blogger web statistics
pravna sredstva Archives - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Pritožba zoper sodbo

(0) Komentarjev

Zoper sodbo, izdano na prvi stopnji, se smejo stranke pritožiti v petnajstih dneh od vročitve prepisa sodbe, če ni v tem zakonu določen kakšen drug rok. V meničnih in čekovnih sporih znaša ta rok osem dni (333. člen Zakona o pravdnem postopku).

Pravočasna pritožba ovira, da bi postala sodba pravnomočna v tistem delu, v katerem se s pritožbo izpodbija.

O pritožbi zoper sodbo odloča sodišče druge stopnje.

Pravna sredstva se tradicionalno delijo na redna in izredna. Redno pravno sredstvo je pritožba zoper sodbo in pritožba zoper sklep. Izredno pravno sredstvo je revizija zoper sodbo, zoper sklep, zahteva za varstvo zakonitosti, obnova postopka, v tem poglavju pa je navedena tudi tožba za razveljavitev sodne poravnave. Najpomembnejša razlika med rednimi in izrednimi pravnimi sredstvi je v tem, da se redna pravna sredstva lahko vložijo proti neprav-nomočnim odločbam, izredna pravna sredstva pa proti pravnomočnim sodnim odločbam. Pritožbo kot redno pravno sredstvo ima značilnosti devolutivnega, suspenzivnega in dvostranskega pravnega sredstva. Pravna sredstva se delijo na devolutivna in nedevolutiv-na (remonstrativna) glede na to, ali odloča o PREBERI CEL ČLANEK

Categories : Pritožbe Tags : , ,

Vzorci pritožb in ugovorov

6 komentarjev
 • Ugovor zoper plačilni nalog
 • Pritožba zoper sklep o dedovanju
 • Pritožba zoper sklep o izvršbi sodišča
 • Pritožba zaradi okvare na dobavljenem proizvodu
 • Ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi
 • Pritožba odvetniku zaradi previsokega računa
 • Pritožba glede odmorov, ki si jih jemljejo zaposleni
 • Pritožba zoper sklep – motenje posesti
 • Pritožba zaradi nezadovoljive kakovosti izdelka
 • Predlog za obnovo postopa
 • Pritožba, ker se stranka ne drži pogodbe
 • Pritožba zaradi zamude pri dostavi blaga
 • Pritožba, ker je bilo delo slabo opravljeno
 • Pritožba zoper sodbo sodišča
 • Zahteva za obnovo kazenskega postopka
 • Pritožba zaradi nepopolnega dostavljanja blaga
 • Prošnja za pomilostitev
 • Zahteva za sodno varstvo zoper odločbo o prekršku Postaje prometne policije
 • Pritožba zoper odločbo o prekršku okrajnega sodišča
 • Pritožba zoper sklep okrajnega sodišča
 • Pritožba na odločbo organa
 • Pritožba zoper odločbo upravnega organa
 • Pritožba zoper odločbo o prekršku okrajnega sodišča
 • Proizvod ni zadovoljil naših pričakovanj, vrnite nam denar
 • …še ogromno različnih vzorcev – obrazcev pritožb 
Categories : Ugovori Tags : , , , , , ,