Ustavna pritožba

Vsakdo lahko vloži pri Ustavnem sodišču ustavno pritožbo, če mu je s posamičnim aktom državnega organa (upravnega ali sodišča), lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil kršena njegova človekova pravica ali temeljna svoboščina. Ustavno pritožbo je mogoče vložiti šele potem, ko je prizadeti izčrpal vsa pravna sredstva v postopku. Ustavna pritožba ni redno pravno sredstvo, možno …