Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas – vzorec

Na podlagi 7. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1,UL RS 21/13) in Kolektivne pogodbe (KP) _______________

skleneta

delodajalec_______________________, davčna številka __________ , ki ga zastopa ______________________,
(v nadaljevanju: delodajalec)

in

delavec(-ka) _____________________________________, stopnja strokovne izobrazbe ____, poklic ________________________________________, rojen(-a) ____________, stanujoč(-a) ______________________________________, davčna številka _____________,
(v nadaljevanju: delavec)

POGODBO O ZAPOSLITVI ZA NEDOLOČEN ČAS

 1. člen
  S to pogodbo delodajalec in delavec skleneta pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. Skleneta jo za______________ (polni delovni čas, krajši delovni čas).

Delavec je ob podpisu pogodbe seznanjen z ZDR-1, KP__________ in splošnimi akti delodajalca. Seznanjen je tudi z delom, pogoji dela, pravicami in obveznostmi delavca in delodajalca, ki so povezane z opravljanjem dela na delovnem mestu oziroma vrste dela, za katero se sklepa pogodba o zaposlitvi.

Delavec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je pisni predlog pogodbe o zaposlitvi prejel dne_________(tri dni pred predvideno sklenitvijo).

 1. člen
  Delavec nastopi delo dne __________________ (lahko brez poskusnega dela). (OPCIJA)

Delavcu se določi poskusno delo v trajanju_________ (največ 6 mesecev). Delavčevo delo v poskusni dobi spremlja ________________________.
Med poskusnim delom lahko delodajalec pogodbo o zaposlitvi redno odpove zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela, delavec pa jo lahko redno odpove brez navedbe razloga. Odpovedni rok v obeh primerih je 7 dni.

Z dnem nastopa dela se začnejo uresničevati vse pravice in obveznosti na podlagi opravljanja dela in vključitev v socialno zavarovanje na podlagi delovnega razmerja. Delodajalce se obvezuje, da bo delavcu izročil fotokopijo prijave v socialno zavarovanje v 15 dneh po nastopu dela.

 1. člen
  Delavec opravlja svoje delo na delovnem mestu _____________________oziroma vrsto dela, za katero je zahtevana _____ stopnja strokovne izobrazbe.Delo na delovnem mestu oziroma vrsta dela, za katero se sklepa ta pogodba, zajema: _______________________________________
  ___________________________________________
  _________________________________________________
  ___________________________________________ (navedite kratek opis dela).
 2. člen
  Delavec opravlja delo _____________________ (navedite kraj opravljanja dela). Sprememba lokacije opravljanja dela v tem kraju se ne šteje za spremembo pogodbe.O spremembi lokacije mora delodajalec delavca pisno obvestiti najmanj 8 dni pred spremembo.

Delavec je dolžan opravljati tudi drugo ________________________(ustrezno, primerno) delo, kot ga določa ZDR-1, in sicer ________________________ (navedite vrsto dela).

 1. člen
  Polni delovni čas delavca je 40 ur tedensko (lahko tudi drugačen polni delovni čas, npr. najmanj 36 ur tedensko, število ur skrajšanega delovnega časa) in je razporejen na_________( npr. 5 delovnih dni od ponedeljka do petka) po ____ur dnevno.
 2. člen
  Delavec je upravičen do plačila osnovne plače, povečane za dodatke in delovno uspešnost. Plača se obračuna iz izplača za koledarski mesec (lahko tudi drugačna obračunska obdobja).Osnovna plača za delo, na katero je delavec razporejen, za delovni čas, dogovorjen s to pogodbo, za pričakovane delovne rezultate in pri normalnih delovnih pogojih je določena s/z ____ tarifnim razredom/____ plačilnim razredom/osnovnim količnikom delovnega mesta v skladu z ________________ (navedite zakon, KP ali drug predpis, ki določa znesek osnovne plače delavca) v velikosti ________________.Osnovna plača delavca je na dan sklenitve pogodbe _________ EUR bruto mesečno.

  Velikost delavčeve osnovne plače se spremeni v skladu s spremembami ____________(plačnih tarif, plačnih razredov, plačnih količnikov) _________(navedite predpis),

Osnovna plača se lahko poveča z napredovanjem na delovnem mestu (velja predvsem za javne uslužbence in funkcionarje).

Delavcu pripadajo na osnovno plačo dodatki skladno s/z __________________(navedite zakon, KP, splošni akt) in _____(navedite splošni akt delodajalca).

Delavčeva delovna uspešnost se ugotavlja_______________ (vpišite obdobje, v katerem se ugotavlja delovna uspešnost) na podlagi________________________(navedite zakon, uredbo, KP).

V času upravičene odsotnosti z dela delavcu pripada nadomestilo plače v primerih, določenih z ZDR-1 in KP, in v velikosti, določeni z ZDR-1 in KP (oziroma s predpisi, ki v času trajanja te pogodbe urejajo plače in druga izplačila delavcev za posamezne dejavnosti). Plača se delavcu izplača vsak mesec najkasneje do 18. v mesecu za pretekli mesec.

Plača se delavcu izplača na njegov bančni račun, ki ga sporoči delodajalcu.

