Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas – vzorec

Na podlagi 7. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1,UL RS 21/13) in Kolektivne pogodbe (KP) _______________ skleneta delodajalec_______________________, davčna številka __________ , ki ga zastopa ______________________, (v nadaljevanju: delodajalec) in delavec(-ka) _____________________________________, stopnja strokovne izobrazbe ____, poklic ________________________________________, rojen(-a) ____________, stanujoč(-a) ______________________________________, davčna številka _____________, (v nadaljevanju: delavec) POGODBO O ZAPOSLITVI ZA NEDOLOČEN ČAS člen …

Vzorec posojilne pogodbe

Naziv podjetja, Naslov podjetja, matična številka xxxxyyy, davčna številka yyyyxxxx, ki jo zastopa xxxxxxxxxxxx (v nadaljevanju posojilodajalec), in Naziv podjetja, Naslov podjetja, matična številka xxxxyyy, davčna številka yyyyxxxx, ki jo zastopa xxxxxxxxxxxx (v nadaljevanju posojilojemalec) sklepata POSOJILNO POGODBO ŠT. xxxx člen Na podlagi sklenjene pogodbe o kratkoročnem posojilu odobrava posojilodajalec posojilojemalcu posojilo v višini 000,00€ …

Konsignacijska pogodba – vzorec

KONSIGNACIJSKA POGODBA,   ki jo sklepata   Ime družbe______________, sedež_______________, ID številka za DDV__________, matična številka_____________, TRR____________, ki jo zastopa____________ (v nadaljevanju konsignant)   in   Ime družbe______________, sedež_______________, ID številka za DDV__________, matična številka_____________, TRR____________, ki jo zastopa____________. (v nadaljevanju konsignatar)   I. Na podlagi pogodbe o zastopanju z dne________, se pogodbeni stranki sporazumeta …

Vzorec pogodbe o svetovanju

Podjetje _____________________ iz __________________, ki ga zastopa _________________, (v nadaljevanju naročnik)   in   podjetje _____________________ iz __________________, ki ga zastopa _________________, (v nadaljevanju svetovalec)   skleneta naslednjo   POGODBO O SVETOVANJU   I. Svetovalec izjavlja, da je primerno strokovno usposobljen in da ima ustrezne delovne izkušnje s področja ________, ter se obvezuje, da bo …

Najemna pogodba za poslovni prostor – vzorec

_____________________, stanujoč/a _____________________, rojen/a ____________,   EMŠO _______________ (v nadaljevanju najemodajalec) in _____________________, stanujoč/a _____________________, rojen/a ____________,   EMŠO _______________ (v nadaljevanju najemnik)   skleneta to najemno pogodbo glede poslovnega prostora z naslednjo vsebino:   Splošno I.   S to pogodbo se najemodajalec zavezuje, da bo najemniku izročil v rabo v tej pogodbi določen poslovni …

Vzorec pogodbe o poslovnem sodelovanju

Družba_________, sedež__________, ki jo zastopa___________   in   Družba_________, sedež__________, ki jo zastopa___________   skleneta naslednjo   POGODBO O POSLOVNEM SODELOVANJU   I.   Stranki se s to pogodbo zavezujeta poslovno sodelovati. Pogodba se nanaša na dela______, naloge___________________________________________________________   ali   poslovno sodelovanje obsega: – družba _____ se zaveže od družbe ____ nabavljati surovine/opremo_________________________ – …

Pogodba o avtorskem delu – vzorec

Avtor__________________________ (ime in priimek), _____________________(naslov) (v nadaljevanju: avtor)   in podjetje ________________________________ s sedežem v ______________________________, ki ga zastopa__________________________ (v nadaljevanju: naročnik)   skleneta POGODBO O AVTORSKEM DELU   člen Avtor se obvezuje, da bo za naročnika opravil oz. izdelal in mu izročil avtorsko delo ____________ (natančen opis avtorskega dela).   člen Pogodbenika se dogovorita, …

Najemna pogodba za stanovanje – vzorec

Ime in priimek, naslov… (v nadaljnjem besedilu: najemodajalec) in   Ime in priimek, naslov… (v nadaljnjem besedilu: najemnik)   sklepata naslednjo NAJEMNO POGODBO   člen   Najemodajalec odda (opremljeno) stanovanje v velikosti ____ m², v 4. nadstropju stanovanjskega bloka s kletjo – na naslovu _________ 1000 Ljubljana. (Definiramo predmet pogodbe in način uporabe npr. souporaba, …

Kupoprodajna pogodba za avto

Kupoprodajna pogodba   ki jo skleneta prodajalec(ka):______________________________, stanujoč(a)_______________________, kraj __________________________, EMŠO __________________, št.potnega lista __________________, DŠ _____________________   in   kupec: ___________________________________, stanujoč(a) ___________________________________, kraj____________________________, EMŠO ________________, št.potnega lista __________________, DŠ ______________________   za osebno-motorno vozilo:   znamke ________________________, tip ______________________, leto izdelave __________________, reg.številka __________________, tip motorja ___________, št.karoserije___________________________, št.prevoženih kilometrov ___________________.   Dogovorjena …

Pogodba o vzdrževanju računalniške opreme

Podjetje __________________, ki ga zastopa ______________________________________ (v nadaljevanju: naročnik) in podjetje __________________, ki ga zastopa ______________________________________ (v nadaljevanju: izvajalec) skleneta naslednjo POGODBO O VZDRŽEVANJU RAČUNALNIŠKE OPREME I. Predmet te pogodbe je poslovno sodelovanje med pogodbenima strankama, ki zajema redno mesečno vzdrževanje računalniške opreme naročnika, ki se nahaja na naslednjih lokacijah: – ___________________________ – ___________________________ – …