Vzorec pogodbe o svetovanju

Podjetje _____________________ iz __________________,

ki ga zastopa _________________,

(v nadaljevanju naročnik)

 

in

 

podjetje _____________________ iz __________________,

ki ga zastopa _________________,

(v nadaljevanju svetovalec)

 

skleneta naslednjo

 

POGODBO O SVETOVANJU

 

I.

Svetovalec izjavlja, da je primerno strokovno usposobljen in da ima ustrezne delovne izkušnje s področja ________, ter se obvezuje, da bo naročniku sam s svojimi pooblaščenimi sodelavci strokovno in z vestnostjo dobrega gospodarja svetoval na naslednjih področjih:

– _______________________,

– _______________________,

– _______________________,

in sicer v času in na lokacijah, ki so navedene v prilogi št. 1, ki predstavlja sestavni del te pogodbe.

II.

Svetovalec se zavezuje:

– da bo ves svoj razpoložljivi delovni čas porabil za opravljanje svetovalnih nalog, ki so navedene v določilu I te pogodbe,

– da v času veljavnosti te pogodbe ne bo posredno ali neposredno udeležen v nobenem podjetju, ki deluje na istem področju kot podjetje naročnika, zato da ne bi prišlo do navzkrižij interesov,

– da bo naročniku v rednih časovnih presledkih po ____ dni, dodatno pa na njegovo posebno zahtevo, posredoval pisna poročila o vseh svojih opažanjih, mnenjih, priporočilih, predlogih in sklepih v zvezi s področjem svetovalnih storitev, kot so opredeljene v določilu I te pogodbe,

– da bo naročniku pošiljal poročila v takšni obliki, kot so za naročnika najbolj sprejemljiva,

– da ne bo nepooblaščeno sprejemal kakršnihkoli obveznih odločitev ali sklepal pogodb v imenu naročnika brez naročnikovega izrecnega predhodnega pisnega pooblastila,

– da brez predhodnega pisnega naročnikovega soglasja leto dni po prenehanju veljavnosti te pogodbe ne bo sodeloval s katerokoli od naročnikovih strank,

– da bo v vsakem trenutku veljavnosti te pogodbe in še ____ mesecev po prenehanju veljavnosti te pogodbe zadržal v tajnosti vse zaupne naročnikove podatke in informacije,

– da bo ob prenehanju sodelovanja z naročnikom naročniku nemudoma vrnil vse dokumente, podatke, reference, risbe, programsko opremo, orodje in ves drug material, ki mu ga je naročnik posredoval v času trajanja te pogodbe,

– da bo vse pravice v zvezi z intelektualno lastnino, ideje in programe, ki jih je razvil med svojim svetovanjem, v skladu s to pogodbo ne glede na to, ali so predmet avtorske zaščite ali ne, prepustil naročniku bodisi brezplačno bodisi za vnaprej dogovorjeno plačilo.

 

III.

Naročnik se zavezuje:

– da bo svetovalcu za njegovo uspešno opravljene storitve plačal ____________ EUR (z besedami ___________ evrov) mesečnega honorarja, do vključno ____ delovnega dne v mesecu za prejšnji mesec,

– da bo svetovalca še posebej nagradil za njegove dosežke, ki so iznad normativov, navedenih v prilogi št. 1,

– da bo svetovalcu v razumni višini in na njegov predlog poravnal prevozne in druge stroške, ki jih bo svetovalec imel v zvezi z opravljanjem svojih nalog in katere bo primerno, z ustreznimi listinami, svetovalec tudi izkazal.

 

IV.

Ta pogodba je sklenjena za obdobje ______ mesecev in jo je možno podaljšati s soglasjem obeh pogodbenih strank. Pogodbeni stranki lahko kadarkoli prekineta pogodbo z odpovednim rokom ___ mesecev po prejemu pisnega sporočila druge pogodbene stranke, veljavnost pogodbe pa avtomatično preneha v naslednjih primerih:

– ko postane sodelovanje pogodbenih strank kakorkoli nemogoče,

– ko se izkaže, da svetovalec ni kos predvidenim nalogam,

– ko svetovalec razkrije poslovno skrivnost nepooblaščeni osebi,

– zaradi svetovalčeve večje malomarnosti pri opravljanju nalog,

– zaradi druge hujše kršitve določil te pogodbe,

– zaradi svetovalčeve smrti ali težje invalidnosti, ki onemogoča nadaljevanje dela.

 

V.

Pogodbeni stranki si bosta prizadevali morebitne medsebojne spore reševati sporazumno, v kolikor pa jima to ne bo uspelo, je za reševanje sporov v zvezi s to pogodbo pristojno sodišče v ____________.

 

VI.

Ta pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih vsaka od pogodbenih strank prejme po dva (2) podpisana izvoda.

 

V ______________, dne ______________

 

NAROČNIK:                                                                        SVETOVALEC:

 

_______________________                                                                                            ____________________________

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.