Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas – vzorec

Na podlagi 7. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1,UL RS 21/13) in Kolektivne pogodbe (KP) _______________ skleneta delodajalec_______________________, davčna številka __________ , ki ga zastopa ______________________, (v nadaljevanju: delodajalec) in delavec(-ka) _____________________________________, stopnja strokovne izobrazbe ____, poklic ________________________________________, rojen(-a) ____________, stanujoč(-a) ______________________________________, davčna številka _____________, (v nadaljevanju: delavec) POGODBO O ZAPOSLITVI ZA NEDOLOČEN ČAS člen …