Zakupna pogodba – vzorec

_____________________, stanujoč/a _____________________, rojen/a ____________,   EMŠO _______________ (v nadaljevanju zakupodajalec)   in _____________________, stanujoč/a _____________________, rojen/a ____________,   EMŠO _______________ (v nadaljevanju zakupnik)   skleneta to zakupno pogodbo z naslednjo vsebino:   Splošno I. S to pogodbo se zakupodajalec zavezuje, da bo zakupniku izročil v rabo, ki obsega tudi uživanje predmeta te pogodbe (pobiranje …

Kupoprodajna pogodba za motorno vozilo

S kupoprodajno pogodbo prodajalec kot lastnik proda in kupec kupi motorno vozilo (avtomobil, motorno kolo ipd.). V pogodbi je pametno predvideti predvsem določbe o ceni, plačilu morebitnih taks v zvezi z motornim vozilom ter določbe o skritih napakah, sicer pa kupoprodajno pogodbo precej podrobno ureja Obligacijski zakonik. Prenesi vzorec kupoprodajne pogodbe za motorno vozilo

Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas – vzorec

Na podlagi 7. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1,UL RS 21/13) in Kolektivne pogodbe (KP) _______________ skleneta delodajalec_______________________, davčna številka __________ , ki ga zastopa ______________________, (v nadaljevanju: delodajalec) in delavec(-ka) _____________________________________, stopnja strokovne izobrazbe ____, poklic ________________________________________, rojen(-a) ____________, stanujoč(-a) ______________________________________, davčna številka _____________, (v nadaljevanju: delavec) POGODBO O ZAPOSLITVI ZA NEDOLOČEN ČAS člen …

Vzorec posojilne pogodbe

Naziv podjetja, Naslov podjetja, matična številka xxxxyyy, davčna številka yyyyxxxx, ki jo zastopa xxxxxxxxxxxx (v nadaljevanju posojilodajalec), in Naziv podjetja, Naslov podjetja, matična številka xxxxyyy, davčna številka yyyyxxxx, ki jo zastopa xxxxxxxxxxxx (v nadaljevanju posojilojemalec) sklepata POSOJILNO POGODBO ŠT. xxxx člen Na podlagi sklenjene pogodbe o kratkoročnem posojilu odobrava posojilodajalec posojilojemalcu posojilo v višini 000,00€ …

Konsignacijska pogodba – vzorec

KONSIGNACIJSKA POGODBA,   ki jo sklepata   Ime družbe______________, sedež_______________, ID številka za DDV__________, matična številka_____________, TRR____________, ki jo zastopa____________ (v nadaljevanju konsignant)   in   Ime družbe______________, sedež_______________, ID številka za DDV__________, matična številka_____________, TRR____________, ki jo zastopa____________. (v nadaljevanju konsignatar)   I. Na podlagi pogodbe o zastopanju z dne________, se pogodbeni stranki sporazumeta …

Vzorec pogodbe o svetovanju

Podjetje _____________________ iz __________________, ki ga zastopa _________________, (v nadaljevanju naročnik)   in   podjetje _____________________ iz __________________, ki ga zastopa _________________, (v nadaljevanju svetovalec)   skleneta naslednjo   POGODBO O SVETOVANJU   I. Svetovalec izjavlja, da je primerno strokovno usposobljen in da ima ustrezne delovne izkušnje s področja ________, ter se obvezuje, da bo …

Najemna pogodba za poslovni prostor – vzorec

_____________________, stanujoč/a _____________________, rojen/a ____________,   EMŠO _______________ (v nadaljevanju najemodajalec) in _____________________, stanujoč/a _____________________, rojen/a ____________,   EMŠO _______________ (v nadaljevanju najemnik)   skleneta to najemno pogodbo glede poslovnega prostora z naslednjo vsebino:   Splošno I.   S to pogodbo se najemodajalec zavezuje, da bo najemniku izročil v rabo v tej pogodbi določen poslovni …

Vzorec pogodbe o poslovnem sodelovanju

Družba_________, sedež__________, ki jo zastopa___________   in   Družba_________, sedež__________, ki jo zastopa___________   skleneta naslednjo   POGODBO O POSLOVNEM SODELOVANJU   I.   Stranki se s to pogodbo zavezujeta poslovno sodelovati. Pogodba se nanaša na dela______, naloge___________________________________________________________   ali   poslovno sodelovanje obsega: – družba _____ se zaveže od družbe ____ nabavljati surovine/opremo_________________________ – …