Ustavna obtožba

Če Predsednik Republike pri opravljanju svoje funkcije krši Ustavo ali huje krši zakon oziroma če predsednik Vlade ali minister pri opravljanju svoje funkcije krši ustavo ali zakon, ga Državni zbor lahko obtoži pred Ustavnim sodiščem (109. in 119. člen Ustave).

Državni zbor odloča o obtožbi z večino glasov vseh poslancev. Sklep o obtožbi pošlje predsednik Državnega zbora Ustavnemu sodišču (63. člen ZUstS). V času od razpisa volitev za Predsednika Republike pa do razglasitve volilnih rezultatov za Predsednik Republike ni dopustno vložiti sklepa o obtožbi zoper Predsednika Republike (tretji odstavek 63.člena ZUstS).

Pobudnik je Državni zbor, ki je sklep sprejel s potrebno večino. Državni zbor da posebno pooblastilo za zastopanje v postopku pred Ustavnim sodiščem.

Sklep o obtožbi, ki ga sprejme Državni zbor je potrebno posredo-vati Ustavnemu sodišču. Postopek v Državnem zboru ureja Poslovnik Državnega zbora. Uvedbo postopka o obtožbi proti Predsedniku Republike predlaga najmanj 3o poslancev, glede pred­sednika vlade in ministrov pa deset poslancev. Državni zbor odloča s sklepom, ki mora vsebovati opis očitane kršitve ustave ali hujše kršitve zakona in predlog dokazov o kršitvi ustave ali hujši kršitvi zakona. Sklep o obtožbi vsebuje tudi podatke o izidu glasovanja. Sklep se dostavi prizadetemu, ki lahko nanj odgovori.

Bistvenega pomena pri vsebini Sklepa je opis zatrjevanih kršitev – opis dejanskega stanja in pravna kvalifikacija (kršitev konkretne ustavne določbe ali zakona) in dokaze, ki naj jih Ustavno sodišče izvede, da bi se popolno ugotovilo dejansko stanje in pravno kvali-ficiralo.

Državni zbor v sklepu oblikuje tudi predlog za odločitev Ustavnega sodišča. Tako lahko predlaga, da Predsednik republike do odločitve Ustavnega sodišč ne sme opravljati svoje funkcije, tako odločitev sodišče sprejme z dvotretjinsko večino glasov vseh sod-nikov. Sicer lahko ustavno sodišče le ugotovi, da je kršitev ustave ali hujšo kršitev zakona, lahko pa tudi odloči, da mu preneha funkcija. Smiselno enaki so ukrepi zoper Predsednika Vlade in ministre.

Sklepu se lahko priložijo dokumenti, ki dokazujejo utemeljenost obtožbe (zapisniki, korespondenca). Priloži se tudi sklep o uvedbi postopka. Smiselno se uporabljajo določbe Zakona o kazenskem postopku, torej tudi prepoved protipravno pridobljenih dokazov ipd.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.