Sklep o disciplinski odgovornosti

_____________

_____________

_____________

 

ki jo zastopa direktor g. ___________

(v nadaljevanju delodajalec)

 

izdaja

 

_____________

_____________

_____________

EMŠO: _____________

(v nadaljevanju delavcu)

 

na podlagi določbe 180. člena ZDR naslednji

 

SKLEP O DISCIPLINSKI ODGOVORNOSTI

 

Delavcu …………………………….. roj. ……………. naslov ……………………….., poštna št. …………., kraj ……………………………………., EMŠO: ………………………., ki dela na delovnem mestu ………………………….. na podlagi pogodbe o zaposlitvi št. …….., sklenjene dne ………, se izreče disciplinska sankcija

 

…………………………

(opomin, denarna kazen, odvzem bonitet,…)

 

(zaradi naklepne kršitve pogodbene delovne obveznosti iz člena …. pogodbe o zaposlitvi / zaradi kršitve pogodbe­ne obveznosti iz hude malomarnosti iz člena … pogodbe o zaposlitvi)

 

v zvezi s členom … ZDR, ker je dne …………………………..

(opisati dejanje).

 

Obrazložitev:

Delavec in delodajalec sta dne …………… sklenila po­godbo o zaposlitvi št. … (dalje: pogodba o zaposlitvi) in v njej določila obveznosti delavca. Delavec je s svojim rav­nanjem kršil … čl. pogodbe o zaposlitvi in/ali čl. … ZDR, s tem da je dne ………. v času od …… do …. neopravičeno ………………….. .

Vodja delovne enote je predlagal zoper delavca/ko uvedbo disciplinskega postopka zaradi kršitve delovne dolžnosti dne ……….., in sicer ……………… . Kršitev je bila delavcu/ki nesporno dokazana na podlagi naslednjih do­kazov ……………………, ki jih je delodajalec tekom po­stopka vpogledal in predočil delavcu/ki.

Vročitev pisne obdolžitve z vabilom na zagovor in za­govor:

Delavcu/ki je bila pisna obdolžitev z vabilom na zagovor vročena dne ………

Delavec se je dne …. odzval na vabilo delodajalca ter tudi podal svoj zagovor. V zagovoru je po­jasnil okoliščine, v katerih je prišlo do neljubega dogodka, povedal je da ………………………….. .

Delavec/ka se zagovora ni udeležil/a, svojega izostan­ka tudi ni opravičil/a, zato je delodajalec odločil brez za­govora delavca/ke, saj je bil/a delavec/ka na posledice izostanka z zagovora brez opravičljivega razloga poučen/a v vabilu na zagovor.

Seznanitev sindikata:

Delavec/ka je ni zahteval/a, da delodajalec o name­ravani redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi obvesti sin­dikat.

Delavec/ka je z dopisom z dne ……. zahteval/a, da se o nameravani odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz po­slovnega razloga obvesti sindikat …………., katerega član/ica je delavec/ka po lastni navedbi. Delodajalec je sindikat seznanil o uvedbi disciplinskega postopka in kršitvi s pisnim obvestilom z dne …. Delodajalec je dne ….. prejel pisno mnenje sindikata, v katerem je sindikat navedel, da …….

 

Delodajalec je po preučitvi odgovora sindikata zaklju­čil, da nasprotovanje sindikata ni utemeljeno skladno s 3. odst. 84. člena ZDR, ker ……..

 

(Delavec se vabilu delodajalca, da poda dne ….. svoj za­govor ni odzval in je izrecno odklonil pravico, da bi se za­govarjal.

Delavec se vabilu delodajalca, da poda dne ….. svoj za­govor neopravičeno ni odzval.)

Ker je delavec kršil svoje delovne obveznosti, je prišlo do precejšnjih težav pri poslovanju, in sicer …………..

Ob upoštevanju vseh subjektivnih in objektivne okoliščin primera, in sicer

(delavčevo odkritosrčno priznanje, dejstvo, da gre za prvo kršitev, da delodajalcu materialna škoda ni nastala,… v katerih je bila kršitev storjena, stopnja ogrozitve, zastoja, nedela, …, delavčeve individualne lastnosti)

je delodajalec odločil, da se delavcu izreče opomin.

S tem je sklep utemeljen.

PRAVNI POUK:

Če delavec/ka meni, da so mu/ji s to odločbo kršene njegove/ne pravice iz delovnega razmerja, ima pravico pisno zahtevati, da delodajalec kršitev odpravi.

Če delodajalec v roku 8 dni od datuma prejema pisne zahteve delavca/ke kršitve e odpravi oziroma, delavec/ka pa vztraja, da obstaja kršitev njegovih/nih pravic, lahko v nadaljnjih 30 dneh zahteva sodno varstvo pred krajevno pristojnim Delovnim sodiščem.

 

 

Delodajalec

………………………….

 

 

Vročiti:

– delavcu (osebno ali skladno z določili ZPP).

– sindikatu, katerega član je delavec ob uvedbi postopka,

– personalna mapa delavca.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.