O pogodbi o zaposlitvi

Sme delodajalec od kandidatke pri sklepanju delovnega razmerja zahtevati podatek o načrtovanju družine? Delodajalec ne sme zahtevati tovrstnih podatkov in ostalih podatkov, ki z opravljanjem dela nimajo neposredne povezave. Delodajalec lahko zahteva samo predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela. Kako in na kakšen način lahko spremenim pogodbo o zaposlitvi? Pogodbo o zaposlitvi je …

Pogodba o zaposlitvi

Pogodba o zaposlitvi se sklene v pisni obliki. Delodajalec mora delavcu izročiti pisen predlog pogodbe o zaposlitvi praviloma tri dni pred predvideno sklenitvijo, pisno pogodbo o zaposlitvi pa ob njeni sklenitvi. Če delavcu ni izročena pisna pogodba o zaposlitvi, lahko kadarkoli v času trajanja delovnega razmerja zahteva njeno izročitev od delodajalca in sodno varstvo. Če …

Podjemna pogodba

Podjemna pogodba je civilnopravna pogodba, s katero se podjemnik zavezuje opraviti določen posel, kot je izdelava ali popravilo kakšne stvari, kakšno telesno ali umsko delo ipd., naročnik pa zavezuje, da mu bo za to plačal. Zakon o delovnih razmerjih določa, da se v primeru obstoja elementov delovnega razmerja, delo, razen če tako določa zakon, ne …