blogger web statistics
Pogodba Pogodbe - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Pogodba Pogodbe

Zakupna pogodba – vzorec

(0) Komentarjev

_____________________, stanujoč/a _____________________, rojen/a ____________,

 

EMŠO _______________ (v nadaljevanju zakupodajalec)

 

in

_____________________, stanujoč/a _____________________, rojen/a ____________,

 

EMŠO _______________ (v nadaljevanju zakupnik)

 

skleneta to zakupno pogodbo z naslednjo vsebino:

 

Splošno

I.

S to pogodbo se zakupodajalec zavezuje, da bo zakupniku izročil v rabo, ki obsega tudi uživanje predmeta te pogodbe (pobiranje plodov), predmet te pogodbe, zakupnik pa se v zameno za to zavezuje, da bo zakupodajalcu plačeval v tej pogodbi določeno zakupnino.

 

Predmet

II.

S to pogodbo se zakupodajalec in zakupnik sporazumeta, da je predmet te pogodbe __________(natančen opis predmeta s kvalitativnega in kvantitativnega vidika).

S to pogodbo zakupodajalec potrjuje, da ima na predmetu te pogodbe lastninsko pravico in da na njem nima nihče drug nobene pravice, s katero bi lahko omejeval ali izključeval pravice zakupnika, ki jih ima na podlagi te pogodbe, in hkrati potrjuje, da predmet te pogodbe nima (stvarnih) napak.

  PREBERI CEL ČLANEK

Categories : Pogodba Pogodbe Tags :

Konsignacijska pogodba – vzorec

(0) Komentarjev

KONSIGNACIJSKA POGODBA,

 

ki jo sklepata

 

  1. Ime družbe______________, sedež_______________, ID številka za DDV__________, matična številka_____________, TRR____________, ki jo zastopa____________

(v nadaljevanju konsignant)

 

in

 

  1. Ime družbe______________, sedež_______________, ID številka za DDV__________, matična številka_____________, TRR____________, ki jo zastopa____________.

(v nadaljevanju konsignatar)

 

I.

Na podlagi pogodbe o zastopanju z dne________, se pogodbeni stranki sporazumeta o ustanovitvi konsignacijskega skladišča v __________ za prodajo naslednjega blaga:________.

Konsignatar se obvezuje ukreniti vse potrebno za ustanovitev konsignacijskega skladišča.

 

II.

Za blago, ki je prodano iz konsignacijskega skladišča in ki je plačano, dobi konsignatar _____ % od plačila.

Ob plačilu blaga lahko konsignatar odbije pripadajočo provizijo.

PREBERI CEL ČLANEK

Categories : Pogodba Pogodbe Tags :

Vzorec pogodbe o svetovanju

(0) Komentarjev

Podjetje _____________________ iz __________________,

ki ga zastopa _________________,

(v nadaljevanju naročnik)

 

in

 

podjetje _____________________ iz __________________,

ki ga zastopa _________________,

(v nadaljevanju svetovalec)

 

skleneta naslednjo

 

POGODBO O SVETOVANJU

 

I.

Svetovalec izjavlja, da je primerno strokovno usposobljen in da ima ustrezne delovne izkušnje s področja ________, ter se obvezuje, da bo naročniku sam s svojimi pooblaščenimi sodelavci strokovno in z vestnostjo dobrega gospodarja svetoval na naslednjih področjih:

– _______________________,

– _______________________,

– _______________________,

in sicer v času in na lokacijah, ki so navedene v prilogi št. 1, ki predstavlja sestavni del te pogodbe.

PREBERI CEL ČLANEK

Categories : Pogodba Pogodbe Tags :