, se lahko vloži zahteva za sodno varstvo. Zahtevo lahko vloži oseba, ki ji je bila izrečena sankcija, njen zakoniti zastopnik oziroma zagovornik ter lastnik odvzetih predmetov (glej 59. člen ZP-1). Zahteva za sodno varstvo zadrži izvršitev odločbe o prekršku. …

Kako naj se pritožim na sodišče, če menim, da sem žrtev kršitve konvencije?

Sodišču lahko pošljete pismo, v katerem jasno opišete svojo pritožbo, ali pa pritožbo napišete na za to namenjen obrazec in ga pošljete na naslov: The Registrar European Court of Human Rights Council of Europe F-67075 Strasbourg Cedex Pišete lahko v enem od uradnih jezikov sodišča (angleščina in francoščina) ali pa v uradnem jeziku ene od …

Pritožba odvetniku zaradi previsokega računa

Spoštovani odvetnik Janez Novak! Zahvaljujemo se vam za posredovanje v primeru /navedite pri­mer/ in priloženi račun za vaše storitve! Pri obračunu storitev je nekaj postavk, s katerimi se ne moremo strinjati. Gre predvsem za naslednje zneske, ki so po našem mnenju previsoki in zanje ni pravega pojasnila: /na kratko opišite postavke in zneske/ Zelo bi …

Pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča

Zoper sodbo, izdano v upravnem sporu na prvi stopnji, je dovoljena pritožba, kolikor ta zakon (Zakon o upravnem sporu, ZUS) ne določa drugače (glej 70. člen ZUS). Pritožba se lahko vloži v petnajstih dneh od vročitve prepisa sodbe strankam. Vloži se pri sodišču, ki je izdalo sodbo na prvi stopnji v zadostnem številu izvodov za …