Vzorec sponzorske pogodbe

SPONZORSKA POGODBA

(Osnutek pogodbe, ki ga po želji spremenite in dopolnite glede na svoje potrebe in želje)

 

ki jo skleneta

 

/naziv podjetja, naslov/, ki ga zastopa direktor /ime in priimek/; identifikacijska številka za DDV (ali davčna številka) kot sponzor

 

in

 

/naziv prejemnika sponzorstva/, ki ga zastopa direktor /ime in priimek/¸ identifikacijska številka za DDV (ali davčna številka) kot koristnik

 

  1. člen

 

Predmet te pogodbe je sponzoriranje projekta /naziv projekta, kraj,čas/ v višini /višina zneska/ EUR.

 

  1. člen

 

Koristnik se zaveže v roku 8. dni sponzorju izstaviti račun za znesek naveden v 1. členu te pogodbe.

Sponzor se zaveže, da bo na transkacijski račun koristnika št. . /številka računa, naziv in naslov banke/ nakazal enkratni bruto znesek v višini 1. člena te pogodbe v 30 dneh po prejemu računa s strani koristnika.

 

  1. člen

 

Koristnik se s pogodbo zaveže, da bo izvedel sledeče:

/predlog; možnosti naj bodo določene kar se da natančno/

–          objavo logotipa na vabilu na javni dogodek (naklada /število/ izvodov);

–          objavo oglasa v spremni publikaciji javnega dogodka;

–          objavo logotipa na sponzorski tabli, ki bo postavljena v prostoru javnega dogodka;

–          objavo logotipa na sporočilu za medije;

–          posebno zahvalo na novinarski konferenci.

 

  1. člen.

 

Sponzor se s pogodbo zaveže, da bo izvedel sledeče:

–          izdelava in dostava logotipov, plakatov..itd.

 

  1. člen

 

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

 

  1. člen

Pogodba je sklenjena v dveh enakih izvodih. Vsaka pogodbena stranka prejme en izvod. Pogodba prične veljati, ko jo podpišeta obe stranki.

 

 

Kraj, datum

 

 

 

Sponzor /naziv podjetja/                                                        Prejemnik sponzorstva /naziv/

Zastopnik: /ime in priimek/                                                   Zastopnik: /ime in priimek/

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.