blogger web statistics
notarski zapis Archives - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Pogodba o dosmrtnem preživljanju

(1) Komentar

S pogodbo o dosmrtnem preživljanju se pogodbenik (preživljalec) zaveže, da bo preživljal drugega pogodbenika ali koga drugega (preživljanca), drugi pogodbenik pa izjavi, da mu zapušča vse premoženje ali del premoženja, ki obsega nepremičnine in premičnine, ki so namenjene za rabo in uživanje nepremičnin, s tem, da je njihova izročitev odložena do izročiteljeve smrti.

Ta pogodba lahko obsega tudi druge premičnine preživljanca, ki pa morajo biti v pogodbi navedene. Za pogodbe o dosmrtnem preživljanju se štejejo tudi pogodbe, s katerimi se proti obljubi dediščine dogovori skupnost življenja ali skupnost premoženja, ali da bo en pogodbenik skrbel za drugega in ga varoval, mu obdeloval posestvo in po njegovi smrti oskrbel pogreb, ali kaj drugega v istem namenu.

Pogodba o dosmrtnem preživljanju mora biti sestavljena v obliki notarskega zapisa. Preživljanec se lahko v korist preživljalca odpove razpolaganju s premoženjem, ki je predmet pogodbe o dosmrtnem preživljanju. Preživljalec po preživljančevi smrti ni odgovoren za njegove dolgove, pač pa se lahko določi v pogodbi, da bo o­n odgovoren za njegove obstoječe dolgove določenim upnikom. PREBERI CEL ČLANEK

Categories : Pogodba Pogodbe Tags : , , , , ,

Delitev skupnega premoženja

(1) Komentar

Potem, ko so sporazumno ali s sodbo določeni solastninski deleži, pride do delitve skupnega premoženja v naravi.

Tudi v tem primeru se stranki lahko sporazumno (pogodbeno) dogovorita o delitvi – premičnine si enostavno porazdelita, pri nepremičninah pa je potrebno sestaviti listino, ki je podlaga za vpis v zemljiško knjigo, zato je potreben notarski zapis.

Če stranki ne dosežeta soglasja, sprožita spor pred nepravdnim sodiščem. Delitev je lahko v naravi, tako, da si stranki delita med seboj predmete ali dele stanovanjske hiše (fizična delitev) ali pa skupno premoženje prodasta in si delita izkupiček (civilna delitev), končno je možno, da en zakonec drugega izplača.

Če je le mogoče, opravi sodišče delitev v naravi. Pri tem upošteva morebitne potrebe posameznega zakonca, tako bo obrtniku dodelilo stvari, ki so potrebne za izvajanje poklica (drugi odstavek 61. člena ZZZDR). Če delitev v naravi ni možna, bo sodišče odločilo o civilni delitvi. Sodišče lahko odloči, da pripada lastnina na premoženju le enemu zakoncu, ta pa je dolžan drugemu izplačati njegov delež v denarju. To bo sodišče odločilo predvsem v primeru, ko je delež drugega zakonca sorazmerno majhen. Če je predmet zaščitena kmetija, se ta ne more deliti glede na pravila Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 70/95), kajti dedič take kmetije je le en sam dedič.

Categories : Ostalo Tags : , , , ,

O pogodbah

(1) Komentar

Pogodbapogodba pogodbe

je pravni posel, s katerim se ustanovijo pravice in obveznosti med strankama. Tisti, ki se s pogodbo zaveže nekaj storiti, dati, opustiti je dolžnik, stranka, ki je upravičena to zahtevati, je upnik.

Pogodba

je lahko dvostransko obvezna, to pomeni, da pogodbe zavezuje obe stranki (primer: prodajna pogodba – ena stranka je dolžna prenesti lastninsko pravico na stvari, druga plačati kupnino) Enostransko obvezna pogodba zavezuje le eno stranko (primer: darilna pogodba – darovalec je zavezan, da izroči darilo, obdarjenec je obveznosti prost).

Poslovna sposobnost je sposobnost veljavno sklepati pravne posle. Pridobi se z 18. letom, izjemoma lahko tudi prej (sklenitev zakonske zveze ali starševstvo). Poslovna sposobnost se lahko tudi odvzame. Delno poslovno sposobne osebe (15 – 18 let) so pri sklepanju pogodb omenjene, saj pri pomembnejših potrebujejo soglasje zakonitega zastopnika.
Notarski zapis je zapis pogodbe, ki jo sestavi notar, jo pred strankami prebere in opozori na pravne posledice sklenitve pogodbe, nato pa jo stranke pred njim podpišejo.

Notarska overitev pomeni potrditev notarja, da je določena oseba, ki se je izkazala z osebnim dokumentom, določeno listino (pogodbo) pred njim lastnoročno podpisala ali pa že obstoječ podpis na listini priznala za svoj lastnoročni podpis.
Ponudbe nastane, ko je določeni osebi dan predlog za sklenitev pogodbe, ki vsebuje vse bistvene sestavine te pogodbe, tako da bi se s sprejemom ponudbe pogodba lahko sklenila.

Predpogodba je pogodba, s katero se stranki zavežeta, da bo pozneje sklenjena glavna pogodba.

Ničnost pogodbe.

Pogodba

je nična, če nasprotuje ustavi, prisilnim predpisom ali moralnim načelom (razen, če je določeno kako drugače). Posledica ničnosti je neveljavnost pogodbe in preprečitev učinkovanja obveznosti in pravic, ki so bile v njej določene. Pri ničnosti pride do učinka, kot da pogodba sploh ne bi bila sklenjena.

Categories : Pogodba Pogodbe Tags : , , , , ,