Delovna uspešnost in dodatki se delavcu izplačujejo na osnovno plačo in se med seboj ne izključujejo, razen če predpis, ki to ureja, določa drugače.

 1. člen
  Delavcu pripadajo povračila stroškov in drugi prejemki iz dela in iz delovnega razmerja v primerih in pod pogoji, ki jih določa __________(posebni zakon, ZDR-1, KP in splošni akt delodajalca), in sicer
 • povračilo stroškov prehrane med delom,
 • povračilo stroškov prevoza na delo in z dela,
 • povračilo stroškov za ločeno življenje,
 • povračilo stroškov na službenem potovanju,
 • terenski dodatek,
 • regres za letni dopust,
 • jubilejna nagrada za doseženo delovno dobo pri delodajalcu (druga podlaga, npr. skupna delovna doba v javnem sektorju itd.),
 • solidarnostna pomoč,

odpravnina ob upokojitvi.

Velikosti povračil stroškov, regresa za letni dopust in odpravnine ob upokojitvi so določene z _________(zakonom, KP, izvršilnim predpisom vlade, čim drugim).
Povračila stroškov mora delodajalec izplačati do 18. v mesecu za pretekli mesec na delavčev bančni račun.
Delavcu pripadajo tudi drugi prejemki in ugodnosti, če je to določeno z notranjim aktom delodajalca.

 1. člen
  Redni letni dopust delavca, določen v skladu z _______(zakonom, KP, notranjim aktom delodajalca), znaša _____________(vpišite število dni).
  Dolžino letnega dopusta delodajalec vsako leto določi z obvestilom o letnem dopustu, ki ga izda delavcu najkasneje do 31. marca tekočega leta.

Delavec izrablja dopust po dogovoru z delodajalcem. Redni letni dopust izrablja ___________________________ (navedite način in rok izrabljanja letnega dopusta, npr. v skladu z načrtom izrabljanja letnega dopusta, ki ga delavec pripravi v 30 dneh po prejemu obvestila o letnem dopustu; lahko tudi v skladu z ZDR-1 ali čim drugim).

Delodajalec odobri načrt izrabljanja dopusta. Posamezne dneve izrabljanja letnega dopusta odobri na delavčev predlog v skladu s svojim notranjim aktom.

Če delavec izrabi več dopusta in prejme več regresa, kot bi ga glede na sorazmerni delovni čas v letu, se mora z delodajalcem dogovoriti glede poračuna preveč izplačanega dopusta in preveč izplačanega regresa za letni dopust.

 

 1. člen
  Delavec se s to pogodbo zavezuje, da bo vestno, pravočasno, kakovostno, učinkovito, gospodarno in v skladu z delodajalčevimi navodili izpolnjeval in opravljal delo na delovnem mestu oziroma vrsto dela, za katero je sklenil to pogodbo.Delavec se je dolžan v času trajanja pogodbe o zaposlitvi stalno izobraževati, izpopolnjevati in usposabljati skladno s potrebami delovnega procesa, izkazanim interesom delodajalca in predpisi.Delavec se je dolžan usposabljati za varno delo in, če je potrebno, opraviti zahtevane preizkuse znanja.

  Delavec ima pravico do preventivnega zdravstvenega pregleda v skladu z akti delodajalca, predvsem z oceno varnosti pri delu.

  Delavec mora pri delu upoštevati in izvajati predpise o varnosti in zdravju pri delu in delo opravljati pazljivo, da zavaruje svoje zdravje in življenje ter zdravje in življenje drugih.

  Delavec mora obveščati delodajalca o bistvenih okoliščinah, ki vplivajo oziroma bi lahko vplivale na izpolnjevanje njegovih obveznosti iz te pogodbe. Obveščati ga mora o vsaki grozeči nevarnosti za življenje ali zdravje ali za nastanek materialne škode, ki jo zazna pri delu.

Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti izobra­ževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, če tako zahtevajo potrebe delovnega procesa ali če se je z izobraževanjem, izpopolnjevanjem ali usposabljanjem mogoče izogniti odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti ali poslov­nega razloga.

 

Medsebojne pravice in dolžnosti v zvezi z izobraževanjem in usposabljanjem delodajalec in delavec urejata s posebno pogodbo.

Delavec se je dolžan vzdržati vsakega ravnanja, ki glede na naravo dela, ki ga opravlja, in glede na naravo dejavnosti materialno ali moralno škoduje delodajalcu ali bi lahko škodovalo njegovim poslovnim interesom ali bi lahko povzročilo diskriminacijo ali trpinčenje na delovnem mestu.

Delavec dovoljuje uporabo svojih osebnih podatkov, vodenih v kadrovski evidenci in v drugih evidencah s področja dela in osebnih prejemkov, za namene, za katere so zbrani.

Delavec je dolžan kot zaupne varovati vse podatke, dejstva in okoliščine, ki jih je izvedel oz. spoznal v zvezi z opravljanjem dela, in tudi vse podatke, dejstva in okoliščine, ki jih kot zaupne označi delodajalec.

Delavec se je dolžan seznaniti z notranjimi akti delodajalca.

