blogger web statistics
ZDR Archives - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

O pogodbi o zaposlitvi

(0) Komentarjev
 • Sme delodajalec od kandidatke pri sklepanju delovnega razmerja zahtevati podatek o načrtovanju družine?

Delodajalec ne sme zahtevati tovrstnih podatkov in ostalih podatkov, ki z opravljanjem dela nimajo neposredne povezave. Delodajalec lahko zahteva samo predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela.

 • Kako in na kakšen način lahko spremenim pogodbo o zaposlitvi?

Pogodbo o zaposlitvi je mogoče spremeniti, če v to privolita obe stranki. Če želite spremeniti pogodbo o zaposlitvi, morate svoj predlog o spremembah z dopisom v pisni obliki predložiti nasprotni stranki. Če nasprotna stranka v spremembe privoli, se sestavi in podpiše nova pogodba o zaposlitvi ali ustrezen aneks k pogodbi o zaposlitvi.

 • Na kaj moram biti pozoren ob pregledovanju in pred podpisom pogodbe, ki jo vnaprej sestavi delodajalec?

Pri pregledovanju pogodbe o zaposlitvi se osredotočite predvsem na to, da so pravilno zapisani vaši podatki, da je višina plače taka, kot sta se vnaprej dogovorila, in da ni nikjer izrecno zapisano, da se čemer koli odpovedujete.

 • Ali je v pogodbo o zaposlitvi obvezno vpisati odpovedne roke?

Ne. V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih se lahko glede odpovednih rokov stranki pogodbe sklicujeta na veljavne zakone, kolektivne pogodbe oziroma splošne akte delodajalca.

 • Ali mora delodajalec delavca nujno vključiti v socialno zavarovanje?

Da. Delodajalec mora delavca prijaviti v obvezno pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za primer brezposelnosti. Delavec lahko tudi zahteva, da se mu izroči kopija prijave v 15 dneh od začetka dela.

 • Pri zasebnem delodajalcu sem pred 7 dnevi podpisal pogodbo o zaposlitvi. Dogovorila sva se, da kmalu začnem delati. Kdaj mi začne teči delovna doba oz. socialno zavarovanje?

V primeru, da v pogodbi o zaposlitvi ni točno napisano, kdaj začnete delati, se šteje kot datum začetka opravljanja dela tisti datum, ko ste sklenili pogodbo o zaposlitvi.

 • Pred kratkim sem sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas. Ali me lahko delodajalec zaposli zgolj za določen čas kljub temu, da je narava dela taka, da bi po mojem mnenju moral z menoj skleniti pogodbo za nedoločen čas?

Zakon o delovnih razmerjih spodbuja sklepanje pogodb za nedoločen čas. V skladu z 52. členom Zakona pa se lahko s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določi, da manjši delodajalec lahko sklepa tudi pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Če ima torej vaš delodajalec status manjšega delodajalca (do deset zaposlenih) in je s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določeno, da lahko sklepa tudi pogodbe za določen čas, potem ni kršil zakona.

 • Ali mora biti pogodba o zaposlitvi sklenjena v pisni obliki?

Da. Pogodba o zaposlitvi mora biti vedno sklenjena v pisni obliki.

Categories : Nasveti Tags : , , ,

Pogodba o zaposlitvi

(0) Komentarjev
 • Pogodba o zaposlitvi se sklene v pisni obliki.
 • Delodajalec mora delavcu izročiti pisen predlog pogodbe o zaposlitvi praviloma tri dni pred predvideno sklenitvijo, pisno pogodbo o zaposlitvi pa ob njeni sklenitvi.
 • Če delavcu ni izročena pisna pogodba o zaposlitvi, lahko kadarkoli v času trajanja delovnega razmerja zahteva njeno izročitev od delodajalca in sodno varstvo.
 • Če stranki nista sklenili pogodbe o zaposlitvi v pisni obliki ali če niso v pisni obliki izražene vse sestavine pogodbe o zaposlitvi iz prvega odstavka 29. člena tega zakona, to ne vpliva na obstoj in veljavnost pogodbe o zaposlitvi.

Obveznosti delodajalca:

Pogodbeni stranki delavec in delodajalec pogodbo o zaposlitvi skleneta v pisni obliki. Namen pisnosti je določitev medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti, ter v primeru spora dokaz pogodbene volje strank, obstoječe na dan sklenitve pogodbe.
Posebej je potrebno opozoriti:

 • Če pogodba o zaposlitvi ne predvideva možnosti dela v tujini, morata delodajalec in delavec skleniti novo pogodbo o zaposlitvi – 3. odst. 211. člena ZDR
 • S pogodbo o zaposlitvi se delodajalec in delavec dogovorita, da bo delavec na domu opravljal delo, ki sodi v dejavnost delodajalca ali ki je potrebno za opravljanje dejavnosti delodajalca– 3. odst. 67. člena ZDR
 • Razporeditev in pogoji za začasno prerazporeditev delovnega časa se določijo s pogodbo o zaposlitvi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo – 1. odst. 147. člena.
Categories : Pogodba Pogodbe Tags : , , , , , ,

Podjemna pogodba

(0) Komentarjev
Podjemna pogodba je civilnopravna pogodba, s katero se podjemnik zavezuje opraviti določen posel, kot je izdelava ali popravilo kakšne stvari, kakšno telesno ali umsko delo ipd., naročnik pa zavezuje, da mu bo za to plačal. Zakon o delovnih razmerjih določa, da se v primeru obstoja elementov delovnega razmerja, delo, razen če tako določa zakon, ne sme opravljati na podlagi pogodb civilnega prava. Omenjene elemente prav tako opredeljuje Zakon o delovnih razmerjih.

Naroči podjemno pogodbo

Categories : Pogodba Pogodbe Tags : , , ,