Pogodba o dosmrtnem preživljanju

S pogodbo o dosmrtnem preživljanju se pogodbenik (preživljalec) zaveže, da bo preživljal drugega pogodbenika ali koga drugega (preživljanca), drugi pogodbenik pa izjavi, da mu zapušča vse premoženje ali del premoženja, ki obsega nepremičnine in premičnine, ki so namenjene za rabo in uživanje nepremičnin, s tem, da je njihova izročitev odložena do izročiteljeve smrti. Ta pogodba …

Delitev skupnega premoženja

Potem, ko so sporazumno ali s sodbo določeni solastninski deleži, pride do delitve skupnega premoženja v naravi. Tudi v tem primeru se stranki lahko sporazumno (pogodbeno) dogovorita o delitvi – premičnine si enostavno porazdelita, pri nepremičninah pa je potrebno sestaviti listino, ki je podlaga za vpis v zemljiško knjigo, zato je potreben notarski zapis. Če …

O pogodbah

Pogodba je pravni posel, s katerim se ustanovijo pravice in obveznosti med strankama. Tisti, ki se s pogodbo zaveže nekaj storiti, dati, opustiti je dolžnik, stranka, ki je upravičena to zahtevati, je upnik. Pogodba je lahko dvostransko obvezna, to pomeni, da pogodbe zavezuje obe stranki (primer: prodajna pogodba – ena stranka je dolžna prenesti lastninsko …