Konsignacijska pogodba – vzorec

KONSIGNACIJSKA POGODBA,

 

ki jo sklepata

 

  1. Ime družbe______________, sedež_______________, ID številka za DDV__________, matična številka_____________, TRR____________, ki jo zastopa____________

(v nadaljevanju konsignant)

 

in

 

  1. Ime družbe______________, sedež_______________, ID številka za DDV__________, matična številka_____________, TRR____________, ki jo zastopa____________.

(v nadaljevanju konsignatar)

 

I.

Na podlagi pogodbe o zastopanju z dne________, se pogodbeni stranki sporazumeta o ustanovitvi konsignacijskega skladišča v __________ za prodajo naslednjega blaga:________.

Konsignatar se obvezuje ukreniti vse potrebno za ustanovitev konsignacijskega skladišča.

 

II.

Za blago, ki je prodano iz konsignacijskega skladišča in ki je plačano, dobi konsignatar _____ % od plačila.

Ob plačilu blaga lahko konsignatar odbije pripadajočo provizijo.

III.

Konsignacijsko blago ostane lastnina konsignanta do njegove prodaje iz skladišča.

Konsignant se obvezuje, da bo redno dopolnjeval konsignacijsko skladišče z blagom po pogodbi in, da bo na osnovi dispozicije konsignatarja pošiljal vso potrebno tehnično dokumentacijo.

Prodajno ceno blaga iz konsignacijskega skladišča določa konsignant, ki se zavezuje sporočiti konsignatarju vsako spremembo cene, in začetek njene veljave.

Konsignant ima pravico kontrolirati stanje v konsignacijskem skladišču.

 

IV.

Konsignatar bo za konsignacijsko skladišče priskrbel ustrezne skladiščne prostore v skladu s potrebnimi tehničnimi pogoji in predpisi za konsignacijo.

Konsignatar mora ravnati z blagom v konsignacijskem skladišču s skrbnostjo dobrega gospodarja.

Konsignatar prodaja in odpremlja blago iz konsignacije po ceni in na osnovi specifikacij, ki jih dobi od konsignanta.

Konsignatar kot nosilec konsignacijskega skladišča se obveže, da zavaruje blago sprejeto v konsignacijo, za rizike, ki jih stranki pogodbeno dogovorita.

Konsignatar je dolžan dostaviti konsignantu poročilo in poračunati prodano blago redno vsake ______ mesece.

 

V.

Zavarovanje blaga in stroške prevoza do skladišča nosi ______________.

Stroške zavarovanja za vrednost blaga, ki je v konsignacijskem skladišču plača _______.

Stroške vzdrževanja konsignacijskega skladišča nosi konsignatar.

 

VI.

Pogodba je sklenjena za dobo ______ let.

Veljavnost pogodbe se podaljša za naslednje leto, če jo nobena od pogodbenih strank ne odpove najkasneje v roku treh mesecev pred iztekom dogovorjenega roka, razen če prej ne preneha pogodba o zastopstvu.

 

VII.

Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki.

Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po enega.

 

VIII.

Vse morebitne nejasnosti, ki bi nastale v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v kolikor pa sporazum ne bo možen, bo spor reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljana,___________________

 

Podpis konsignanta:

 

Podpis konsignatarja:

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.