Podjemna pogodba – vzorec

PODJEMNA POGODBA

(Pogodba o delu, Delovršna pogodba)

 

 

sklepata:

 

 

NAROČNIK ………………………………………., ki ga zastopa …………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….

( stalno prebivališče)

 

in

 

 

PODJEMNIK- CA ………………………………………………………………………………………………………

( ime in priimek)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….

( stalno prebivališče)

 

EMŠO:Davčna številka

 

Račun ……………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da imata skupen interes za sklenitev te pogodbe.

 

 

PREDMET POGODBE

I.

Podjemnik-ca se zavezuje naročniku opraviti naslednji posel:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Potreben material bo dal:

 

a.) podjemnik – ca

 

b.) naročnik

 

Naročnik ima pravico nadzorovati posel in dajati navodila.

 

ROK IZVEDBE

II.

 

Podjemnik-ca je dolžan – na opraviti posel po dogovoru in po pravilih posla, ki je predmet te pogodbe najkasneje do …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

OBVEZNOSTI PODJEMNIKA

III.

 

Podjemnik-ca dela se obvezuje delo opravljati vestno in strokovno in po navodilih naročnika ter dajati naročniku mesečno poročilo o opravljenem delu in poročilo o zaključku del, ki predstavlja nedeljivo zaokroženo celoto. Na zahtevo naročnika mora pripraviti tudi posebna poročila. Naročnik lahko poročilo v celoti ali delno zavrne, če delo ni opravljeno v celoti ali pravilno.

 

Podjemnik – ca dela je dolžan – na odpraviti napake brez dodatnega plačila.

 

PLAČILO NAROČNIKA

IV.

a.) Naročnik se zavezuje podjemniku – ci za naročeno in potrjeno delo izplačati mesečno neto – bruto znesek v višini …………………………………..SIT na račun št.   …………………………………………………………………

pri………………………………………………………………………………………………………………………Med opravljanjem dela zagotovi naročnik potrebne ukrepe za varnost in zdravje pri delu, kadar je to potrebno in zavaruje podjemnika – co dela za primer nesreče pri delu ter obolenja za poklicne bolezni.

 

V.

Plačilo iz 4. člena se izplača na podlagi potrjenih poročil o opravljenem delu, ki jih potrdi pooblaščena oseba naročnika …………………………………, v roku…………………………….dni po potrditvi, na račun podjemniku – ci dela. V primeru zamude zapadlih plačil bo naročnik plačal podjemniku – ci dela zamudne obresti.

 

TRAJANJE IN ODPOVED POGODBE

VI.

 

Ta pogodba je sklenjena od………………………………. do ……………………………………………………………

Naročnik lahko odpove pogodbo z odpovednim rokom …………………… dni ob vsakem času in brez utemeljitve.

Odstop mora pisno sporočiti podjemniku – ci dela in poravnati mu/ji mora do odstopa opravljenega dela, v skladu s to pogodbo.

 

VAROVANJE PODATKOV

VII.

Zaradi zaupnosti podatkov bo podjemnik – ca dela med trajanjem te pogodbe pa tudi po njenem prenehanju varovala – a vse podatke, katerih objava, oz. posedovanje tretji osebi, bi lahko škodovala interesom naročnika.

ODGOVORNOST PODJEMNIKA ZA NAPAKE

VIII.

Podjemnik – ca odgovarjata za napake izvršenega posla po določbah 633 člena Obligacijskega zakonika.

 

REŠEVANJE SPOROV

IX.

Morebitne spore rešujeta stranki sporazumno, če to ne bo mogoče, je pristojno stvarno sodišče v/na

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

VELJAVNOST POGODBE

X.

Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe stranki.

Pogodba je podpisana v treh izvodih, od katerih prejme naročnik dva, podjemnik – ca pa en izvod.

 

XI.

Za vse drugo, kar ni določeno s to pogodbo, veljajo določila 619 do 648 člena Obligacijskega zakonika.

 

V ……………………………., dne ……………….                   V ………………………….., dne ………………………

PODJEMNIK – CA:                                                                    NAROČNIK:

 

……………………………………………………….                     …………………………………………………………..

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.