Poslovna skrivnost so poleg podatkov, ki so določeni z notranjimi akti, tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba.

 1. člen
  Delodajalec mora delavcu zagotavljati delo, dogovorjeno s to pogodbo, in vsa potrebna delovna sredstva, da lahko delavec nemoteno izpolnjuje delovne obveznosti.Delodajalec mora delavcu zagotavljati pogoje za varno in zdravo delo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, izjavo o varnosti in oceno tveganj na delovnem mestu. V skladu z akti družbe mu mora zagotavljati usposabljanje z delovnega področja, predvsem s področja splošnega varstva pri delu in s področja varstva pred požarom, ustrezna zaščitna sredstva, uniformo in drugo opremo. Zagotavljati mu mora tudi pogoje, ki onemogočajo diskriminacijo in trpinčenje na delovnem mestu.

Delodajalec je dolžan delavcu zagotavljati prijazno delovno okolje in ga varovati pred izpostavljenostjo neželenemu ravnanju, ki pomeni ogrožanje delavčevega dostojanstva.

Delodajalec je dolžan s predpisano vestnostjo in skrbnostjo varovati delavčeve osebne podatke.

 1. člen
  Delavec je disciplinsko in odškodninsko odgovoren po določbah ZDR-1 in KP (po potrebi vstavite splošni akt delodajalca, ki določa disciplinsko in odškodninsko odgovornost).
 2. člen

Med trajanjem in še dve leti po prenehanju delovnega razmerja (razen ob upokojitvi) delavec brez delodajalčevega pisnega soglasja ne sme za svoj ali tuj račun opravljati del in sklepati poslov, ki sodijo v okvir delodajalčeve dejavnosti in pomenijo ali bi lahko pomenila konkurenco za delodajalca.

Ugotovitev kršitve konkurenčne klavzule med trajanjem delovnega razmerja je razlog za delodajalčevo izredno odpoved te pogodbe.

Dogovorjena konkurenčna klavzula se po prenehanju delovnega razmerja obravnava v skladu z ZDR-1.

 

 1. člen
  Če delodajalec delavcu odpove to pogodbo iz razlogov za redno odpoved (89. člen ZDR-1), ima delavec pravico do odpovednega roka, določenega s/z _______(ZDR-1, KP, notranjimi akti delodajalca).

Če delavec to pogodbo redno odpove, mora ostati na delu še toliko časa, kolikor je odpovedni rok za delodajalčevo redno odpoved te pogodbe, določen v 1. odstavku tega člena.

Če delavec ali delodajalec to pogodbo odpovesta izredno, odpovednega roka ni.

 

 1. člen
  Delavcu v primeru odpovedi te pogodbe iz razlogov redne odpovedi delovnega razmerja pripada odpravnina v velikosti, ki jo določa______ (ZDR-1, KP), vendar največ v znesku 10 povprečnih mesečnih plač, ki jih delavec prejme (ki bi jih prejel, če bi delal) v zadnjih 3 mesecih dela pred odpovedjo.

Če mora delavec to pogodbo izredno odpovedati iz razlogov na strani delodajalca (111. člen ZDR-1), mu namesto odpovednega roka pripadata odškodnina v velikosti izgubljenega plačila za čas odpovednega roka in odpravnina kot za delodajalčevo redno odpoved iz poslovnih razlogov.

 

 1. člen
  Kršitve posameznih določb te pogodbe in drugih obveznosti, ki jih za delavca in delodajalca določajo predpisi, so pravna podlaga za odpoved te pogodbe za obe stranki. Temu ustrezno bosta stranki storili vse, kar je potrebno, da bi bilo spoštovano dogovorjeno v tej pogodbi.Stranka, ki bo kršila določbe te pogodbe ali druge obveznosti do nasprotne stranke, ki jih določa ZDR-1 kot podlago za odpoved te pogodbe, se zavezuje, da bo v primeru pisnega opozorila o kršitvi storila vse, da do ponovitve kršitve ne bo prišlo in da bo opustila vsa ravnanja, na katera je bila opozorjena.
 2. člen

Spremembe in dopolnitve te pogodbe se sporazumno urejajo z aneksi k tej pogodbi, razen ob spremembi predpisov, ki urejajo delovna razmerja, izplačila in druge zadeve, ki so v tej pogodbi.

 

 1. člen
  Pravice in obveznosti delavca in delodajalca, ki niso urejene s to pogodbo, se urejajo skladno z določbami __________________________________________ (navedite splošne akte delodajalca, če jih ima), KP in ZDR-1.
 2. člen

Delodajalec in delavec s podpisom pogodbe potrjujeta, da nista medsebojno zamolčala dejstev ali okoliščin, ki bi enega ali drugega omejevale pri izvrševanju pravic in obveznosti po tej pogodbi ter ogrožale življenje in zdravje drugih.

 1. člen
  Ta pogodba je sestavljena v ___ enakih izvodih, od katerih prejme vsak od sopogodbenikov po ___ izvod. Veljati začne ____________ po tem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

V _____________, dne ____________

 

Številka pogodbe:

 

DELAVEC:                           Žig                 DELODAJALEC:
___________________                                 __________________

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.