Avtorska Pogodba – vzorec

NAROČNIK:
Naziv:
Naslov:
Davčna številka / ID za DDV

AVTOR:
Ime in priimek:
Naslov:
EMŠO:
Zavezanec za DDV: DA / NE
Davčna številka / ID za DDV:
TRR:
Pri banki:

Skleneta naslednjo

AVTORSKO POGODBO

Št.__________
1. Člen
Podpisnika te pogodbe, torej naročnik in avtor, se zavezujeta, da ima delo po tej pogodbi vse znake
avtorskega dela po določilih ZASP.

2. Člen
Naročnik in avtor se dogovorita za enkraten prenos materialnih pravic avtorskega dela, pri čemer se
upošteva, da je prenos materialnih pravic izvršen enkrat in za vse primere ali pa samo za omejeno
obdobje od __________ do ___________ oziroma za čas trajanja _____________________________

3. Člen
Naročnik in avtor se dogovorita za prenos materialnih pravic za avtorsko delo, ki obsega
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

4. Člen
Naročnik bo avtorju za izvedbo avtorskega dela omogočil uporabo podatkov iz _____________, avtor
se pa ob tem zavezuje, da bo pri svojem delu ravnal v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih
podatkov in pridobljene podatke uporabljal izključno za namen, ki je določen s to pogodbo.

5. Člen
Za uporabo pravic po 2. Členu te pogodbe pripada avtorju denarno nadomestilo v bruto višini
_________ EUR za opravljeno delo, ki ga je naročnik dolžan nakazati na avtorjev TRR pri
banki_____________________; št. TRR: __________________________________ in pri tem plačati
akontacijo dohodnine.
6. Člen
Za razlago določil, ki v pogodbi niso posebej opredeljena, se smiselno uporabljajo določila Zakona o
avtorskih in sorodnih pravicah RS.

7. Člen
Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bosta morebitne spore v zvezi s to pogodbo reševali po mirni
poti. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje spora zadolženo pristojno sodišče v
________________.

8. Člen
Ta pogodba je sestavljena v dveh izvodih in velja od dneva podpisa dalje. Vsaka pogodbena stranka
prejme po en izvod te pogodbe.

Številka pogodbe: _________

Kraj, datum:______________

Naročnik: Avtor:

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.