Pogodba o vzdrževanju računalniške opreme

Podjetje __________________, ki ga zastopa ______________________________________

(v nadaljevanju: naročnik)

in

podjetje __________________, ki ga zastopa ______________________________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta naslednjo

POGODBO O VZDRŽEVANJU RAČUNALNIŠKE OPREME

I.

Predmet te pogodbe je poslovno sodelovanje med pogodbenima strankama, ki zajema redno mesečno vzdrževanje računalniške opreme naročnika, ki se nahaja na naslednjih lokacijah:

– ___________________________

– ___________________________

– ___________________________

II.

Izvajalec se obvezuje, da bo izvajal redna vzdrževalna dela na računalniški opremi na vseh v določilu I te pogodbe navedenih lokacijah, in sicer v naslednjem obsegu:

– kontrola in nastavitev strojne opreme;

– kontrola in nastavitev programske opreme;

– vzdrževanje in urejanje spletne strani naročnika;

– zagotovitev zaščite pred virusi;

– vzdrževanje računalniških omrežij in strežnikov;

– strokovni nasveti pri morebitnih spremembah oziroma pri dodatnih investicijah;

– dobava materialov, ki so potrebni za popravila.

III.

Izvajalec se obvezuje, da bo vzdrževalna dela, navedena v določilu II te pogodbe, opravljal 1x mesečno in sicer najkasneje do petindvajsetega dne v mesecu.

IV.

Izvajalec je se obvezuje vsa dela in naloge iz določila II te pogodbe opravljati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in delovati v interesu naročnika.

V.

Izvajalec se obvezuje, da ob nastanku morebitne okvare prične s popravilom naročnikove računalniške opreme po sprejetem telefonskem klicu, tel. št. _______________ , e-mailu ______________, faksu št. _____________________ ali sms-u, tel. št. _______________, in sicer vsak dan časovno neomejeno za e-mail, faks in sms, za telefon pa od ponedeljka do sobote od 08.00 ure do 17.00 ure, v roku do 24 ur po sprejetem naročnikovem sporočilu.

V primeru zamude je izvajalec za vsako uro zamude dolžan plačati pogodbeno kazen v višini ___________ EUR (z besedo ________________________ evrov).

VI.

Izvajalec naročniku zagotavlja, da bo računalniška oprema pri normalni uporabi nemoteno delovala.

VII.

Za morebitno nabavo potrebnih rezervnih delov skrbi izvajalec, plačnik teh rezervnih delov pa je naročnik.

VIII.

Pogodbeni stranki soglašata, da vsa dodatna dela oziroma rekonstrukcije, ki niso navedena v določilu II te pogodbe, izvajalec opravi na podlagi posebne naročnikove naročilnice.

IX.

Naročnik bo na podlagi delovnega naloga oziroma s strani izvajalca izstavljene fakture za vsak opravljeni vzdrževalni poseg izvajalcu plačal _________________ EUR (z besedo ________________________ evrov).

X.

Naročnik se obvezuje plačati vsa opravljena vzdrževalna dela iz določila II te pogodbe v roku _________ dni po prejemu izvajalčevega računa, na izvajalčev transakcijski račun številka ___________ odprt pri ____________________ ter v primeru zamude plačal tudi zakonske zamudne obresti.

XI.

Ta pogodba je sklenjena za nedoločen čas in začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Pogodbeni stranki soglašata, da lahko pogodbo odpovesta s ___________ mesečnim odpovednim rokom.

XII.

Pogodbeni stranki sprejemata in soglašata z vsemi zgoraj navedenimi pogoji.

XIII.

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta medsebojne spore reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, bo za reševanje njunih medsebojnih sporov pristojno sodišče v ________________.

XIV.

Ta pogodba je sestavljena v _________ enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po _________ izvod.

 

V _________________, dne ______________

 

Naročnik:                                                                                Izvajalec:

_____________________________                                          ________________________

 

One Reply to “Pogodba o vzdrževanju računalniške opreme”

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.